English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2547 eitem, yn dangos tudalen 211 o 213

castle street cardiff-5

£21m ar gyfer gwella ansawdd aer yng Nghaerdydd ar ôl i’r Gweinidog gymeradwyo cynllun terfynol

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Lesley Griffiths, wedi rhoi £21 miliwn i Gyngor Caerdydd fel y gall weithredu cyfres o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer. Mae’r Gweinidog bellach wedi cymeradwyo cynigion diwygiedig y Cyngor ar gyfer aer glân.

METaL wefo fund pic-2

Cyllid yr UE yn rhoi hwb arall i weithgynhyrchu yng Nghymru

Bydd £1.25m o gyllid yr Undeb Ewropeaidd (yr UE) a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 10 Ionawr) yn creu cyfleoedd hyfforddi sgiliau lefel uchel ar gyfer 400 yn rhagor o weithwyr diwydiant Cymreig yn y Dwyrain.

Volunteers with Radnorshire Wildlife Trust removing non-native trees as part of the Black Grouse Recovery Project-2

Prosiectau sy’n hybu bioamrywiaeth, sy’n gweddnewid mannau gwyrdd ac sy’n lleihau gwastraff yn elwa ar gyllid dan y cynllun cymunedau tirlenwi

Gwella’r fioamrywiaeth ar hen domen wastraff, creu parc natur ac uwchgylchu beiciau nad oes eu heisiau yw rhai o’r prosiectau a fydd yn elwa ar fwy na £700,000 o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Allech chi gael gostyngiad yn eich bil Treth Gyngor?

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich bil Treth Gyngor, gallai cymorth fod ar gael ichi drwy gynllun blaengar Llywodraeth Cymru, Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

043283 HOMELESSNESS SOCIAL LAUNCH V54

“Nid yw pobl ddigartref wastad yn byw ar y stryd” – lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.

Welsh Government

Ystad Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r targedau amgylcheddol uchaf erioed

Heddiw [dydd Mercher, 13 Tachwedd], caiff 11eg adroddiad blynyddol Cyflwr yr Ystad ei gyhoeddi sy’n nodi bod perfformiad amgylcheddol ystad weinyddol Llywodraeth Cymru yn rhagori ar y disgwyliadau.

Welsh Government

Yn galw ar bob arwres seiber...

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn annog merched rhwng 12 a 13 oed [blwyddyn 8] ledled Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth CyberFirst Girls 2020, ac mae’r cyfnod cofrestru yn dechrau heddiw [dydd Llun 2 Rhagfyr].

Welsh Government

Gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn helpu i greu 20,000 o swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod dros 20,000 o swyddi wedi cael eu creu ers mis Ebrill 2015 gan fentrau sydd wedi derbyn cymorth gan wasanaeth blaengar Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

Economy Minister Ken Skates with the DBX at the official opening of the Aston Martin Lagonda facility in St Athan

2019 yn flwyddyn o fuddsoddiadau mawr a mwy o fusnesau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i sefyll dros bobl Cymru yn 2019 drwy gefnogi busnes, gwella trafnidiaeth a chreu cyfleoedd gwaith, meddai Gweinidog yr Economi Ken Skates wrth i’r flwyddyn dynnu at ei therfyn.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn trafnidiaeth mwy cadarn, glanach a gwyrddach

Mae buddsoddi mewn cerbydau allyriadau isel a chreu system drafnidiaeth mwy cadarn ymysg y mentrau sy’n elwa o dros £74 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddarparu trafnidiaeth gwell, mwy cyfeillgar i’r amgylchedd. 

EMyQBl3W4AAPhK9-2

Cael gwared ar ganiatâd cynllunio ar gyfer siediau a thai gwydr ar randiroedd yng Nghymru

Ni fydd bellach angen caniatâd cynllunio i godi sied neu dŷ gwydr ar randir yng Nghymru, o dan gynlluniau newydd gan Lywodraeth Cymru i symleiddio rheolau cynllunio.

Polling Station

Cyfraith newydd i’w gwneud yn haws i bobl yng Nghymru sefyll i fod yn gynghorwyr lleol

O dan gynlluniau newydd Llywodraeth Cymru i gefnogi amrywiaeth a thryloywder mewn llywodraethau lleol, bydd yn haws i gynghorwyr fynychu cyfarfodydd y cyngor o bell a rhannu swyddi'r cabinet, a bydd hefyd rhaid i gynghorau ddarlledu eu cyfarfodydd ar-lein.