English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2626 eitem, yn dangos tudalen 212 o 219

Welsh Government

Dweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn am ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd ac i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

Rhondda Housing-2

£24m o gyllid i gyflymu adeiladu tai newydd yng Nghymru

Mae £24m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar unwaith er mwyn adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru, datganodd Julie James, y Gweinidog Tai, heddiw.

Welsh Government

Gweinidogion Cyllid y llywodraethau datganoledig yn galw am drafodaethau brys gyda Phrif Ysgrifennydd newydd y Trysorlys

Mae Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gynnal trafodaethau brys cyn Cyllideb y DU ar 11 Mawrth.

EU citizens hearts WEL-2

Rhagor o gefnogaeth i ddinasyddion yr UE yng Nghymru sy’n anodd eu cyrraedd

Wrth i’r ffigurau diweddaraf ynglŷn â cheisiadau i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Llywodraeth y DU i Ddinasyddion yr UE gael eu rhyddhau, mae’r Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles heddiw wedi cyhoeddi rhagor o gyllid newydd i gynghorau Cymru i gynyddu nifer y ceisiadau o’u hardaloedd.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi enwi syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

llysgennadalmaeneg-germanambassador-2

Cymru yn edrych ymlaen at berthynas gref â’i phartner masnachol pwysicaf wrth i Lysgennad yr Almaen i’r DU ymweld â lleoliadau allweddol

Bydd Cymru’n gwneud popeth y gall i sicrhau bod ei pherthynas gref â’r Almaen yn parhau, gan fod ganddynt gysylltiadau masnachol gwerth mwy na £3bn, wrth i gyfnod newydd o drafodaeth â’r UE fynd yn ei flaen.

Coleg Gwent student Holly O’Dwyer-2

Merch o Flaenau Gwent yn gobeithio y bydd cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol

Mae merch yn ei harddegau ym Mlaenau Gwent sydd wedi'i chofrestru ar gwrs Peirianneg Chwaraeon Modur mewn canolfan newydd, y cyntaf o'i math yng Nghymru, wedi dweud ei bod yn gobeithio y bydd gwneud y cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol.

Welsh Government

Swm ychwanegol o £500,000 i gefnogi Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

Mae'r sector Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru ar fin cael hyd at £500,000 o gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru i helpu i reoli eu dulliau rheoli a llywodraethu, meddai'r Gweinidog Llywodraeth Leol Julie James heddiw.

Welsh Government

Llwyddiant i fusnesau Cymru yn Sioe Awyr Paris

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bu Sioe Awyr Paris 2019 yn llwyddiant ysgubol a llwyddodd un cwmni, Tritech Group, i sicrhau gwerth dros £5 miliwn o gytundebau newydd yn ystod taith fasnach Llywodraeth Cymru.

FE Funding-2

Cymorth iechyd meddwl a chynnydd cyflogau staff ymhlith £23m ychwanegol i addysg bellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu manylion am y £23m ychwanegol bydd yn ei ddarparu i golegau addysg bellach, gan gynnwys colegau chweched dosbarth a dysgu oedolion yn y gymuned, ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Welsh Government

Creu cymunedau mwy cysylltiedig i helpu pobl i deimlo’n llai unig ac ynysig yn gymdeithasol

Mae teimlo’n unig ac yn ynysig yn gymdeithasol yn cael eu hystyried yn aml yn faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn, ond maen nhw'n dod yn fwyfwy pwysig i bob un ohonom. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 gan Lywodraeth Cymru, dywedodd 16% o'r boblogaeth dros 16 oed eu bod yn teimlo'n unig – ac roedd pobl iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn teimlo'n unig na phobl hŷn.

Welsh Government

“Mae angen inni ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber” meddai'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans yn llongyfarch enillwyr cystadleuaeth y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, CyberFirst Girls, yng Nghymru ac yn annog mwy o fenywod ifanc i ddilyn eu hôl troed a dewis gyrfa ym maes seiber.