English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2124 eitem, yn dangos tudalen 171 o 177

Welsh Government

Creu cymunedau mwy cysylltiedig i helpu pobl i deimlo’n llai unig ac ynysig yn gymdeithasol

Mae teimlo’n unig ac yn ynysig yn gymdeithasol yn cael eu hystyried yn aml yn faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn, ond maen nhw'n dod yn fwyfwy pwysig i bob un ohonom. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 gan Lywodraeth Cymru, dywedodd 16% o'r boblogaeth dros 16 oed eu bod yn teimlo'n unig – ac roedd pobl iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn teimlo'n unig na phobl hŷn.

Welsh Government

“Mae angen inni ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber” meddai'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans yn llongyfarch enillwyr cystadleuaeth y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, CyberFirst Girls, yng Nghymru ac yn annog mwy o fenywod ifanc i ddilyn eu hôl troed a dewis gyrfa ym maes seiber.

Welsh Government

Y duedd gadarnhaol o ran ffigurau cyflogaeth y Gogledd yn parhau

Mae'r gyfradd gyflogaeth yn parhau'n uwch, a'r gyfradd ddiweithdra a'r gyfradd anweithgarwch economaidd yn parhau'n is yn y Gogledd nag yng Nghymru gyfan, yn ôl y Proffil Rhanbarthol diweddaraf ar gyfer y Farchnad Lafur a'r Economi.

black-and-grey-keys-792034-2

Datgelu cyfraith newydd i roi mwy o sicrwydd meddiannaeth i bobl sy'n rhentu cartref yng Nghymru

O dan gyfraith newydd a ddatgelir heddiw gan Lywodraeth Cymru, rhoddir diogelwch o 12 mis i bobl yng Nghymru sy'n rhentu eu cartref rhag cael eu troi allan ar ddechrau tenantiaeth newydd cyn belled nad ydynt wedi torri telerau eu contract.

Ireland coast peninsula-2

Cymru ac Iwerddon yn gyrru cydweithrediad newydd ymlaen

Wrth i dimau rygbi Cymru ac Iwerddon wynebu ei gilydd yn y Chwe Gwlad heddiw, cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles gyllid gwerth dros €6 miliwn ar gyfer tri phrosiect newydd a fydd yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dwy wlad.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn llongyfarch prentisiaid ar eu gwaith cyn gêm Cymru ac Iwerddon

Wrth i’r Wythnos Brentisiaethau Genedlaethol ddirwyn i ben, cafodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gyfarfod â phrentisiaid Undeb Rygbi Cymru a oedd yn hyfforddi dosbarth o ferched o Academi Ummul Mumineem, yng Nghaerdydd, i chwarae rygbi cadair olwyn.

fibre optics 1-2

Prosiect arloesol ar gyfer gwella seilwaith ffeibr

            Cafodd manylion prosiect newydd ac arloesol sy'n anelu at wella seilwaith ffeibr am ddim cost ychwanegol i'r trethdalwr eu cyhoeddi heddiw gan Ddirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, Lee Waters

close-up-keys-metal-safety-333838-2

Y Gweinidog Tai i ddelio â’r arfer o godi ffioedd rheoli ystadau ar rydd-ddeiliaid

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i'r afael â'r arfer o godi ffioedd ar rydd-ddeiliaid am waith cynnal a chadw a gwasanaethau ar eu hystadau, ac mae'n galw ar bobl ledled Cymru i rannu eu profiadau.

Map o'r Almaen

5 peth nad oeddech chi o bosib yn ei wybod am y cysylltiadau rhwng Cymru â’r Almaen

Yr wythnos nesaf bydd Dr Peter Wittig, Llysgennad yr Almaen yn y DU, yn ymweld â Chymru ac yn mynd ar daith o amgylch cwmnïau o’r Almaen sy’n gweithio yng Nghymru. Bydd hefyd yn cyfarfod â’r Prif Weinidog ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cyn i Dr Wittig ymweld, rydym wedi llunio rhestr sydyn o rai o’r pethau sy’n cysylltu Cymru â’r Almaen.

Coity -2

Cyfnod newydd arall i Gastell Coety wrth i waith cadwraeth ddechrau y gwanwyn hwn

Mae’n fis Chwefror ac mae prosiect cadwraeth enfawr yn dechrau yng Nghastell Coety, fydd yn sicrhau bod y castell yn parhau i fod wrth galon y gymuned am genedlaethau i ddod.

KW speech-2

Gweinidog yn croesawu'r cynnydd diweddaraf yn nifer y ceisiadau i brifysgolion Cymru

Yn ôl data ceisiadau myfyrwyr a gyhoeddwyd heddiw, gwelwyd cynnydd o 6% yn nifer y ceisiadau i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, y cynnydd mwyaf ymhlith pedair cenedl y Deyrnas Unedig. 

firefighers-2

Gweinidog yn amlinellu gweledigaeth newydd ar gyfer gwasanaethau tân ac achub Cymru

Gallai gwasanaethau tân ac achub Cymru gael rôl ehangach wrth gadw pobl yn ddiogel fel rhan o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol. Dyma gyhoeddiad y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn heddiw.