English icon English

Newyddion

Canfuwyd 61 eitem, yn dangos tudalen 5 o 6

Deputy Minister Julie Morgan with Marie Jones at Bridgend Carers Centre-2

Gofalwyr di-dâl yng Nghymru i dderbyn taliad o £500 fel rhan o fuddsoddiad o £29m

Bydd mwy na 57,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn derbyn taliad o £500 i gydnabod y ‘rôl ganolog’ y maent wedi’i chwarae yn ystod y pandemig.

Top row - Vivan Laing, NSPCC
Middle row - Sally Holland, Children's Commissioner for Wales
Bottom Row [L-R] -  Julie Morgan, Deputy Minister for Social services, Janae and Malakai

Cosbi plant yn gorfforol nawr yn anghyfreithlon yng Nghymru

O heddiw [Mawrth 21], bydd yn anghyfreithlon cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru wrth i Lywodraeth Cymru barhau i roi lle canolog i hawliau plant yn ei pholisïau.

child playing-2

Ehangu'r rhaglen Dechrau'n Deg yng Nghymru

Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg yn cael ei ehangu i 2,500 mwy o blant o dan bedair oed fel rhan o'r cam cyntaf yn y gwaith o ehangu gofal plant o ansawdd uchel i bob plentyn dwy oed yng Nghymru.

MicrosoftTeams-image (2)-2

Ehangu'r Cynnig Gofal Plant gan roi rhagor o gyllid i ddarparwyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y caiff y Cynnig Gofal Plant ei ehangu i gynnwys rhieni sy'n ymgymryd ag addysg a hyfforddiant a rhieni sy'n cymryd absenoldeb mabwysiadu.

Welsh Government

“Rydyn ni am sicrhau bod Cymru'n lle gwych i dyfu i fyny, byw a gweithio ynddo, nawr ac yn y dyfodol” - Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Bydd plant a phobl ifanc wrth wraidd unrhyw benderfyniadau a wneir, wrth i Lywodraeth Cymru ddatgan sut y bydd yn sicrhau bod Cymru'n lle gwych i dyfu i fyny, byw a gweithio ynddo.

Deputy Minister Julie Morgan meeting care workers at Fields Care Homes in Newport-2

Buddsoddi £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i ddegau o filoedd o staff gofal cymdeithasol

Bydd degau o filoedd o staff gofal cymdeithasol a fydd yn gymwys i gael cyflog byw gwirioneddol o fis Ebrill yn cael taliad net ychwanegol o £1,000 wrth i Lywodraeth Cymru fuddsoddi yn y sector.

pexels-givingtuesday-9826019-2

Lansio cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd

Bydd cronfa i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn helpu sefydliadau llawr gwlad i ddod â chymunedau ynghyd ar draws Cymru.

Julie Morgan (1)

Treialu dull gofal newydd ar gyfer plant yng Nghymru

Mae cynllun peilot Llys Teulu Cyffuriau ac Alcohol wedi’i lansio yng Nghymru gan gynnig llys teulu gwahanol ar gyfer gofal i blant, a chynnig cymorth i gadw teuluoedd gyda’i gilydd.

Carer and elderly lady

Pecyn cymorth newydd ar gyfer gofalwyr di-dâl

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol Julie Morgan wedi amlinellu sut y bydd cyllid o £7m gan Lywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr di-dâl, gan gydnabod y cymorth hanfodol y maent yn ei roi i’r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

JM and child

Clywed lleisiau pobl ifanc

Ar Ddiwrnod Byd-eang y Plant [20 Tachwedd], bydd pobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cwrdd â Gweinidogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru i godi eu llais.

WML 011021 Nordic Walking 19-2

“Rwyf eisiau i Gymru fod yn genedl sy’n dathlu oed” – dyna adduned y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd rôl ganolog pobl hŷn yn ein cymunedau’n cael ei chydnabod wrth i Gymru ddod yn genedl sydd o blaid pobl hŷn. Dyna gyhoeddiad Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Julie Morgan (1)

£36.6 miliwn i helpu teuluoedd a phlant i adfer o’r pandemig

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod £36.6 miliwn ychwanegol wedi ei neilltuo i helpu plant a theuluoedd i adfer o effeithiau’r pandemig a’i gyfyngiadau, er mwyn sicrhau nad yw unrhyw blentyn yn cael ei adael ar ôl.