English icon English

Newyddion

Canfuwyd 61 eitem, yn dangos tudalen 2 o 6

Welsh Government

Buddsoddi hyd at £30m mewn gofal yn y gymuned i leihau'r pwysau ar ysbytai

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £30m i ddarparu rhagor o ofal gartref neu yn y gymuned a lleihau faint o amser y mae pobl yn ei dreulio yn yr ysbyty.

Welsh Government

Hyrwyddwyr dros Bobl Hŷn yn helpu i greu Cymru Oed-gyfeillgar

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi bod gan bob awdurdod lleol yng Nghymru bellach Hyrwyddwr dros Bobl Hŷn i helpu i gyflawni uchelgais Llywodraeth Cymru i greu Cymru Oed-gyfeillgar.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn llwyddo i ennill statws Cyfeillgar i Faethu

Ar ddechrau Pythefnos Gofal Maeth 2023, mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi cyhoeddi mai Llywodraeth Cymru yw’r llywodraeth lawn gyntaf yn y DU i ennill statws Cyfeillgar i Faethu.

Welsh Government

Lansio hyfforddiant gwrth-hiliaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd gofal plant a gwaith chwarae

Mae darpariaeth ac adnoddau dysgu proffesiynol amrywiaeth a gwrth-hiliaeth (DARPL) newydd, o safon uchel, bellach ar gael am ddim i ymarferwyr sy’n darparu gofal plant, gwaith chwarae ac addysg feithrin ac sy’n gweithio gyda babis a phlant ifanc, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Llinell wrando 24 awr bellach yn cynnig cefnogaeth i deuluoedd sy’n byw gyda chyflyrau niwrowahanol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi bod cymorth a chyngor 24 awr ar gael bellach i deuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth a chyflyrau niwrowahanol.

Welsh Government

Ymchwilwyr ifanc yn cael eu canmol am eu gwaith ar adroddiad y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant yng Nghymru

Mae grŵp o bobl ifanc wedi cael eu canmol am eu gwaith ar adroddiad i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn am brofiadau pobl ifanc a’u hawliau dynol yng Nghymru, gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Unigolion yr effeithiwyd arnynt gan arferion mabwysiadu’r gorffennol yn cael eu croesawu i’r Senedd ar gyfer ymddiheuriad gan Lywodraeth Cymru

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi croesawu unigolion yr effeithiwyd arnynt gan yr ymarfer yn y gorffennol o fabwysiadu gorfodol i’r Senedd ar gyfer ymddiheuriad ar ran Llywodraeth Cymru am y methiannau cymdeithasol a arweiniodd at yr arferion hynny nad ydynt ar waith mwyach.

Julie Morgan (1)

‘Rhaid inni wneud amser i gefnogi gofalwyr ifanc’

“Mae’n hanfodol bod gofalwyr di-dâl yn cael cefnogaeth i flaenoriaethu eu hiechyd a’u llesiant eu hunain ochr yn ochr â chyflawni eu cyfrifoldebau gofalu.”

Julie Morgan (1)

Ymgynghori ar broses adolygu newydd yn dilyn marwolaeth neu niwed

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi agor ynglŷn â chynlluniau i sicrhau bod y broses adolygu ar ôl marwolaeth unigolyn yn haws ac yn gyflymach i’r teuluoedd.

Welsh Government

Mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn

Bydd mwy o blant dwy oed ledled Cymru yn cael manteisio ar ofal blant a ariennir diolch i fuddsoddiad pellach o £10 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Julie Morgan (1)

Bron i ddwy ran o dair o bobl yn anghytuno â chosbi plant yn gorfforol

Mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi croesawu canfyddiadau arolwg o’r ffordd mae agweddau’r cyhoedd tuag at gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru wedi newid ers cyflwyno’r ddeddfwriaeth newydd

Julie Morgan (1)

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn ymddiheuro’n bersonol i bobl sydd wedi’u heffeithio gan arferion mabwysiadu hanesyddol

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi ymddiheuro’n bersonol i’r rhai a ddioddefodd yn sgil yr arfer hanesyddol o fabwysiadu gorfodol yn y 1950au, y 1960au a’r 1970au.