English icon English

Newyddion

Canfuwyd 238 eitem, yn dangos tudalen 18 o 20

Ty Enfy 1 (2)-2

Staff Gofal Cymdeithasol i ennill y Cyflog Byw Gwirioneddol

Mae'r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi cyhoeddi bod staff Gofal Cymdeithasol yn mynd i dderbyn y Cyflog Byw Gwirioneddol yng Nghymru fel rhan o becyn i gefnogi'r sector.

pharmacy2-2

Darparu ystod ehangach o wasanaethau mewn fferyllfeydd yng Nghymru

O fis Ebrill 2022, bydd holl fferyllfeydd cymunedol Cymru yn gallu cynnig ystod ehangach o wasanaethau o ganlyniad i ddiwygiadau sylweddol sydd wedi eu cytuno gan y Gweinidog Iechyd.

Welsh Government

Cynyddu’r capasiti profi er mwyn dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

Heddiw, mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu'r capasiti ar gyfer dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Pob oedolyn cymwys yng Nghymru i gael cynnig brechiad atgyfnerthu erbyn diwedd mis Ionawr

Heddiw (7 Rhagfyr), bydd y Gweinidog Iechyd yn cadarnhau bod pob oedolyn cymwys yn mynd i gael cynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19 erbyn diwedd mis Ionawr.

104280 - KSW Disrupt Individual Social Posts Static 1920x1080 WEL1

‘Torri’r trosglwyddiad’ – Lansio’r ymgyrch Diogelu Cymru ddiweddaraf

Nod lansio gweithgarwch diweddaraf ymgyrch Diogelu Cymru Llywodraeth Cymru, heddiw (ddydd Llun 6 Rhagfyr), yw ‘torri’r trosglwyddiad’ er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

Welsh Government

Buddsoddi mwy nag erioed yn golygu cynnydd o 15% mewn lleoedd hyfforddi i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, fel rhan o’r ymateb i’r pandemig

Bydd dros £260m, sef lefel ddigynsail o gyllid, yn cael ei fuddsoddi mewn hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru er mwyn helpu’r GIG i ymateb i’r pandemig a heriau’r dyfodol.

WG positive 40mm-3

Yr achos cyntaf o Omicron wedi’i gadarnhau yng Nghymru

Mae achos o Omicron, yr amrywiolyn sy'n peri pryder, wedi'i gadarnhau yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y mae’r achos ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

Welsh Government

Newidiadau i gontract meddygon teulu i wella mynediad i apwyntiadau

Heddiw (1 Rhagfyr), cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan newidiadau newydd i'r contract meddygon teulu i helpu i wella mynediad at apwyntiadau.

Welsh Government

Cymru’n lansio’r cynllun gweithredu cenedlaethol cyntaf i gefnogi a thrin niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD)

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, fframwaith cenedlaethol, y cyntaf o’i fath, ar gyfer atal, diagnosis, triniaeth a chymorth ar gyfer niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD).

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw (18 Tachwedd).

Welsh Government

Buddsoddi dros £51m mewn offer diagnostig newydd i sicrhau bod cyfleusterau GIG Cymru “yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif”

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy na £51m yn cael ei fuddsoddi i ddarparu offer newydd yn lle hen offer delweddu diagnostig ar draws GIG Cymru, ac i wella amseroedd aros.

Welsh Government

Hwb ariannol o £3m i helpu adferiad gwasanaethau deintyddol yng Nghymru ar ôl y pandemig

Bydd gwasanaethau deintyddol yng Nghymru yn cael £3m ychwanegol o gyllid newydd eleni i gefnogi eu hadferiad o effeithiau’r pandemig a rhoi mynediad ychwanegol i gleifion.