English icon English

Newyddion

Canfuwyd 224 eitem, yn dangos tudalen 1 o 19

Reception Kerala-2

250 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru

Bydd 250 o nyrsys a meddygon yn dod i Gymru o dan gytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Kerala.

Welsh Government

Dros £14 miliwn i wella'r adran achosion brys yn Ysbyty'r Faenor

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi yn swyddogol fod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £14 miliwn i ehangu ac ad-drefnu rhannau o adran achosion brys Ysbyty Athrofaol y Faenor.

Welsh Government

Disgwylir tarfu sylweddol ond bydd gofal brys yn parhau yn ystod ail streic meddygon iau

Bydd gofal brys a gofal mewn sefyllfaoedd lle mae bywyd yn y fantol yn parhau i gael eu darparu yn ystod ail streic meddygon iau yng Nghymru yr wythnos hon, ond disgwylir y bydd tarfu sylweddol ar wasanaethau eraill.

Welsh Government

Arloesi yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth i bobl sy'n cael gofal cartref yng Nghymru

Mae ffyrdd newydd o ddarparu gofal cartref yn cael eu treialu mewn sawl ardal awdurdod lleol i roi mwy o annibyniaeth a rheolaeth i bobl sy'n derbyn gofal.

Welsh Government

Mam yn canmol manteision sylweddol rhaglen Dechrau'n Deg i'w merch

Mae mam sydd wedi elwa o ehangu rhaglen Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru wedi canmol y cynllun am y fantais y mae wedi'i roi i'w phlentyn ieuengaf.

Welsh Government

Galw ar bob rhiant yng Nghymru i wirio statws brechu MMR eu plant ar frys yn sgil pryderon cynyddol am y frech goch

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru - Syr Frank Atherton - yn galw ar rieni i sicrhau bod eu plant wedi'u brechu'n llawn yn erbyn y frech goch a'u bod wedi cael yr holl imiwneiddiadau plentyndod eraill y dylent fod wedi'u cael.

Welsh Government

Ehangu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol yn helpu i wella mynediad at ofal sylfaenol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi bod ehangu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol wedi arwain at gannoedd o filoedd o bobl yn osgoi'r angen am ymgyngoriadau gan feddyg teulu.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i wahardd fêps tafladwy a chefnogi cynlluniau i godi oedran smygu

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant Lynne Neagle wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chynlluniau i wahardd fêps tafladwy ac yn cefnogi deddfwriaeth Llywodraeth y DU i godi'r oedran smygu a chyfyngu ar werthu fêps.

Welsh Government

'Bydd diogelwch cleifion yn cael ei sicrhau yn ystod y streic'

Mae NHS Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i sicrhau diogelwch cleifion yn ystod y streic gan feddygon iau yr wythnos nesaf, meddai'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.

Welsh Government

£2.7m i wella adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau ledled Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau yng Nghymru yn cael cyfran o £2.7m i wella amgylcheddau a gwella profiad y claf a'r staff