English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 6 o 18

(From left)  Upper Valleys Cluster Lead Pharmacist Niki Watts,  Primary Care Pharmacist Amy David, and Pharmacy Senior Project Manager Oliver Newman-2

Cynllun ailgylchu anadlyddion yn helpu i leihau allyriadau GIG Cymru wrth i gronfa gyllid werth £800,000 gael ei lansio

Mae cynllun ailgylchu anadlyddion sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru yn helpu GIG Cymru i leihau ei allyriadau carbon ac i weithio tuag at uchelgeisiau Sero Net, wrth i gronfa gyllid werth £800,000 agor ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned.

Eluned Morgan Desk-2

Cam cyntaf datblygiad canolfan driniaeth ranbarthol newydd ar y gweill

Heddiw [15 Chwefror 2023], mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd canolfan ddiagnosteg a thriniaeth newydd yn cael ei datblygu ar gyfer rhanbarth y De-ddwyrain. Bydd yn cael ei lleoli yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Welsh Government

Cynllun i fynd i’r afael â heriau gweithlu’r GIG

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau i fynd i’r afael â heriau staffio’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

86m to deliver new radiotherapy equipment-2

Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw y bydd mwy na £86 miliwn ar gael ar gyfer cyfleusterau, offer a meddalwedd newydd ym maes triniaethau canser.

Paramedic walking to ambulance

Uwch-barafeddygon yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty

Mae Uwch-ymarferwyr Parafeddygol ledled Cymru yn helpu i drin rhagor o bobl yn y gymuned ac i sicrhau na fydd pobl yn mynd i'r ysbyty yn ddiangen.

Welsh Government

Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol ar gyfer triniaethau arbennig megis tatŵio

Mae’r Prif Swyddog Meddygol, Frank Atherton, wedi cyhoeddi mai Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol ar gyfer artistiaid tatŵio a’r rheini sy’n gweithio mewn busnesau tyllu’r corff, lliwio’r croen yn lled-barhaol, aciwbigo, ac electrolysis.

Welsh Government

Cyllid i gynyddu gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a mynediad at ofal yn y gymuned

Heddiw [24 Ionawr], mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi £5 miliwn i gynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a mynediad at ofal yn y gymuned i helpu pobl i aros yn heini ac yn annibynnol.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru o dan bwysau aruthrol o hyd. Mae data gweithredol yn awgrymu ein bod ni wedi profi’r diwrnod prysuraf ar gofnod ar gyfer GIG Cymru ym mis Rhagfyr. Mae ystadegau swyddogol yn dangos bod bron i 400,000 o ymgyngoriadau+ wedi’u cynnal mewn ysbytai yn unig ym mis Tachwedd a bod dros 111,000 o lwybrau cleifion wedi cael eu cau, sy’n gynnydd o 4.7% o’i gymharu â’r mis blaenorol ac yn ôl ar yr un lefelau a welwyd cyn y pandemig.

Welsh Government

Mwy o leoedd hyfforddi i nyrsys a pharafeddygon yng Nghymru, diolch i gynnydd o 8% yn y gyllideb hyfforddiant

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd bron i 400 yn fwy o leoedd hyfforddi i nyrsys yn cael eu creu yng Nghymru, diolch i gynnydd pellach o 8% yng nghyllideb hyfforddiant GIG Cymru.

CMO at podium Frank Atherton

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl i gynnal y camau amddiffyn rhag ffliw a COVID y gaeaf hwn

Mae'r data diweddaraf yn dangos bod acchosion o'r ffliw, COVID-19 a firysau anadlol tymhorol eraill wedi cynyddu dros gyfnod y Nadolig ac yn parhau i fod ar lefelau uchel iawn. Heddiw (6 Ionawr) mae ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod cyfraddau COVID-19 yng Nghymru wedi codi o 2% i 5%.