English icon English

Newyddion

Canfuwyd 240 eitem, yn dangos tudalen 8 o 20

Welsh Government

Rhaglen brechiadau atgyfnerthu Covid y gwanwyn i bobl dros 75 oed a'r rheini sydd fwyaf agored i niwed

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd rhaglen brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn dechrau ar 1 Ebrill i'r rheini sydd fwyaf agored i niwed, gan gynnwys pobl dros 75 oed. 

Welsh Government

Croes y Brenin Siôr y GIG yn serennu yn Sain Ffagan

Mae Croes y Brenin Siôr, a gyflwynwyd i’r GIG yng Nghymru, yn cael ei harddangos i’r genedl yn Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan.

Minister for Health and Social Services, Eluned Morgan speaking at the WHO conference.

Llwyfan Ewropeaidd i iechyd a llesiant yng Nghymru

Mae ymrwymiad Cymru i iechyd a llesiant, a’r lle blaenllaw a roddir i iechyd mewn polisïau, wedi cael sylw mewn digwyddiad gan Sefydliad Iechyd y Byd yn Copenhagen.

EM - MHSS-2

Prawf newydd arloesol yn gwella gofal i famau yn y Gogledd.

Mae amryw o ddatblygiadau arloesol, gan gynnwys prawf diagnostig newydd ar gyfer cyflwr sy’n achosi marw-enedigaethau, yn gwella gofal iechyd ar draws Cymru, gyda chymorth Strategaeth Arloesi newydd i Gymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlygu datblygiadau i helpu pobl â chlefydau prin ac yn goleuo adeilad Parc Cathays i godi ymwybyddiaeth ar Ddiwrnod Clefydau Prin

Ar Ddiwrnod Clefydau Prin, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan wedi tynnu sylw at ddatblygiad ap newydd. Bydd yn galluogi defnyddwyr i rannu eu proffil iechyd a thynnu sylw gwasanaethau iechyd, yn y DU neu dramor, at gyflyrau meddygol prin neu gymhleth – fel pasbort.

Welsh Government

Rhoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan Fesurau Arbennig wrth i’r bwrdd gamu i’r naill ochr

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei roi o dan fesurau arbennig yn sgil pryderon difrifol am berfformiad, arweinyddiaeth a diwylliant.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Fis Ebrill y llynedd, gwnaethom osod targed i gael gwared â nifer y llwybrau cleifion sy’n aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn 2022. Roeddem yn gwybod y byddai’n heriol, ond roeddem am weld byrddau iechyd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar hyn. Rydym yn siomedig na chafodd y targed uchelgeisiol hwn, na osodwyd yn Lloegr, ei gyflawni."

Welsh Government

Darpar feddygon yn ffynnu yng ngogledd Cymru

Mae’r rhaglen Meddygon Seren, sy'n helpu plant oedran ysgol i fynd ymlaen i astudio Meddygaeth yn y brifysgol, yn gweld canlyniadau rhagorol yng ngogledd Cymru.     

(From left)  Upper Valleys Cluster Lead Pharmacist Niki Watts,  Primary Care Pharmacist Amy David, and Pharmacy Senior Project Manager Oliver Newman-2

Cynllun ailgylchu anadlyddion yn helpu i leihau allyriadau GIG Cymru wrth i gronfa gyllid werth £800,000 gael ei lansio

Mae cynllun ailgylchu anadlyddion sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru yn helpu GIG Cymru i leihau ei allyriadau carbon ac i weithio tuag at uchelgeisiau Sero Net, wrth i gronfa gyllid werth £800,000 agor ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned.

Eluned Morgan Desk-2

Cam cyntaf datblygiad canolfan driniaeth ranbarthol newydd ar y gweill

Heddiw [15 Chwefror 2023], mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd canolfan ddiagnosteg a thriniaeth newydd yn cael ei datblygu ar gyfer rhanbarth y De-ddwyrain. Bydd yn cael ei lleoli yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Welsh Government

Cynllun i fynd i’r afael â heriau gweithlu’r GIG

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau i fynd i’r afael â heriau staffio’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.