English icon English

Newyddion

Canfuwyd 236 eitem, yn dangos tudalen 9 o 20

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru o dan bwysau aruthrol o hyd. Mae data gweithredol yn awgrymu ein bod ni wedi profi’r diwrnod prysuraf ar gofnod ar gyfer GIG Cymru ym mis Rhagfyr. Mae ystadegau swyddogol yn dangos bod bron i 400,000 o ymgyngoriadau+ wedi’u cynnal mewn ysbytai yn unig ym mis Tachwedd a bod dros 111,000 o lwybrau cleifion wedi cael eu cau, sy’n gynnydd o 4.7% o’i gymharu â’r mis blaenorol ac yn ôl ar yr un lefelau a welwyd cyn y pandemig.

Welsh Government

Mwy o leoedd hyfforddi i nyrsys a pharafeddygon yng Nghymru, diolch i gynnydd o 8% yn y gyllideb hyfforddiant

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd bron i 400 yn fwy o leoedd hyfforddi i nyrsys yn cael eu creu yng Nghymru, diolch i gynnydd pellach o 8% yng nghyllideb hyfforddiant GIG Cymru.

CMO at podium Frank Atherton

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl i gynnal y camau amddiffyn rhag ffliw a COVID y gaeaf hwn

Mae'r data diweddaraf yn dangos bod acchosion o'r ffliw, COVID-19 a firysau anadlol tymhorol eraill wedi cynyddu dros gyfnod y Nadolig ac yn parhau i fod ar lefelau uchel iawn. Heddiw (6 Ionawr) mae ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod cyfraddau COVID-19 yng Nghymru wedi codi o 2% i 5%.

dentist-2

Dros 100,000 o apwyntiadau deintyddol ychwanegol eleni – ond mae methu apwyntiadau yn parhau i gael effaith

Mae nifer yr apwyntiadau deintyddol ychwanegol a gafodd eu darparu eleni wedi cyrraedd 109,000 yn ôl data diweddaraf Llywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-2

“Rhaid i ni i gyd wneud popeth o fewn ein gallu i leddfu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd”, wrth i wasanaethau wynebu mwy o alw nag erioed

Wrth i ddyddiau prysuraf y flwyddyn i’r gwasanaeth iechyd agosáu, mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi annog pobl i wneud yr hyn a allant i leddfu’r pwysau ar y GIG.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Ym mis Hydref, gwelwyd y gostyngiad cyntaf yn nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros i ddechrau triniaeth ers mis Ebrill 2020. Er i’r lefelau uchaf erioed o alw ar y gwasanaeth ambiwlans gael eu cofnodi ym mis Tachwedd, roedd yna hefyd rywfaint o welliant ym mherfformiad adrannau brys. 

Welsh Government

Peidiwch â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ambiwlans yn ystod streiciau – y Gweinidog Iechyd

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi annog pobl i gymryd gofal ychwanegol a dim ond ffonio 999 mewn argyfwng sy’n bygwth bywyd neu argyfwng difrifol yn ystod streiciau ambiwlans.

Welsh Government

System ddigidol werth £7m i wella gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru

Bydd system ddigidol newydd i wasanaethau mamolaeth, a fydd yn cael ei defnyddio ar draws Cymru gyfan, yn gallu sicrhau bod gwybodaeth hanfodol am iechyd menywod beichiog, a’r babanod sydd heb eu geni, yn cael ei rhannu mewn modd llawer cyflymach. Mae’r system hon yn cael ei chreu o ganlyniad i fuddsoddiad o £7m gan Lywodraeth Cymru. 

Welsh Government

Cannoedd o welyau cymunedol ychwanegol i helpu pobl i adael yr ysbyty yn gynt y gaeaf hwn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan ac arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Andrew Morgan wedi cyhoeddi mwy na 500 o welyau gofal llai dwys a phecynnau gofal cymunedol ychwanegol ar gyfer Cymru y gaeaf hwn, er mwyn helpu pobl i gael gofal yn agosach at eu cartrefi ac i ryddhau gwelyau ysbyty.

Welsh Government

Gweithredu diwydiannol i “effeithio’n sylweddol” ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio’n sylweddol ar Wasanaethau Iechyd Cymru, wrth i’r cyntaf o streiciau arfaethedig gan staff ddechrau heddiw.

dna-gb7e867d06 1920-2

Rhagor o brofion genynnol i ganfod canser yn gyflymach yng Nghymru

Bydd miloedd yn rhagor o bobl yng Nghymru yn elwa ar gael diagnosis o ganserau a chlefydau prin yn gyflymach, diolch i gynllun newydd i gynyddu'r defnydd o brofion genynnol.