English icon English

Newyddion

Canfuwyd 159 eitem, yn dangos tudalen 10 o 14

P1045215-2

Gwasanaethau Cymunedol a Sylfaenol yn helpu i drin pobl sydd â COVID hir

Yn ôl adolygiad o raglen COVID hir Cymru, mae’r rhaglen yn helpu i drin a rheoli anghenion pobl sy’n wedi ceisio cymorth gyda’u symptomau.

Young person's mental health toolkit-CY

Lansio adnodd ar-lein ar newydd wedd sy'n darparu cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc

Mae adnodd ar-lein gyda'r nod o helpu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i ddod o hyd i gymorth iechyd meddwl wedi cael ei ail-lansio er mwyn cynnwys gwybodaeth a chyngor newydd. 

Eluned Morgan Headshot-2

Buddsoddiad o bron i £11 miliwn i greu canolfan ragoriaeth ar gyfer canser y fron yng Ngwent

Mae bron i £11 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn ‘canolfan ragoriaeth’ ar gyfer canser y fron yn Ysbyty Ystrad Fawr mewn ymgais i wella gofal i gleifion.

Welsh Government

Mwy na £4.5m i ymchwilio i heintiadau COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru, a dysgu ohonynt

Mae mwy na £4.5m yn cael ei fuddsoddi mewn rhaglen sy’n ymchwilio i heintiadau COVID-19 a gafwyd yn yr ysbyty yng Nghymru.

WG positive 40mm-3

Lleihau’r cyfnod hunanynysu

Bydd pobl sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn cael rhoi’r gorau i hunanynysu ar ôl pum diwrnod llawn os ydynt wedi cael dau brawf llif unffordd negatif. Dyna yw’r cadarnhad gan y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw.

Welsh Government

Cyllid ychwanegol i hosbisau yng Nghymru

Bydd hosbisau yng Nghymru yn cael £2.2 miliwn yn ychwanegol fel rhan o adolygiad Llywodraeth Cymru o ofal diwedd oes.

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi Is-gadeirydd newydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Heddiw, mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi bod Kirsty Williams wedi’i phenodi yn Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

pexels-lisa-fotios-2721581

Hyrwyddwyr Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol i wella gwasanaethau ledled Cymru

Bydd Hyrwyddwyr Gofal Mamolaeth a Newyddenedigol yn cael eu penodi i bob bwrdd iechyd yng Nghymru er mwyn gwella ansawdd gwasanaethau, mewn cynllun newydd gwerth £1.15 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-2

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r data diweddaraf ar berfformiad GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar y data diweddaraf ar berfformiad GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 20 Ionawr).

Eluned Morgan Desk-2

Cynllun iechyd yn 'help aruthrol' i leddfu pwysau’r gaeaf ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi dweud y bydd cynllun sy'n helpu pobl agored i niwed i gael eu trin gartref ac osgoi ymweliadau diangen ag adrannau damweiniau ac achosion brys yn 'help aruthrol' i leddfu'r pwysau ar Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru yn ystod misoedd y gaeaf.

Eluned Morgan Headshot-2

“Helpwch ni i’ch helpu chi y gaeaf hwn” – y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn annog pawb i'n ‘helpu ni, i’ch helpu chi’ wrth iddi gyhoeddi rhagor o gyllid i liniaru’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a gofal cymdeithasol a’u helpu y gaeaf hwn.

WG positive 40mm-3

Cydnabod cyflogeion GIG Cymru yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi llongyfarch gweithwyr GIG Cymru sydd wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.