English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 10 o 18

WG positive 40mm-3

Dwy filiwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi’u rhoi wrth i strategaeth frechu’r gaeaf gael ei chyhoeddi

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod dwy filiwn o frechiadau atgyfnerthu COVID-19 wedi’u darparu yng Nghymru ac y bydd pawb sy’n gymwys yn cael cynnig pigiad atgyfnerthu’r hydref erbyn diwedd mis Tachwedd.

sunshine

Annog y cyhoedd i gymryd gofal wrth i’r tymheredd godi yng Nghymru

Mae Dirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru yn annog pobl i gymryd gofal ychwanegol a chynllunio ymlaen llaw i ddiogelu eu hunain ac eraill, yn sgil rhybudd y Swyddfa Dywydd am wres eithafol.

Welsh Government

Y Frenhines yn anrhydeddu GIG Cymru

Heddiw (12 Gorffennaf), cyflwynodd y Frenhines Groes y Brenin Siôr i Brif Weithredwr GIG Cymru Judith Paget a’r Ymgynghorydd Gofal Dwys Dr Ami Jones mewn seremoni yng Nghastell Windsor.

Summer of fun 5-2

Haf o Hwyl gwerth £7m yn cychwyn yn swyddogol

Mae cynllun Haf o Hwyl gwerth £7 miliwn Llywodraeth Cymru yn dychwelyd am yr ail flwyddyn i gefnogi plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Welsh Government

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl o’r cyngor i atal lledaeniad coronafeirws

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Syr Frank Atherton, yn atgoffa pobl i ddilyn camau syml i amddiffyn eu hunain rhag y risg o ddal COVID-19.

Mae'r rhain yn cynnwys cael eich brechu, gwisgo masgiau wyneb mewn mannau caeedig gorlawn a chymryd prawf llif unffordd os oes gennych symptomau.

Welsh Government

Penodi aelodau newydd i Gorff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae dirprwy gadeirydd newydd a chwech aelod anweithredol newydd wedi cael eu penodi i gorff newydd, sef Corff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Welsh Government

Atgoffa pobl Cymru i gael eu pigiad atgyfnerthu

Mae’r bobl sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael eu hannog i gael eu brechu cyn y dyddiad pan ddaw’r cynnig i ben, sef dydd Iau 30 Mehefin.

Welsh Government

Cymru yn ymestyn profion COVID-19 drwy gydol mis Gorffennaf

Heddiw (dydd Gwener 24 Mehefin), mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cadarnhau y bydd profion LFD am ddim yn dal i fod ar gael yn awr yng Nghymru tan 31 Gorffennaf 2022.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 23 Mehefin).

Welsh Government

Miloedd o gleifion cataract yn cael eu trin mewn theatrau symudol

Mae miloedd o gleifion yn ardal Caerdydd a’r Fro yn cael llawdriniaethau cataract mewn theatrau symudol er mwyn helpu i gynyddu capasiti a lleihau amseroedd aros.

CMO report-2

Y Prif Swyddog Meddygol yn rhybuddio bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru

Mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi rhybuddio yn ei adroddiad blynyddol bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi 26 o gamau i ddileu HIV a mynd i’r afael â stigma

Heddiw (dydd Mawrth 14 Mehefin) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol sy’n nodi 26 o gamau gweithredu i gael gwared ar heintiadau HIV newydd, gwella ansawdd bywyd a rhoi terfyn ar stigma erbyn 2030.