English icon English

Newyddion

Canfuwyd 236 eitem, yn dangos tudalen 5 o 20

Eluned Morgan Headshot-2

Cyflwyno newidiadau i roi celloedd a meinweoedd yng Nghymru

Fel rhan o gytundeb rhwng y pedair gwlad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau sy’n atal rhai pobl LHDTC+ rhag rhoi meinweoedd, esgyrn llawfeddygol a bôn-gelloedd yn cael eu codi yng Nghymru.

Welsh Government

Poen parhaus ym methu atal marchogwr paralympaidd rhag cymryd rhan mewn cystadlaethau dressage

Mae marchogwr paralympaidd, sy’n cystadlu gyda’i cheffylau dressage, wedi gorfod trechu poen parhaus i wireddu ei breuddwydion. Mae’n canmol canllawiau diwygiedig a gafodd eu lansio gan Lywodraeth Cymru i wella canlyniadau a phrofiadau i bobl sy’n dioddef poen cronig.

mhorwood Eluned Morgan Press Conference 110122 09-2

Cyhoeddi lefelau uwchgyfeirio newydd Byrddau Iechyd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod pob bwrdd iechyd nawr mewn rhyw lefel o uwchgyfeirio yn sgil pryderon am yr heriau ariannol eithafol y maent yn eu hwynebu sy’n cael eu hachosi gan flynyddoedd o fesurau cyni Llywodraeth y DU a’r lefelau chwyddiant uchaf erioed.

Welsh Government

Atgoffa pobl yng Nghymru sut i helpu i atal heintiau anadlol rhag lledaenu

Wrth i’r haf ddirwyn i ben ac ysgolion baratoi i ddychwelyd, mae’r Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Dr Chris Jones, yn atgoffa pobl i aros gartref ac osgoi cyswllt ag eraill os ydyn nhw’n sâl ac os oes ganddyn nhw dymheredd uchel.

Eluned Morgan (P)#6

Ymestyn Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru gyda mynediad at y benthyciad cynhaliaeth llawn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd Cymru yn ymestyn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i fyfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2024-25. Yn ogystal â hynny, bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at swm llawn y benthyciad cynhaliaeth.

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Iechyd i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mehefin a Gorffennaf 2023

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

“Mae'n galonogol gweld cynnydd o ran lleihau rhai o'r arosiadau hwyaf, a'r amser aros cyfartalog am driniaeth yng Nghymru yw 19.1 wythnos – sydd 10 wythnos yn llai na brig mis Hydref 2020 a dwy wythnos a hanner yn fyrrach na blwyddyn yn ôl.

Welsh Government

Gallai cymorth ychwanegol i bobl ar restrau aros y GIG helpu i arbed rhai o’r  6,000 o driniaethau sy’n cael eu canslo

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi lansio polisi newydd i gefnogi pobl sy'n aros am driniaeth. Bydd hyn yn helpu i osgoi canslo rhai o’r 6,000 o driniaethau’r GIG sy’n cael eu canslo ar y funud olaf yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi bwrdd cynghori ar gynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi aelodau panel cynghori i fonitro a chraffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth o ofal Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

pexels-gustavo-fring-5621860-2

Annog rhieni i fynd â’u plant am brawf llygaid yr haf hwn

Mae ymgyrch newydd yn annog rhieni i fynd â’u plant at eu hoptegwyr lleol am brawf llygaid yr haf hwn.

Welsh Government

Gweinidog yn diolch i staff gweithgar y NHS ar draws Gogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi treulio tridiau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yr wythnos hon yn cwrdd â staff a chleifion ar draws Gogledd Cymru.

doctor-using-smartphone-help-patient-sitting-his-office-doctor-talking-phone

Deallusrwydd artiffisial yn helpu i ganfod achosion o ganser yng Nghymru

Mae deallusrwydd artiffisial yn newid y ffordd y gwneir diagnosis o achosion posibl o ganser y prostad a chanser y fron yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mai a Mehefin 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r data Perfformiad NHS diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw (20 Gorffennaf).