English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 3 o 18

Eluned Morgan (P)#6

Ymestyn Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru gyda mynediad at y benthyciad cynhaliaeth llawn

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd Cymru yn ymestyn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i fyfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2024-25. Yn ogystal â hynny, bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at swm llawn y benthyciad cynhaliaeth.

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Iechyd i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mehefin a Gorffennaf 2023

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

“Mae'n galonogol gweld cynnydd o ran lleihau rhai o'r arosiadau hwyaf, a'r amser aros cyfartalog am driniaeth yng Nghymru yw 19.1 wythnos – sydd 10 wythnos yn llai na brig mis Hydref 2020 a dwy wythnos a hanner yn fyrrach na blwyddyn yn ôl.

Welsh Government

Gallai cymorth ychwanegol i bobl ar restrau aros y GIG helpu i arbed rhai o’r  6,000 o driniaethau sy’n cael eu canslo

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi lansio polisi newydd i gefnogi pobl sy'n aros am driniaeth. Bydd hyn yn helpu i osgoi canslo rhai o’r 6,000 o driniaethau’r GIG sy’n cael eu canslo ar y funud olaf yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi bwrdd cynghori ar gynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi aelodau panel cynghori i fonitro a chraffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth o ofal Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

pexels-gustavo-fring-5621860-2

Annog rhieni i fynd â’u plant am brawf llygaid yr haf hwn

Mae ymgyrch newydd yn annog rhieni i fynd â’u plant at eu hoptegwyr lleol am brawf llygaid yr haf hwn.

Welsh Government

Gweinidog yn diolch i staff gweithgar y NHS ar draws Gogledd Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi treulio tridiau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yr wythnos hon yn cwrdd â staff a chleifion ar draws Gogledd Cymru.

doctor-using-smartphone-help-patient-sitting-his-office-doctor-talking-phone

Deallusrwydd artiffisial yn helpu i ganfod achosion o ganser yng Nghymru

Mae deallusrwydd artiffisial yn newid y ffordd y gwneir diagnosis o achosion posibl o ganser y prostad a chanser y fron yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Mai a Mehefin 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r data Perfformiad NHS diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw (20 Gorffennaf).

Health Minister, Eluned Morgan

Ni fydd model y GIG heddiw yn gynaliadwy gyda'r cynnydd a ragwelir yn y galw arno, a mae dewisiadau anodd o'n blaenau." – y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan

Wrth i'r GIG gyrraedd 75 oed, mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi nodi sut y bydd angen diwygio'r GIG a sut y bydd angen i'r cyhoedd helpu i lunio'r diwygiadau hynny os yw'r GIG am ddathlu canmlwyddiant

Eluned Morgan (P)#6

Y Gweinidog yn diolch i staff GIG Cymru cyn dathliadau GIG 75

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi canmol gwaith ac ymroddiad staff GIG Cymru wrth iddynt baratoi i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 75 oed.

Judith Paget-2

Prif Weithredwr GIG Cymru yn ymateb i’r data perfformiad diweddaraf

Mae Prif Weithredwr GIG Cymru Judith Paget wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru ar gyfer mis Ebrill a mis Mai 2023.

Group120623-2

Datgelu dull newydd o fynd i'r afael â diabetes a gwella gofal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gofynion newydd i'r GIG yng Nghymru wella gofal diabetes a rhoi gwell cefnogaeth i bobl reoli eu cyflwr.