English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 2 o 18

Welsh Government

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth

Mae Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, yn dechrau ei thrydedd flwyddyn yn y swydd ac yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi ymdrechion i wella lles y proffesiynau drwy sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd, gwaith, iechyd corfforol ac iechyd emosiynol a meithrin diwylliant cefnogol yn y gweithle.

Eluned Morgan Desk-2

Galw ar bawb i chwarae rhan yn nyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn galw ar bawb i chwarae eu rhan yn nyfodol system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Daw hyn wrth i adroddiad newydd ddangos y bydd poblogaeth sy'n heneiddio ac yn fwy sâl yn rhoi'r system dan fwy o straen.

Eluned Morgan Headshot-2

Gostwng oedran sgrinio’r coluddyn i 51 oed yng Nghymru

Bydd pobl 51-54 oed yng Nghymru nawr yn cael profion sgrinio’r coluddyn i’w defnyddio gartref yn awtomatig drwy’r post er mwyn canfod canser yn gynnar ac achub bywydau.

Eye care 1-2

Gallai canfod a thrin cyflyrau llygaid yn gynnar achub eich golwg

Profion golwg rheolaidd yw'r ffordd orau o sicrhau bod eich llygaid yn iach, a gallent arwain at driniaeth lwyddiannus ar gyfer cyflyrau anhysbys, sy'n bygwth eich golwg ac efallai eich bywyd hyd yn oed.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Gorffennaf ac Awst 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd Heddiw (21 Medi).

communication-1015376 1280-2

GIG Cymru i feithrin diwylliant o godi llais.

Bydd canllawiau newydd yn helpu GIG Cymru i feithrin diwylliant lle mae 'Codi Llais' yn cael ei gefnogi a lle gwrandewir ar bob pryder.

Welsh Government

Cyngor newydd i ysgolion ynghylch defnyddio e-sigaréts

Heddiw, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd i ysgolion uwchradd ar gyfer mynd i'r afael â defnyddio e-sigaréts.

Welsh Government

Ymgyrchydd canser metastatig y fron yn cyfarfod â’r Gweinidog Iechyd i drafod gwelliannau mewn gwasanaethau

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi canmol yr ymgyrchydd Tassia Haines am ei hymdrechion i wella gwasanaethau ar gyfer canser metastatig y fron yng Nghymru.  

Eluned Morgan Headshot-2

Cyflwyno newidiadau i roi celloedd a meinweoedd yng Nghymru

Fel rhan o gytundeb rhwng y pedair gwlad, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfyngiadau sy’n atal rhai pobl LHDTC+ rhag rhoi meinweoedd, esgyrn llawfeddygol a bôn-gelloedd yn cael eu codi yng Nghymru.

Welsh Government

Poen parhaus ym methu atal marchogwr paralympaidd rhag cymryd rhan mewn cystadlaethau dressage

Mae marchogwr paralympaidd, sy’n cystadlu gyda’i cheffylau dressage, wedi gorfod trechu poen parhaus i wireddu ei breuddwydion. Mae’n canmol canllawiau diwygiedig a gafodd eu lansio gan Lywodraeth Cymru i wella canlyniadau a phrofiadau i bobl sy’n dioddef poen cronig.

mhorwood Eluned Morgan Press Conference 110122 09-2

Cyhoeddi lefelau uwchgyfeirio newydd Byrddau Iechyd Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod pob bwrdd iechyd nawr mewn rhyw lefel o uwchgyfeirio yn sgil pryderon am yr heriau ariannol eithafol y maent yn eu hwynebu sy’n cael eu hachosi gan flynyddoedd o fesurau cyni Llywodraeth y DU a’r lefelau chwyddiant uchaf erioed.

Welsh Government

Atgoffa pobl yng Nghymru sut i helpu i atal heintiau anadlol rhag lledaenu

Wrth i’r haf ddirwyn i ben ac ysgolion baratoi i ddychwelyd, mae’r Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, Dr Chris Jones, yn atgoffa pobl i aros gartref ac osgoi cyswllt ag eraill os ydyn nhw’n sâl ac os oes ganddyn nhw dymheredd uchel.