English icon English

Newyddion

Canfuwyd 236 eitem, yn dangos tudalen 13 o 20

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 23 Mehefin).

Welsh Government

Miloedd o gleifion cataract yn cael eu trin mewn theatrau symudol

Mae miloedd o gleifion yn ardal Caerdydd a’r Fro yn cael llawdriniaethau cataract mewn theatrau symudol er mwyn helpu i gynyddu capasiti a lleihau amseroedd aros.

CMO report-2

Y Prif Swyddog Meddygol yn rhybuddio bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru

Mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi rhybuddio yn ei adroddiad blynyddol bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi 26 o gamau i ddileu HIV a mynd i’r afael â stigma

Heddiw (dydd Mawrth 14 Mehefin) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol sy’n nodi 26 o gamau gweithredu i gael gwared ar heintiadau HIV newydd, gwella ansawdd bywyd a rhoi terfyn ar stigma erbyn 2030.

Deputy Minister consultation -2

Syniadau newydd i leihau gordewdra yn cynnwys gwahardd gwerthu diodydd egni i rai o dan 16 oed

Gwahardd gwerthu diodydd egni i rai o dan 16 oed a chyfyngu ar y siopau tecawê bwyd poeth ger ysgolion yw dau o blith y syniadau newydd i wella iechyd pobl ifanc ac atal cyfraddau gordewdra rhag cynyddu yng Nghymru.

WG positive 40mm-3

Statws Uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mesurau ymyrraeth wedi’u targedu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu hymestyn i gynnwys gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Health Minister visit-2

Offerynnau digidol yn trawsnewid gofal yr arennau yng Nghymru

Mae system ddigidol newydd i Gymru gyfan yn helpu pobl sydd â chlefyd cronig yr arennau i reoli eu gofal â thechnoleg ac yn eu galluogi i ymweld â’r ysbyty yn llai aml.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Mai).

same day surgery unit-2

Gwaith i wella gofal brys a gofal mewn argyfwng yn cyflymu

Mae gwasanaethau newydd yn cael eu datblygu i wella mynediad at ofal brys a gofal mewn argyfwng ledled Cymru fel bod pobl yn cael y gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf.

nurse and vaccine

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn cyn y dyddiad cau

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi annog y holl sy’n gymwys am bigiad atgyfnerthu Covid-19 y gwanwyn i fanteisio ar y cynnig cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin.

IND pic1-2

Y Prif Swyddog Nyrsio yn croesawu nyrsys rhyngwladol newydd i Gymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi cwrdd â rhai o'r nyrsys newydd o bob cwr o'r byd sydd wedi dod i weithio yn GIG Cymru.

Eluned Morgan (P)#6

Ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd wedi ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru.