English icon English

Newyddion

Canfuwyd 208 eitem, yn dangos tudalen 16 o 18

WG positive 40mm-3

Yr achos cyntaf o Omicron wedi’i gadarnhau yng Nghymru

Mae achos o Omicron, yr amrywiolyn sy'n peri pryder, wedi'i gadarnhau yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y mae’r achos ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.

Welsh Government

Newidiadau i gontract meddygon teulu i wella mynediad i apwyntiadau

Heddiw (1 Rhagfyr), cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan newidiadau newydd i'r contract meddygon teulu i helpu i wella mynediad at apwyntiadau.

Welsh Government

Cymru’n lansio’r cynllun gweithredu cenedlaethol cyntaf i gefnogi a thrin niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD)

Heddiw, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, fframwaith cenedlaethol, y cyntaf o’i fath, ar gyfer atal, diagnosis, triniaeth a chymorth ar gyfer niwed i’r ymennydd sy’n gysylltiedig ag alcohol (ARBD).

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw (18 Tachwedd).

Welsh Government

Buddsoddi dros £51m mewn offer diagnostig newydd i sicrhau bod cyfleusterau GIG Cymru “yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif”

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy na £51m yn cael ei fuddsoddi i ddarparu offer newydd yn lle hen offer delweddu diagnostig ar draws GIG Cymru, ac i wella amseroedd aros.

Welsh Government

Hwb ariannol o £3m i helpu adferiad gwasanaethau deintyddol yng Nghymru ar ôl y pandemig

Bydd gwasanaethau deintyddol yng Nghymru yn cael £3m ychwanegol o gyllid newydd eleni i gefnogi eu hadferiad o effeithiau’r pandemig a rhoi mynediad ychwanegol i gleifion.

Welsh Government

Buddsoddi mewn cyfarpar microbioleg newydd a all ganfod bacteria mewn munudau yn lle oriau a lleihau’r siawns o sepsis

 

Bydd dros £1.2m yn cael ei fuddsoddi mewn chwe pheiriant dadansoddi bacterol newydd a all ganfod bacteria o heintiau mewn munudau yn hytrach nag oriau.

Eluned Morgan (P)#6

Y Senedd yn cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG

Mae Aelodau'r Senedd wedi cymeradwyo ehangu’r defnydd o bàs COVID y GIG i gynnwys sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd yng Nghymru.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

‘Cefnogwch y Gwasanaeth Iechyd y gaeaf hwn drwy gael eich brechiad atgyfnerthu’ yw neges y Gweinidog Iechyd

Mae'r Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael eu brechiad atgyfnerthu COVID-19 yr hydref hwn i gefnogi'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol cyn y gaeaf.

Lynne Neagle (P)

Uchelgais i gael Cymru ddi-fwg erbyn 2030 – gyda smygu’n parhau i fod yn brif achos marwolaethau cyn pryd

Mae mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a rhoi mwy o gymorth i helpu pobl i roi’r gorau i smygu yn rhannau allweddol o gynllun newydd i gael Cymru ddi-fwg erbyn diwedd y ddegawd.

Eluned Morgan (P)#6

Y Gweinidog Iechyd yn addo £170m ychwanegol y flwyddyn i ‘drawsnewid’ gwasanaethau gofal wedi’i gynllunio

Yn yr Uwchgynhadledd gyntaf ar Ofal wedi’i Gynllunio, mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd dros £170m ychwanegol y flwyddyn yn cael ei fuddsoddi mewn gofal wedi’i gynllunio ar draws GIG Cymru.

FM gets flu vaccine

Y Prif Weinidog yn annog pobl i gael y brechlyn ffliw wrth iddo gael y pigiad

Yr wythnos hon, cafodd y Prif Weinidog Mark Drakeford, ei frechu rhag y ffliw ac anogodd eraill i fanteisio ar y cyfle y gaeaf hwn i helpu i gadw pobl yn ddiogel ac iach.