English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 13 o 16

Welsh Government

Neges gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop

Mae llawer o bobl ledled Cymru yn cadw adar fel ieir, dofednod eraill ac adar y dŵr yn eu gerddi neu dyddynnod. Er bod llawer o’r rhain yn cael eu cadw at ddibenion cynhyrchu bwyd cedwir rhai ohonynt fel anifeiliaid anwes a gallant ddod yn rhan annwyl o'r teulu.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ger Cryghywel, Powys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 ar safle sy’n cynnwys cymysgedd o wahanol ddofednod ger Crughywel, Sir Brycheiniog a Maesyfed, Powys.

 

Welsh Government

Lansio gweledigaeth newydd ar gyfer bwyd a diod wrth i'r Ffair Aeaf ddychwelyd

Mae datblygu gwerth diwydiant bwyd a diod Cymru i £8.5bn a chynyddu nifer y gweithwyr yn y sector sy'n derbyn Cyflog Byw Cymru i 80%, erbyn 2025, wrth wraidd gweledigaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ar Ynys Môn

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn haid fach iard gefn o ieir a hwyaid mewn safle ar Ynys Môn.

Welsh Government

Mesurau tai newydd i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cytuno i gyflwyno mesurau lletya newydd i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag ffliw adar yn dilyn nifer o achosion a gadarnhawyd ledled Prydain Fawr yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Welsh Government

“Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed yng Nghymru” – Y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths

Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed eisoes yng Nghymru sydd wedi arwain at ostyngiad o 48% mewn achosion newydd o TB ers 2009.

Welsh Government

Sioe Deithiol Ranbarthol COP26 Gogledd Cymru yn amlygu potensial y rhanbarth

Mae'r sioe deithiol ranbarthol gyntaf i gael el chynnal yng Nghymru i wneud y mwyaf o fomentwm COP26 yn cael ei chynnal yng Ngogledd Cymru heddiw (dydd Iau 4 Tachwedd), gan ganolbwyntio ar botensial y rhanbarth ar gyfer ynni adnewyddadwy a gwyrdd

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun i sicrhau bywyd o ansawdd da i bob anifail yng Nghymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths yn cyhoeddi cynllun pum mlynedd sy'n amlinellu camau tuag at gyflawni'r uchelgais o sicrhau bywyd o ansawdd da i bob anifail yng Nghymru.

Welsh Government

Ffliw adar: datgan parth atal ledled Prydain

Ar ôl nifer o achosion o ffliw’r adar mewn adar gwyllt ledled Prydain Fawr, mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a’r Alban wedi datgan bod Prydain Fawr yn gyfan bellach yn Barth Atal Ffliw’r Adar er mwyn lleihau’r risg i’r clefyd heintio dofednod ac adar caeth.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i ganfod mewn dofednod ac adar gwyllt ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn dofednod ac adar gwyllt mewn eiddo yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Welsh Government

Hwb o £185miliwn i ddiwydiant bwyd a diod Cymru gan Brosiect HELIX

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE wedi rhoi hwb sylweddol i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan ei helpu i ddatblygu cannoedd o gynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd.

Welsh Government

Arddangos 200 a mwy o fwydydd a diodydd newydd o Gymru wrth i ddigwyddiad mawr ailgychwyn

O datws carbon niwtral cyntaf y DU a phwdinau sydd wedi’u gwneud o blanhigion i ddiodydd botanig di-alcohol, mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd busnesau o Gymru yn arddangos mwy na 200 o fwydydd a diodydd newydd gwahanol yn BlasCymru/TasteWales, sy'n ailgychwyn heddiw.