English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 11 o 16

Welsh Government

Cyffro ar gyfer Diwrnod Gwenyn y Byd

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi ymweld â chynhyrchydd mêl arobryn yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu Diwrnod Gwenyn y Byd heddiw (Dydd Gwener, 20 Mai).

Welsh Government

Pryderon yn cael eu lleisio ynghylch yr effaith ar ffermio o ganlyniad i oedi wrth gyflwyno gwiriadau ar y ffin

Mae’r oedi parhaus wrth gyflwyno gwiriadau ar fewnforion o’r UE yn peri risg i fioddiogelwch ac yn rhoi ffermwyr Cymru o dan anfantais, mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru wedi rhybuddio.

Welsh Government

Annog ceidwaid adar i gynnal safonau bioddiogelwch craff wrth i fesurau lletya gael eu codi

  • Bydd mesurau lletya gorfodol yn cael eu codi o 00:01 ddydd Llun 2 Mai 2022 ymlaen
  • Mae safonau bioddiogelwch craff yn parhau i fod yn hanfodol wrth i'r risg ffliw adar barhau.
Welsh Government

Clwstwr Ynni ar y Môr am wireddu potensial Gogledd Cymru i gynhyrchu ynni carbon isel

Mae M-SParc wedi cael ei ddewis i fod yn gorff atebol ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr – clwstwr cadwyn gyflenwi a sefydlwyd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan ynni ar y môr yng Ngogledd Cymru.

Welsh Government

Cyfle byd-eang i bobl fwynhau bwyd môr Cymru

Bydd bwyd môr Cymru yn cael ei arddangos yn Sbaen yn ddiweddarach y mis hwn yn nigwyddiad masnach mwyaf y byd ar gyfer y sector – Seafood Expo Global 2022.

Welsh Government

Ffermydd y Gogledd-ddwyrain yn enghreifftiau gwych o’r hyn y gellir ei gyflawni

 

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi ymweld â dwy fferm yn y gogledd-ddwyrain i weld sut y maent yn elwa ar gymorth Cyswllt Ffermio, sy’n cynnwys cefnogaeth i greu busnes i gyflwyno ffermio i blant ysgol.

Welsh Government

Busnesau Twristiaeth Gogledd Cymru yn barod ar gyfer y Pasg

Wrth i fusnesau twristiaeth ar draws Gogledd Cymru baratoi ar gyfer gwyliau'r Pasg, aeth Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, ar ymweliad ag Adventure Parc Snowdonia i glywed am eu paratoadau.

Welsh Government

£227 miliwn i helpu economi wledig Cymru greu dyfodol mwy gwyrdd a chynaliadwy

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn darparu £227 miliwn dros y tair blynedd nesaf er mwyn helpu i sicrhau bod economi wledig Cymru a'n hamgylchedd naturiol yn parhau’n gryf ac yn gydnerth.

Welsh Government

Atgoffa perchnogion i gadw eu cŵn dan reolaeth

Wrth i ni agosáu at ddiwedd y tymor wyna, gydag ŵyn ifanc allan yn y caeau, mae perchnogion cŵn yn cael eu hatgoffa i gadw eu hanifeiliaid dan reolaeth o amgylch defaid a da byw eraill.

Welsh Government

Cyfle i roi cynnig ar fwyd a diod o Gymru cyn y rygbi yn Llundain

Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn Llundain heddiw i demtio'r cyhoedd i roi cynnig ar eu cynnyrch cyn i Gymru chwarae Lloegr yn Twickenham ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, a chyn Dydd Gŵyl Dewi

Welsh Government

Achosion o ffliw adar ym Mhowys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, yr Athro Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb haint Ffliw Adar Hynod Bathogenig H5N1 ar ddau safle masnachol gwahanol ym Mhowys - un ger y Drenewydd ac un ger y Trallwng.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.