English icon English

Newyddion

Canfuwyd 172 eitem, yn dangos tudalen 13 o 15

Welsh Government

Hwb o £14 miliwn i fusnesau bwyd a diod Cymru

Mae BlasCymru/TasteWales 2021 eisoes wedi helpu i sbarduno gwerth tua £14m mewn bargeinion busnes newydd a darpar fargeinion ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru, yn ôl yr adborth cychwynnol.

Welsh Government

£1 filiwn ar gael i gynorthwyo diwydiant pysgota Cymru

Mae cymuned bysgota Cymru yn cael ei gwahodd i gyflwyno ceisiadau i gronfa gwerth £1 filiwn a fwriedir yn bennaf i helpu i liniaru'r effaith y mae Covid yn parhau i’w chael ar y diwydiant, a’i helpu i addasu yn wyneb y newidiadau i amodau'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bwyd môr

Welsh Government

Gwarchod eich adar rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi pwysleisio pwysigrwydd pobl yn parhau i gymryd camau i warchod eu hadar rhag ffliw adar.

Welsh Government

Cynllun iechyd a lles anifeiliaid yn allweddol i ddyfodol Cymru - Gweinidog Materion Gwledig

Mae gwella safonau mewn ffordd sy'n diogelu masnach ac yn creu sector ffermio mwy cynaliadwy yn allweddol i Gynllun Gweithredu Iechyd a Lles Anifeiliaid newydd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

“Angen gwarchod eich adar nawr, rhag eu colli i ffliw adar" – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

 

Mae angen i geidwaid dofednod gymryd camau nawr i sicrhau bod ganddynt fesurau bioddiogelwch ar waith i warchod eu hadar, neu fod mewn perygl o golli eu heidiau i ffliw adar, meddai Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, heddiw.

Welsh Government

Cofrestrwch i ddweud eich dweud ar gynllun ffermio Cymru yn y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru’n annog ffermwyr i gofrestru er mwyn cael dweud eu dweud yng ngham nesaf y broses o gynllunio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

Welsh Government

Mwy na 93% o ffermydd Cymru wedi derbyn Taliadau Sylfaenol 2021

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, fod mwy na 93% o fusnesau fferm wedi cael taliadau llawn neu olaf Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2021 heddiw.

Welsh Government

Neges gan Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop

Mae llawer o bobl ledled Cymru yn cadw adar fel ieir, dofednod eraill ac adar y dŵr yn eu gerddi neu dyddynnod. Er bod llawer o’r rhain yn cael eu cadw at ddibenion cynhyrchu bwyd cedwir rhai ohonynt fel anifeiliaid anwes a gallant ddod yn rhan annwyl o'r teulu.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ger Cryghywel, Powys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 ar safle sy’n cynnwys cymysgedd o wahanol ddofednod ger Crughywel, Sir Brycheiniog a Maesyfed, Powys.

 

Welsh Government

Lansio gweledigaeth newydd ar gyfer bwyd a diod wrth i'r Ffair Aeaf ddychwelyd

Mae datblygu gwerth diwydiant bwyd a diod Cymru i £8.5bn a chynyddu nifer y gweithwyr yn y sector sy'n derbyn Cyflog Byw Cymru i 80%, erbyn 2025, wrth wraidd gweledigaeth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ar Ynys Môn

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn haid fach iard gefn o ieir a hwyaid mewn safle ar Ynys Môn.

Welsh Government

Mesurau tai newydd i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cytuno i gyflwyno mesurau lletya newydd i ddiogelu dofednod ac adar caeth rhag ffliw adar yn dilyn nifer o achosion a gadarnhawyd ledled Prydain Fawr yn ystod yr wythnosau diwethaf.