English icon English

Newyddion

Canfuwyd 168 eitem, yn dangos tudalen 8 o 14

Welsh Government

Prosiect newydd yn anelu i gael gwared ar y Clafr Defaid o Gymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi rhoi contract tair blynedd i Goleg Sir Gar i weithio ar ddileu Clafr Defaid yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gyfer 2023 a 2024

Heddiw, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd cyllideb gwerth cyfanswm o £238 miliwn ar gael ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr yn 2023, sef yr un lefel a ddarparwyd dros y tair blynedd diwethaf.

Welsh Government

Ffermydd Cymru i rannu miliynau o bunnoedd

Bydd ffermydd Cymru'n cael cyfran o £62.5 miliwn o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2022 wrth i daliadau llawn neu daliadau olaf gael eu talu yfory (Dydd Gwener 9 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun cyllido £3m ar gyfer prosiectau morol, pysgodfeydd a dyframaethu

Cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, fod cynllun cyllido gwerth £3 miliwn i gefnogi'r sectorau pysgodfeydd, morol a dyframaethu bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb.

Welsh Government

Gwerthu mawn mewn garddwriaeth yng Nghymru i ddod i ben

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd gwerthiant manwerthu mawn mewn garddwriaeth yn dod i ben yng Nghymru.

Welsh Government

Mesurau newydd i fynd i’r afael â ffliw adar yn dod i rym yfory

Atgoffir ceidwaid adar y bydd mesurau gorfodol newydd mewn perthynas â bioddiogelwch a chadw adar dan to, er mwyn diogelu eu hadar ymhellach rhag ffliw adar, yn dod i rym yfory (dydd Gwener, 2 Rhagfyr).

Welsh Government

Cennin Cymru yn cael eu gwarchod

Mae planhigyn a symbol cenedlaethol Cymru, y Genhinen Gymreig, bellach wedi'i gwarchod yn swyddogol wrth iddo ennill statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y DU.

Welsh Government

Dewch i’n gweld yn y Ffair Aeaf, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig

Wrth i un o brif ddigwyddiadau calendr cefn gwlad Cymru gael ei gynnal, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn annog ymwelwyr â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i alw heibio stondin Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Mesurau Cadw Dan Do a Bioddiogelwch Gorfodol newydd i ddiogelu rhag Ffliw’r Adar

 Mae mesurau cadw dan do a bioddiogelwch gorfodol newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer dofednod ac adar caeth yng Nghymru, gan fod y dystiolaeth o sefyllfa’r ffliw adar yn awgrymu y bydd risg y clefyd yng Nghymru yn cynyddu dros fisoedd y gaeaf

Welsh Government

Y Diweddaraf am Reoliadau Llygredd Amaethyddol wrth gyhoeddi’r ymgynghoriad

          Yn dilyn cyhoeddi datganiad fis diwethaf am y Rheoliadau Llygredd Amaethyddol, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths am atgoffa ffermwyr heddiw am gam nesa’r rheoliadau fydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2023 ac yn cyhoeddi ymgynghoriad ar gynllun trwyddedu.

Welsh Government

Mae’n hanfodol bod ffermwyr tenant yn cael pob cyfle teg i ymuno â’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy” – Lesley Griffiths

Mae’r Gweithgor Tenantiaethau newydd wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf gyda’r nod o sicrhau bod Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) Llywodraeth Cymru’n agored ac yn addas i ffermwyr tenant ledled Cymru

Welsh Government

Gweinidog yn rhoi sylw i fygythiad iechyd byd-eang wrth i wythnos ymwybyddiaeth gwrthficrobaidd ddechrau

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi tynnu sylw at fygythiad byd-eang i iechyd pobl ac anifeiliaid wrth i wythnos ymwybyddiaeth fyd-eang ar y mater ddechrau heddiw.