English icon English

Newyddion

Canfuwyd 168 eitem, yn dangos tudalen 3 o 14

Welsh Government

Cynllun gweithredu i helpu ffermwyr i fanteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau bod y sector amaeth yng Nghymru yn elwa i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.

Welsh Government

Y Ffair Aeaf yn gyfle i drafod cyfleoedd a dyfodol ffermio yng Nghymru

Mae'r Ffair Aeaf yn gyfle pwysig i gefn gwlad Cymru gael dangos y gorau sydd ganddi ac i drafod y cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu'r sector amaeth yn enwedig wrth ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru yn paratoi i groesawu'r myfyrwyr cyntaf yn 2024

Heddiw, wrth ymweld ag Ysgol Feddygol annibynnol newydd Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths fod y paratoadau ar gyfer croesawu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr a fydd yn astudio yno yn mynd rhagddynt yn dda.

Welsh Government

Statws gwarchodedig ar gyfer dau fusnes bwyd a diod o Sir Benfro

Mae'r Pembrokeshire Beach Food Company a Velfrey Vineyard yn dathlu ar ôl ymuno â rhestr o gynhyrchwyr o Gymru i weld eu cynnyrch yn cael statws gwarchodedig.

Welsh Government

Mae tueddiadau tymor hir TB gwartheg yn dangos gwelliant ond bod angen gweithredu mewn ardaloedd penodol

Mae TB gwartheg yng Nghymru yn gyffredinol yn parhau i ostwng, ond rydym am dargedu'r ardaloedd lle ceir problemau o hyd a chynnal prosiectau penodol yn Sir Benfro ac Ynys Môn.

Welsh Government

Syniadau arloesol i fynd i'r afael ag allyriadau amonia yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia, ac mae'r ffenestr ymgeisio yn agor heddiw.

Welsh Government

Uwchgynhadledd i hyrwyddo a gwella perchnogaeth cyfrifol ar gŵn yng Nghymru

Galwyd uwchgynhadledd i edrych ar beth arall y gellir ei wneud yng Nghymru i hyrwyddo a gwella perchnogaeth gyfrifol ar gŵn gan y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw (18 Hydref).

Welsh Government

Gwaharddiad Llwyr ar ddefnyddio Maglau a Thrapiau Glud yn dod i rym

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud bod gwaharddiad llwyr Cymru ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym o heddiw ymlaen (17 Hydref), gan greu hanes, a helpu i roi diwedd ar sefyllfa lle mae dioddefaint yn cael ei achosi i bob math o anifeiliaid yn ddiwahân.

Welsh Government

Dyrannu rhagdaliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol i filoedd o ffermydd Cymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd dros £158m yn cael ei rannu gan dros 15,600 o ffermydd ledled Cymru wrth i'r rhagdaliadau o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2023 gael eu dyrannu yfory (dydd Iau 12 Hydref).

Welsh Government

Wythnos i fynd tan y Gwaharddiad ar Faglau a Thrapiau Glud yng Nghymru

Mae wythnos i fynd nes y daw gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yng Nghymru i rym, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths i'n hatgoffa heddiw

Welsh Government

Rhaid i bob Ceidwad Adar barhau i fod ar ei wyliadwriaeth a chynnal bioddiogelwch llym – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Wrth i'r hydref a'r gaeaf nesáu, mae'n bwysicach nag erioed bod bob ceidwad adar yn cynnal y lefelau uchaf o fioddiogelwch a hylendid i ddiogelu ei heidiau, a bod ar ei wyliadwriaeth am unrhyw arwyddion o ffliw adar

Welsh Government

Cyllid i helpu i wella diogelwch ar ffermydd Cymru

Mae ffermwr a gafodd anafiadau difrifol ar ei fferm deuluol wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn darparu £80,000 i helpu i wella diogelwch ffermwyr, eu teuluoedd, ac ymwelwyr â ffermydd yng Nghymru.