English icon English

Newyddion

Canfuwyd 79 eitem, yn dangos tudalen 3 o 7

Welsh Government

Y Gweinidog yn gweld trawsnewidiad canol tref y Rhyl yn datblygu

 Mae datblygiadau cyffrous yn digwydd ar draws canol tref y Rhyl wrth i brosiectau, gyda chefnogaeth cronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ac a gyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, ddwyn ffrwyth.

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion pwysig newydd i gefnogi ffermydd yng Nghymru

Mae camau i gefnogi cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, gwella bioamrywiaeth, a chryfhau'r economi wledig yn rhan o gynigion a gyhoeddwyd heddiw sy'n amlinellu'r camau nesaf wrth gynllunio cynllun cymorth fferm nodedig Cymru yn y dyfodol.

Welsh Government

Ymgynghoriad ar gyflwyno cynllun dileu BVD

  Mae cynnig i gyflwyno cynllun gorfodol i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD) yng Nghymru yn destun ymgynghoriad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw [dydd Iau, 30 Mehefin]

Welsh Government

Allforion bwyd a diod o Gymru yn cyrraedd y lefel uchaf erioed

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod allforion bwyd a diod o Gymru wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed yn 2021 gan gyrraedd £641m.

Welsh Government

AMRC Cymru yn cynnal prosiect i hybu cynhyrchiant a lleihau allyriadau

Mae prosiect ymchwil a datblygu arloesol i wella cynhyrchiant a pherfformiad amgylcheddol busnesau yn y sectorau awyrofod a bwyd a diod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Cymru ym Mrychdyn. 

Welsh Government

Diogelu anifeiliaid anwes drwy beidio â'u gadael mewn cerbydau poeth

Gyda'r tymheredd ar fin codi ledled Cymru yn y dyddiau nesaf, mae pobl yn cael eu hatgoffa i ddiogelu eu hanifeiliaid anwes a pheidio â'u gadael mewn cerbydau poeth.

Welsh Government

Dathlu prosiectau llwyddiannus mewn digwyddiad gwledig

Mae pedwar o'r prosiectau llwyddiannus niferus i elwa o Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd wedi derbyn gwobrau am eu llwyddiannau mewn digwyddiad deuddydd a gynhaliwyd ar Faes y Sioe Frenhinol.

Welsh Government

Adeiladu ar lwyddiannau cyllid Ewropeaidd yn hanfodol i ddyfodol y Gymru wledig

Bydd adeiladu ar y manteision y mae arian Ewropeaidd sylweddol wedi'u cynnig i brosiectau yn y Gymru wledig ac ymrwymiad cymunedau sydd wedi'u cyflawni yn hanfodol wrth inni edrych tua'r dyfodol. 

Welsh Government

Digwyddiad gwin cyffrous yn agor

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi agor yn swyddogol Ganolfan Flasu newydd sbon yng Ngwinllan Llannerch, ac wedi gweld y gwaith ar rawnwin sy'n cael ei wneud wrth i Wythnos Gwin Cymru ddechrau heddiw.

Welsh Government

Croeso cynnes i Eisteddfod yr Urdd wrth iddi ddathlu ei chanmlwyddiant

Bydd croeso cynnes i Eisteddfod yr Urdd, a fydd yn cael ei chynnal yn y Gogledd, wrth i'r mudiad ddathlu ei chanmlwyddiant, dywedodd Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw.

Welsh Government

Cyffro ar gyfer Diwrnod Gwenyn y Byd

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi ymweld â chynhyrchydd mêl arobryn yn Llanfair-ym-Muallt i ddathlu Diwrnod Gwenyn y Byd heddiw (Dydd Gwener, 20 Mai).

Welsh Government

Pryderon yn cael eu lleisio ynghylch yr effaith ar ffermio o ganlyniad i oedi wrth gyflwyno gwiriadau ar y ffin

Mae’r oedi parhaus wrth gyflwyno gwiriadau ar fewnforion o’r UE yn peri risg i fioddiogelwch ac yn rhoi ffermwyr Cymru o dan anfantais, mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru wedi rhybuddio.