English icon English

Newyddion

Canfuwyd 79 eitem, yn dangos tudalen 4 o 7

Welsh Government

Annog ceidwaid adar i gynnal safonau bioddiogelwch craff wrth i fesurau lletya gael eu codi

  • Bydd mesurau lletya gorfodol yn cael eu codi o 00:01 ddydd Llun 2 Mai 2022 ymlaen
  • Mae safonau bioddiogelwch craff yn parhau i fod yn hanfodol wrth i'r risg ffliw adar barhau.
Welsh Government

Clwstwr Ynni ar y Môr am wireddu potensial Gogledd Cymru i gynhyrchu ynni carbon isel

Mae M-SParc wedi cael ei ddewis i fod yn gorff atebol ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr – clwstwr cadwyn gyflenwi a sefydlwyd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan ynni ar y môr yng Ngogledd Cymru.

Welsh Government

Cyfle byd-eang i bobl fwynhau bwyd môr Cymru

Bydd bwyd môr Cymru yn cael ei arddangos yn Sbaen yn ddiweddarach y mis hwn yn nigwyddiad masnach mwyaf y byd ar gyfer y sector – Seafood Expo Global 2022.

Welsh Government

Ffermydd y Gogledd-ddwyrain yn enghreifftiau gwych o’r hyn y gellir ei gyflawni

 

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi ymweld â dwy fferm yn y gogledd-ddwyrain i weld sut y maent yn elwa ar gymorth Cyswllt Ffermio, sy’n cynnwys cefnogaeth i greu busnes i gyflwyno ffermio i blant ysgol.

Welsh Government

Busnesau Twristiaeth Gogledd Cymru yn barod ar gyfer y Pasg

Wrth i fusnesau twristiaeth ar draws Gogledd Cymru baratoi ar gyfer gwyliau'r Pasg, aeth Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, ar ymweliad ag Adventure Parc Snowdonia i glywed am eu paratoadau.

Welsh Government

£227 miliwn i helpu economi wledig Cymru greu dyfodol mwy gwyrdd a chynaliadwy

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn darparu £227 miliwn dros y tair blynedd nesaf er mwyn helpu i sicrhau bod economi wledig Cymru a'n hamgylchedd naturiol yn parhau’n gryf ac yn gydnerth.

Welsh Government

Atgoffa perchnogion i gadw eu cŵn dan reolaeth

Wrth i ni agosáu at ddiwedd y tymor wyna, gydag ŵyn ifanc allan yn y caeau, mae perchnogion cŵn yn cael eu hatgoffa i gadw eu hanifeiliaid dan reolaeth o amgylch defaid a da byw eraill.

Welsh Government

Cyfle i roi cynnig ar fwyd a diod o Gymru cyn y rygbi yn Llundain

Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn Llundain heddiw i demtio'r cyhoedd i roi cynnig ar eu cynnyrch cyn i Gymru chwarae Lloegr yn Twickenham ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, a chyn Dydd Gŵyl Dewi

Welsh Government

Achosion o ffliw adar ym Mhowys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, yr Athro Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb haint Ffliw Adar Hynod Bathogenig H5N1 ar ddau safle masnachol gwahanol ym Mhowys - un ger y Drenewydd ac un ger y Trallwng.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Cymru yw’r wlad gynta yn y DU i fynnu dyfais fonitro ar bob cwch pysgota masnachol

Cymru heddiw yw’r wlad gyntaf yn y DU i fynnu bod System Monitro Cychod (VMS) yn cael ei gosod ar ei holl gychod pysgota masnachol trwyddedig.

Welsh Government

Prentisiaid yn chwarae rhan bwysig mewn bragdy

Mae prentisiaid Budweiser wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, a thrafod manteision mynd yn brentis gyda’r cwmni.