English icon English

Newyddion

Canfuwyd 191 eitem, yn dangos tudalen 14 o 16

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi’r buddsoddiad mwyaf erioed i leihau perygl llifogydd

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi datgelu rhaglen lifogydd fwyaf erioed Llywodraeth Cymru, gwerth rhagor na £214m dros dair blynedd.

Morriston solar farm-2

Fferm solar yn darparu pŵer ar gyfer Ysbyty Treforys am 50 awr heb ddefnyddio unrhyw bŵer wrth gefn o'r grid yn ystod misoedd y gaeaf

Mae fferm solar gyntaf y DU sy'n eiddo i ysbyty wedi rhagori ar ddisgwyliadau drwy ddarparu digon o drydan nid yn unig i gyfrannu at anghenion pŵer dyddiol Ysbyty Treforys yn Abertawe, ond hefyd i ddarparu ar gyfer 100% o'r trydan y mae ei angen arno am gyfnod o 50 awr.

Welsh Government

Plant ysgol yng Nghaerdydd yn croesawu peilot 20mya mwyaf Cymru

Mae strydoedd mwy diogel yn achub bywydau ac yn gwella ansawdd bywyd – dyna oedd neges y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw wrth iddo groesawu cychwyn peilot 20mya mwyaf Cymru yng Ngogledd Caerdydd.

Rhiw Cehn Glwad016 (copy)

Rheolau treth newydd ar gyfer ail gartrefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd i bremiymau’r dreth gyngor ar y lefel uchaf y gellir ei defnyddio ar gyfer ail gartrefi, gan gynnwys rheolau treth lleol newydd ar gyfer llety gwyliau.

Tree pic LW-2

Casglu’r coed cyntaf fel rhan o brosiect uchelgeisiol yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd

Mae’r bobl gyntaf yng Nghymru’n casglu’r coed sy’n rhan o brosiect uchelgeisiol Llywodraeth Cymru yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government

Cymru ar ei ffordd at fod yn ddiwastraff trwy ddefnyddio cewynnau ar gyfer yr A487

Fel rhan o’r ymdrech i wneud Cymru’n wlad ddiwastraff erbyn 2050, mae Llywodraeth Cymru wedi treialu defnyddio hen gewynnau fel rhan o’r wyneb newydd ar ddarn o’r A487 rhwng Aberteifi ac Aberystwyth.

Welsh Government

Yr Arglwydd Burns i arwain Adolygiad Trafnidiaeth Gogledd Cymru

Mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi cyhoeddi heddiw y bydd  comisiwn trafnidiaeth newydd yn cael ei sefydlu a fydd yn datblygu cyfres o gynlluniau trafnidiaeth ar gyfer gogledd Cymru.

Welsh Government

Dim tâl am deithio ar fws yng Nghasnewydd ym mis Mawrth

Bydd teithwyr ar fysiau yng Nghasnewydd ym mis Mawrth yn cael teithio am ddim, diolch i gynllun peilot newydd sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb ariannol gwerth £1.3m i gynlluniau trafnidiaeth gymunedol

Mae Gweinidogion wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi bron i £1.3m i'w gwneud yn haws i bobl yng nghymunedau'r cymoedd a'r rhai heb fynediad at dechnoleg ddigidol elwa ar drafnidiaeth gyhoeddus newydd a gwell.

Trees

Rhagor o achosion o’r clefyd coed Phytophthora pluvialis wedi’u darganfod yng Nghymru

Mae canfyddiadau newydd o’r pathogen hwn sy’n debyg i ffwng, ac y gwyddys ei fod yn effeithio ar amrywiaeth o rywogaethau coed, wedi eu canfod yng Nghymru.

Winter Fuel-2

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Gweinidog Newid Hinsawdd yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i fynd i'r afael â'r Argyfwng Costau Byw

Gyda phryderon ynghylch yr ‘Argyfwng Costau Byw’ y mae teuluoedd ledled Cymru yn ei wynebu yn cynyddu, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd wedi amlinellu'r pecyn cymorth cyfan a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac wedi galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camau i leihau'r baich ar deuluoedd yng Nghymru.

Welsh Government

Gweinidog yn datgelu cynlluniau newydd a fydd yn helpu Llywodraeth Cymru i arwain y frwydr yn erbyn allforwyr gwastraff anghyfreithlon a throseddau gwastraff

Heddiw, mae'r Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, wedi datgelu cynlluniau i drawsnewid y diwydiant gwastraff yng Nghymru, gan ei gwneud yn haws mynd i'r afael ag allforion anghyfreithlon ac ar droseddau gwastraff.