English icon English

Newyddion

Canfuwyd 193 eitem, yn dangos tudalen 12 o 17

Welsh Government

Ystadegau newydd: Cymru ar y trywydd iawn ar gyfer targedau hinsawdd, ond newidiadau mawr i ddod mewn ‘degawd o weithredu’

Dyna oedd geiriau’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wrth i ddata a gyhoeddwyd heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 7) ddangos bod Cymru’n disgwyl cyrraedd ei tharged ar gyfer 2020 i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a’i bod yn symud i’r cyfeiriad cywir i osgoi cynhesu byd-eang peryglus.

Welsh Government

Papur wal sy’n cynhesu’r cartref ymhlith y prosiectau arloesol sy’n cael eu treialu yng Nghymru i daclo’r newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng costau byw

Mae papur wal yn cael ei ddefnyddio i gynhesu datblygiad tai cymdeithasol yng Nghymru fel rhan o dreial sy’n chwilio am ffyrdd fforddiadwy o gadw trigolion yn gynnes heb ddefnyddio rheiddiaduron na phympiau gwres.

Welsh Government

Hwb ariannol o £9 miliwn i gynlluniau band eang

Bydd cynlluniau band eang ledled Cymru yn derbyn gwerth dros £9 miliwn o gyllid i'w helpu i ddarparu band eang cyflym a dibynadwy i gymunedau sydd ei angen, diolch i Gronfa Band Eang Lleol Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cymorth i gefn gwlad Cymru yn dilyn hwb i dwristiaeth

Heddiw (dydd Mercher, 25 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi cyhoeddi £26m i gyfyngu ar ôl troed carbon twristiaeth yng Nghymru, hybu bioamrywiaeth a gwella mynediad i gefn gwlad fel y gall pawb fwynhau ei harddwch.  

Welsh Government

Neges y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Ddiwrnod Bioamrywiaeth y Byd yw ‘cymerwch gamau bach i wella mannau gwrdd’

“Mae’n argyfwng natur arnon ni ac yn awr, yn fwy nag erioed, rhaid i ni helpu ein bywyd gwyllt.”

Welsh Government

Cyhoeddi adolygiad annibynnol o lifogydd i helpu Cymru i addasu i newid hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod adolygiad annibynnol o ddigwyddiadau llifogydd ledled Cymru yn ystod gaeaf 2020-21 wedi'i lansio.

Welsh Government

£182m i gefnogi byw’n annibynnol a lleihau’r pwysau ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

“Mae cael cartref addas a fforddiadwy yn hanfodol i iechyd a llesiant pawb.”

Welsh Government

Buddsoddiad mawr a fydd yn annog beicio ac yn helpu Cymru i fod yn sero-net

Annog pobl i gefnu ar eu ceir a dechrau beicio yw nod buddsoddiad gwerth £50 miliwn a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters (dydd Gwener 13 Mai).

Building safety pic-2

Galw am ddull gweithredu ledled y DU o ran diogelwch adeiladau

Mae Julie James, y Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd, wedi galw o'r newydd am ddull ledled y DU o ddiogelu adeiladau wrth iddi nodi'r cynnydd y mae Cymru wedi'i wneud o ran cywiro diffygion mewn adeiladau yng Nghymru.

Welsh Government

Bwriad i sefydlu awdurdod goruchwylio i gadw llygad ar ddiogelwch tomenni glo er mwyn 'sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi'

Heddiw (dydd Iau, 12 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno cyfraith newydd i reoli gwaddol canrifoedd o fwyngloddio yng Nghymru. Bydd y cynlluniau hynny’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch cymunedau.

Welsh Government

Ystadegau newydd: Pam mae Cymru yn allanolyn yng nghyfraddau ailgylchu’r DU?

Mae ystadegau ailgylchu gwastraff y DU a ryddhawyd heddiw yn dangos bod Cymru'n perfformio'n llawer gwell na gwledydd eraill y DU am o leiaf y degfed flwyddyn yn olynol:

  • Cymru 56.5%
  • Yr Alban 41.0%
  • Lloegr 44.0%
  • Gogledd Iwerddon 49.1%
  • Cyfartaledd y DU 44.4%