English icon English

Newyddion

Canfuwyd 181 eitem, yn dangos tudalen 12 o 16

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn darparu £2.8m i atgyweirio ffordd a ddifrodwyd gan stormydd yn Wrecsam

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £2.8 miliwn i Gyngor Wrecsam i wneud gwaith atgyweirio hanfodol i'r B5605 yn Nhrecelyn, ger Wrecsam

Welsh Government

Mae’n bryd codi safonau tai Cymru

Mae’r Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James wedi cyhoeddi heddiw (dydd Mawrth, 10 Mai) ei bod am lansio ymgynghoriad ar safon ansawdd newydd sy’n cael ei chynnig ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru.

Wales stands with Ukraine WELSH

Cynlluniau newydd i helpu ffoaduriaid a phobl o Wcráin i integreiddio yng Nghymru

Bydd Tocyn Croeso yn galluogi ffoaduriaid a phobl o Wcráin i deithio yn rhad ac am ddim ar fysiau a byddant hefyd yn cael mynediad rhad ac am ddim i safleoedd Cadw ar draws Cymru.

Welsh Government

Clwstwr Ynni ar y Môr am wireddu potensial Gogledd Cymru i gynhyrchu ynni carbon isel

Mae M-SParc wedi cael ei ddewis i fod yn gorff atebol ar gyfer y Gynghrair Ynni ar y Môr – clwstwr cadwyn gyflenwi a sefydlwyd er mwyn manteisio ar y cyfleoedd a gynigir gan ynni ar y môr yng Ngogledd Cymru.

Welsh Government

Gosod paneli solar ar ysgolion ac adeiladau cyhoeddus wrth i Gymru hyrwyddo ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned

Bydd tair ysgol, cartref gofal ac amlosgfa yng Nghasnewydd ymhlith yr adeiladau cyntaf i osod paneli to solar fel rhan o gymorth Llywodraeth Cymru i ehangu gwaith cynhyrchu ynni adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned yng Nghymru.

Coffee Cups-2

Rheolau sy’n garreg filltir yn gwneud gweithgynhyrchwyr yn gyfrifol am wastraff sy’n cael ei greu gan eu cynhyrchion

Mae Cymru – sy’n drydydd yn y byd am ailgylchu domestig – wedi ymuno â gwledydd eraill y DU i gyflwyno rheolau ‘y llygrwr sy’n talu’ newydd i wneud i fusnesau sy’n gosod nwyddau wedi’u pecynnu ar y farchnad dalu am ailgylchu eu gwastraff.

Ond mae Cymru, ochr yn ochr â’r Alban, yn mynd un cam ymhellach drwy ymrwymo i sicrhau bod cwmnïau sy’n gyfrifol am yr eitemau sbwriel mwyaf cyffredin sy’n anharddu strydoedd, cymunedau a chefn gwlad yn talu’r costau glanhau.

Welsh Government

Un Rhwydwaith, Un Amserlen, Un Tocyn – Llywodraeth Cymru yn amlinellu cynlluniau i newid y ffordd rydyn ni'n teithio

“Ers dros 70 mlynedd rydyn ni wedi ei gwneud yn haws teithio mewn car ac yn anoddach teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus – mae'n rhaid i hynny newid.”

Welsh Government

Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar reoleiddio diogelwch tomenni glo yng Nghymru yn ‘garreg filltir bwysig’

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu argymhellion Comisiwn y Gyfraith i wella diogelwch tomenni glo yng Nghymru, gan ddweud y byddant yn helpu i lywio deddf newydd i sicrhau bod pobl sy'n byw ac yn gweithio'n agos at domenni yn teimlo'n ddiogel.

Building safety pic-2

Rhoi lleisiau preswylwyr wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau ar ddiogelwch adeiladau

Mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi dweud y bydd yn rhoi lleisiau preswylwyr wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau wrth iddi amlinellu'r camau nesaf i sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

Welsh Government

Agorodd y pandemig y drws i weithio o bell, nawr mae angen i ni gefnogi'r ffordd hon o weithio i genedlaethau'r dyfodol

Mae'r ffordd y mae pobl yn gweithio wedi newid yn sylweddol ers y pandemig ac mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i wneud popeth o fewn ei gallu i helpu i gadw'r manteision cadarnhaol a brofir gan lawer ac annog mwy o fusnesau i fabwysiadu'r dull newydd hwn o weithio.

Welsh Government

Penodiadau newydd yn y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i helpu i ganolbwyntio ar argyfyngau hinsawdd a natur

Mae Llywodraeth Cymru am benodi Dirprwy Gadeirydd a chwe Chomisiynydd i Gomisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru (CSCC).

Morlais 2-2

£31miliwn i drawsnewid ynni adnewyddadwy

Bydd prosiect llanw pwysig oddi ar Ynys Môn yn elwa ar £31 miliwn sy’n debygol o fod y grant mawr olaf gan raglen ariannu ranbarthol yr UE.