English icon English

Newyddion

Canfuwyd 185 eitem, yn dangos tudalen 13 o 16

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun newydd ar gyfer gofal strôc yng Nghymru

Heddiw (dydd Mercher 22 Medi), mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi amlinellu cynllun hirdymor i wella gwasanaethau strôc yng Nghymru

Welsh Government

Y Prif Swyddog Meddygol yn annog menywod beichiog i gael y brechlyn COVID

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn annog menywod beichiog i dderbyn y cynnig ar unwaith i gael eu brechu yn erbyn COVID. Mae hyn yn dilyn cynnydd yn nifer y menywod beichiog, nad ydynt wedi cael eu brechu, sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty yn dioddef salwch difrifol o ganlyniad i ddal COVID-19.

Booster vaccine

Dechrau cyflwyno brechlynnau atgyfnerthu COVID-19 yng Nghymru

Heddiw [dydd Iau 16 Medi], wrth ddechrau ar y gwaith o gyflwyno rhaglen brechlynnau atgyfnerthu COVID-19 yng Nghymru, staff rheng flaen y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) sy'n gweithio yn y Gogledd fydd y bobl gyntaf yng Nghymru i gael brechlyn atgyfnerthu.

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn dweud: ‘Rydym wedi ymrwymo i wella mynediad at ddiffibrilwyr yn y gymuned er mwyn cynyddu’r nifer sy’n goroesi ataliad ar y galon’

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi £500k yn ychwanegol i wella mynediad at ddiffibrilwyr yn y gymuned a chynyddu nifer y bobl sy’n goroesi ataliad ar y galon y tu allan i’r ysbyty.

Rhiw Cehn Glwad016 (copy)

Llywodraeth Cymru a gweithredwyr rhwydwaith i weithio gyda’i gilydd ar gynllun a fydd y cyntaf o’i fath i greu grid ynni integredig tuag at sero-net

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i allyriadau sero-net erbyn 2050. Er mwyn cyflawni hynny, mae angen trawsnewid ein system ynni'n gyflym, er mwyn gallu datgarboneiddio dulliau gwresogi yn y cartref, trafnidiaeth a diwydiant.

Welsh Government

Dewis ehangach o brofion COVID ar gael i deithwyr rhyngwladol

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd dewis ehangach o ddarparwyr profion ar gael ar gyfer pobl sy’n dychwelyd i Gymru o dramor i archebu profion PCR o 21 Medi ymlaen.

Eluned Morgan (P)#6

Buddsoddi mewn myfyrwyr yw’r cam nesaf at gael ysgol feddygol yn y Gogledd

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy o fyfyrwyr meddygol yn treulio eu cyfnod hyfforddi i gyd yng ngogledd Cymru fel rhan o’r camau i sefydlu ysgol feddygol yno.

Sue Tranka (1)

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn dechrau yn ei swydd

Heddiw, mae Sue Tranka yn dechrau yn ei swydd fel Prif Swyddog Nyrsio Cymru, gan ddod â bron i 30 o flynyddoedd o brofiad nyrsio gyda hi.

Eluned Morgan (P)#6

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod.

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Datganiad Llywodraeth Cymru ar Ddata Perfformiad a Gweithgarwch diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Awst)

Eluned Morgan Desk-2

£551m o gyllid Covid ychwanegol ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi croesawu dros hanner biliwn o bunnoedd o gyllid newydd ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru i ddelio â Covid.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 40

Gadael Neb ar Ôl wrth i Fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.