English icon English

Newyddion

Canfuwyd 185 eitem, yn dangos tudalen 8 o 16

national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

Ymestyn Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd Cymru yn ymestyn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i fyfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2023-24.

flu1-2

Rhaglen estynedig brechu rhag y ffliw yn cael ei hymestyn am flwyddyn arall yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cadarnhau heddiw y bydd y rhaglen brechu rhag y ffliw yng Nghymru yn cael ei hymestyn i gynnwys pobl 50 oed a hŷn a phlant ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 7 i 11 (11-16 oed) unwaith eto.

Chief Nursing Officer (CNO) Sue Tranka

“Rwyf am i nyrsio a bydwreigiaeth fod y dewisiadau gyrfa mwyaf deniadol i weithwyr iechyd proffesiynol” – Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru.

Heddiw [8 Ebrill 2022], mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi amlinellu ei chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y proffesiynau  Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghynhadledd Prif Swyddog Nyrsio Cymru.

NHS 111 Wales logo - Cymraeg - Transparent

Y gwasanaeth 111 nawr ar gael ledled Cymru

Mae cyngor meddygol ac iechyd brys nawr ar gael ym mhob cwr o Gymru 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, wedi i’r gwaith o gyflwyno’r llinell gymorth 111 gael ei gwblhau’n llwyddiannus.

Welsh Government

Buddsoddiad pellach gwerth £5m i wasanaethau adfer ‘arloesol’ COVID Hir

Bydd gwasanaeth cymorth sy’n helpu pobl sy’n byw ag effeithiau hirdymor COVID-19 yng Nghymru yn elwa o gyllid ychwanegol o £5m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn rhybuddio ynghylch y ‘pwysau eithriadol’ sydd ar y system iechyd a gofal cymdeithasol ar hyn o bryd yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi rhybuddio bod y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru o dan ‘bwysau eithriadol’ ar hyn o bryd oherwydd amrywiaeth o ffactorau.

Welsh Government

Newidiadau i brofion a chartrefi gofal wrth inni gyd ddysgu byw’n ddiogel gyda coronafeirws

Heddiw (dydd Llun), mae amserlen yn cael ei chyhoeddi ar gyfer newidiadau i wasanaeth Profi Olrhain Diogelu Cymru, fel rhan o gynlluniau ehangach i symud yn raddol y tu hwnt i’r ymateb brys i’r pandemig.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 24 Mawrth).

DrMenzies-2

Atgyfeirio cyflym er mwyn rhoi diagnosis canser yn gynt

Mae clinigau newydd yng Nghymru yn helpu i roi diagnosis cyflymach i gleifion â symptomau sy’n peri pryder, ac mae hyn yn rhan o waith ledled y wlad i leihau amseroedd aros ar gyfer canser.

Booster vaccine

Cymru’n dechrau rhoi brechiadau atgyfnerthu ar gyfer y gwanwyn o'r wythnos hon

Mae brechiadau atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael eu cyflwyno yng Nghymru o'r wythnos hon.

EM Roboto Surgery-2

Sefydlu rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot

Mae’r Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi rhaglen genedlaethol yng Nghymru ar gyfer llawfeddygaeth drwy gymorth robot, sy’n galluogi llawfeddygon i wneud triniaethau cymhleth yn fwy manwl a chyda mwy o reolaeth.

Ukraine Supplies 1-2

Cymru’n anfon cyflenwadau meddygol i Wcráin

Mae’r llwyth cyntaf o gyflenwadau meddygol, sy’n cynnwys peiriannau anadlu, rhwymynnau a masgiau wyneb, yn cael eu hanfon o Gymru hediw i gefnogi pobl Wcráin.