English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 8 o 20

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud i leihau’r amseroedd aros hiraf gyda nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros am fwy na dwy flynedd am driniaeth wedi lleihau am y pumed mis yn olynol. Mae hyn yn ostyngiad o 16 y cant ers y brig ym mis Mawrth.

back-pain-g3a12980af 1920

Cleifion yn cael hwb gan ddatblygiadau mewn iechyd cyhyrysgerbydol

Mae dulliau newydd a gwell o reoli cyflyrau Cyhyrysgerbydol megis osteoporosis ac arthritis o fudd i bobl ledled Cymru. 

Welsh Government

£2 filiwn i wella ystafelloedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £2m i foderneiddio ardaloedd aros mewn adrannau damweiniau ac achosion brys y gaeaf hwn.  

CGI image of proposed new Adult and Older Persons MH Unit-2

Cynllun ar gyfer uned iechyd meddwl newydd yn symud gam yn nes

Mae cynlluniau amlinellol i adeiladu uned iechyd meddwl newydd yn Ysbyty Glan Clwyd er mwyn gwella ansawdd gofal i oedolion a phobl hŷn wedi cael eu cymeradwyo gan y Gweinidog Iechyd.

 

WG positive 40mm-3

Gweledigaeth newydd ar gyfer Gofal Lliniarol a Diwedd Oes yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei gweledigaeth ar gyfer gofal lliniarol a diwedd oes yng Nghymru a fydd yn helpu pobl i sicrhau’r ansawdd bywyd gorau posibl a marw ag urddas.

WG positive 40mm-3

Gostwng oedran sgrinio canser y coluddyn i 55 oed

Bydd profion sgrinio canser y coluddyn ar gael i fwy o bobl yng Nghymru wrth i brofion cartref gael eu hehangu i gynnwys unigolion 55-57 oed.

Welsh Government

Cymorth ariannol gydol oes i oroeswyr Thalidomide yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi heddiw (29 Medi) y rhoddir sicrwydd o gymorth ariannol gydol oes i’r rheini sydd wedi’u heffeithio gan y cyffur Thalidomide yng Nghymru.

Welsh Government

Mae cadeirydd newydd wedi'i benodi i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am gyfnod o bedair blynedd.

Mae Carl Cooper wedi'i ddewis gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan fel yr ymgeisydd a ffefrir yn dilyn cystadleuaeth agored a theg, a bydd yn cychwyn ar ei rôl ar 17 Hydref, yn dilyn gwiriadau diogelwch cyn cyflogaeth.

Welsh Government

Penodi Prif Weithredwr Dros Dro i Gorff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae prif weithredwr y bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru, Alyson Thomas wedi’i phenodi yn Brif Weithredwr Dros Dro i’r Corff Llais y Dinesydd newydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 44

Dechrau rhoi pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref heddiw yng Nghymru

Mae’r broses o gyflwyno pigiadau atgyfnerthu COVID-19 yr hydref wedi dechrau heddiw (1 Medi) yng Nghymru gyda phreswylwyr a staff cartrefi gofal ledled Cymru y rhai cyntaf i gael y brechlyn.

Welsh Government

Datblygu adnodd Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu newydd gwerth £1.5m ar gyfer pobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod adnodd newydd i asesu anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu mewn plant yn cael ei ddatblygu.