English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 3 o 21

Welsh Government

Siarter i ddatblygu arloesi mewn gofal iechyd yng Nghymru

AstraZeneca, sef prif gwmni gwyddor bywyd y Deyrnas Unedig, yw’r sefydliad diweddaraf i ymuno â siarter i hyrwyddo arloesi mewn gofal iechyd yng Nghymru.

image00026-2

Lansio'r gwasanaeth presgripsiynau electronig cyntaf yng Nghymru

Cleifion yn y Rhyl yw'r rhai cyntaf i elwa ar wasanaeth presgripsiynau electronig newydd, sy'n caniatáu i feddygon teulu anfon presgripsiynau'n ddiogel ar-lein i fferyllfa gymunedol o ddewis y claf, heb yr angen am ffurflen bapur.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 44

Annog pobl sy'n agored i niwed yn glinigol i gael eu brechu y gaeaf hwn

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi galw ar bobl sy'n agored i niwed yn glinigol i ddod ymlaen i gael eu brechiadau gaeaf i’w hamddiffyn eu hunain a'r gwasanaeth iechyd.

P1012552.MOV.07 36 37 33.Still004 ed-2

"Helpwch Ni i'ch Helpu Chi i gael triniaeth mor gyflym â phosib y gaeaf hwn" – Pennaeth GIG Cymru

Wrth i'r gaeaf agosáu a'r galw ar feddygon teulu a gwasanaethau gofal argyfwng gynyddu, mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, yn atgoffa pawb o'r gwahanol wasanaethau sydd ar gael ledled Cymru i gael triniaeth gyflym ac o safon.

Welsh Government

Prif feddyg Cymru yn annog busnesau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am iechyd y cyhoedd

Yn ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2023, mae Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, wedi galw ar gwmnïau mawr i gymryd mwy o gyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol am iechyd y cyhoedd.

Woman giving advice on phone-2

Y Gweinidog Iechyd yn diolch i feddygon teulu am helpu i daclo'r dagfa 8am

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi diolch i feddygon teulu am y cynnydd sy'n cael ei wneud wrth daclo'r dagfa 8am a'i gwneud yn haws i bobl gael apwyntiadau.

Welsh Government

Gwasanaeth arloesol i blant a dull biopsi hylif newydd i drin canser yn gyflymach ymhlith prosiectau sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau gofal iechyd

Mae Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru yn amlygu ac yn dathlu gwaith gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a chydweithwyr medrus eraill sydd wedi rhoi arferion gofal iechyd arloesol ar waith yng Nghymru. Caiff rhai o'r gwobrau eu noddi gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Iechyd i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Awst a Medi 2023

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

Welsh Government

Gwella diogelwch, lleihau amseroedd aros ac arbed arian i GIG Cymru drwy ddulliau arloesi digidol newydd

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi croesawu'r cynnydd ar ddatblygiadau yn y maes arloesi digidol sy'n helpu i leihau amseroedd aros ac arbed arian i GIG Cymru.

Welsh Government

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles y proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth

Mae Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, yn dechrau ei thrydedd flwyddyn yn y swydd ac yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi ymdrechion i wella lles y proffesiynau drwy sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd, gwaith, iechyd corfforol ac iechyd emosiynol a meithrin diwylliant cefnogol yn y gweithle.

Eluned Morgan Desk-2

Galw ar bawb i chwarae rhan yn nyfodol gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn galw ar bawb i chwarae eu rhan yn nyfodol system iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Daw hyn wrth i adroddiad newydd ddangos y bydd poblogaeth sy'n heneiddio ac yn fwy sâl yn rhoi'r system dan fwy o straen.

Eluned Morgan Headshot-2

Gostwng oedran sgrinio’r coluddyn i 51 oed yng Nghymru

Bydd pobl 51-54 oed yng Nghymru nawr yn cael profion sgrinio’r coluddyn i’w defnyddio gartref yn awtomatig drwy’r post er mwyn canfod canser yn gynnar ac achub bywydau.