English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 6 o 20

86m to deliver new radiotherapy equipment-2

Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw y bydd mwy na £86 miliwn ar gael ar gyfer cyfleusterau, offer a meddalwedd newydd ym maes triniaethau canser.

Paramedic walking to ambulance

Uwch-barafeddygon yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty

Mae Uwch-ymarferwyr Parafeddygol ledled Cymru yn helpu i drin rhagor o bobl yn y gymuned ac i sicrhau na fydd pobl yn mynd i'r ysbyty yn ddiangen.

Welsh Government

Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol ar gyfer triniaethau arbennig megis tatŵio

Mae’r Prif Swyddog Meddygol, Frank Atherton, wedi cyhoeddi mai Cymru fydd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol ar gyfer artistiaid tatŵio a’r rheini sy’n gweithio mewn busnesau tyllu’r corff, lliwio’r croen yn lled-barhaol, aciwbigo, ac electrolysis.

Welsh Government

Cyllid i gynyddu gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a mynediad at ofal yn y gymuned

Heddiw [24 Ionawr], mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi £5 miliwn i gynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a mynediad at ofal yn y gymuned i helpu pobl i aros yn heini ac yn annibynnol.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru o dan bwysau aruthrol o hyd. Mae data gweithredol yn awgrymu ein bod ni wedi profi’r diwrnod prysuraf ar gofnod ar gyfer GIG Cymru ym mis Rhagfyr. Mae ystadegau swyddogol yn dangos bod bron i 400,000 o ymgyngoriadau+ wedi’u cynnal mewn ysbytai yn unig ym mis Tachwedd a bod dros 111,000 o lwybrau cleifion wedi cael eu cau, sy’n gynnydd o 4.7% o’i gymharu â’r mis blaenorol ac yn ôl ar yr un lefelau a welwyd cyn y pandemig.

Welsh Government

Mwy o leoedd hyfforddi i nyrsys a pharafeddygon yng Nghymru, diolch i gynnydd o 8% yn y gyllideb hyfforddiant

Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd bron i 400 yn fwy o leoedd hyfforddi i nyrsys yn cael eu creu yng Nghymru, diolch i gynnydd pellach o 8% yng nghyllideb hyfforddiant GIG Cymru.

CMO at podium Frank Atherton

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl i gynnal y camau amddiffyn rhag ffliw a COVID y gaeaf hwn

Mae'r data diweddaraf yn dangos bod acchosion o'r ffliw, COVID-19 a firysau anadlol tymhorol eraill wedi cynyddu dros gyfnod y Nadolig ac yn parhau i fod ar lefelau uchel iawn. Heddiw (6 Ionawr) mae ffigurau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod cyfraddau COVID-19 yng Nghymru wedi codi o 2% i 5%.

dentist-2

Dros 100,000 o apwyntiadau deintyddol ychwanegol eleni – ond mae methu apwyntiadau yn parhau i gael effaith

Mae nifer yr apwyntiadau deintyddol ychwanegol a gafodd eu darparu eleni wedi cyrraedd 109,000 yn ôl data diweddaraf Llywodraeth Cymru.

WG positive 40mm-2

“Rhaid i ni i gyd wneud popeth o fewn ein gallu i leddfu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd”, wrth i wasanaethau wynebu mwy o alw nag erioed

Wrth i ddyddiau prysuraf y flwyddyn i’r gwasanaeth iechyd agosáu, mae Prif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi annog pobl i wneud yr hyn a allant i leddfu’r pwysau ar y GIG.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Ym mis Hydref, gwelwyd y gostyngiad cyntaf yn nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros i ddechrau triniaeth ers mis Ebrill 2020. Er i’r lefelau uchaf erioed o alw ar y gwasanaeth ambiwlans gael eu cofnodi ym mis Tachwedd, roedd yna hefyd rywfaint o welliant ym mherfformiad adrannau brys. 

Welsh Government

Peidiwch â rhoi pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth ambiwlans yn ystod streiciau – y Gweinidog Iechyd

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi annog pobl i gymryd gofal ychwanegol a dim ond ffonio 999 mewn argyfwng sy’n bygwth bywyd neu argyfwng difrifol yn ystod streiciau ambiwlans.