English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 10 o 20

Welsh Government

Y Prif Swyddog Meddygol yn atgoffa pobl o’r cyngor i atal lledaeniad coronafeirws

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Syr Frank Atherton, yn atgoffa pobl i ddilyn camau syml i amddiffyn eu hunain rhag y risg o ddal COVID-19.

Mae'r rhain yn cynnwys cael eich brechu, gwisgo masgiau wyneb mewn mannau caeedig gorlawn a chymryd prawf llif unffordd os oes gennych symptomau.

Welsh Government

Penodi aelodau newydd i Gorff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae dirprwy gadeirydd newydd a chwech aelod anweithredol newydd wedi cael eu penodi i gorff newydd, sef Corff Llais y Dinesydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Welsh Government

Atgoffa pobl Cymru i gael eu pigiad atgyfnerthu

Mae’r bobl sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn yn cael eu hannog i gael eu brechu cyn y dyddiad pan ddaw’r cynnig i ben, sef dydd Iau 30 Mehefin.

Welsh Government

Cymru yn ymestyn profion COVID-19 drwy gydol mis Gorffennaf

Heddiw (dydd Gwener 24 Mehefin), mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cadarnhau y bydd profion LFD am ddim yn dal i fod ar gael yn awr yng Nghymru tan 31 Gorffennaf 2022.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 23 Mehefin).

Welsh Government

Miloedd o gleifion cataract yn cael eu trin mewn theatrau symudol

Mae miloedd o gleifion yn ardal Caerdydd a’r Fro yn cael llawdriniaethau cataract mewn theatrau symudol er mwyn helpu i gynyddu capasiti a lleihau amseroedd aros.

CMO report-2

Y Prif Swyddog Meddygol yn rhybuddio bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru

Mae’r Prif Swyddog Meddygol wedi rhybuddio yn ei adroddiad blynyddol bod newid hinsawdd yn peri ‘risg ddifrifol i iechyd’ y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi 26 o gamau i ddileu HIV a mynd i’r afael â stigma

Heddiw (dydd Mawrth 14 Mehefin) mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun uchelgeisiol sy’n nodi 26 o gamau gweithredu i gael gwared ar heintiadau HIV newydd, gwella ansawdd bywyd a rhoi terfyn ar stigma erbyn 2030.

WG positive 40mm-3

Statws Uwchgyfeirio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mesurau ymyrraeth wedi’u targedu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael eu hymestyn i gynnwys gwasanaethau yn Ysbyty Glan Clwyd.

Health Minister visit-2

Offerynnau digidol yn trawsnewid gofal yr arennau yng Nghymru

Mae system ddigidol newydd i Gymru gyfan yn helpu pobl sydd â chlefyd cronig yr arennau i reoli eu gofal â thechnoleg ac yn eu galluogi i ymweld â’r ysbyty yn llai aml.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Mai).

same day surgery unit-2

Gwaith i wella gofal brys a gofal mewn argyfwng yn cyflymu

Mae gwasanaethau newydd yn cael eu datblygu i wella mynediad at ofal brys a gofal mewn argyfwng ledled Cymru fel bod pobl yn cael y gofal cywir, yn y lle iawn, y tro cyntaf.