English icon English

Newyddion

Canfuwyd 229 eitem, yn dangos tudalen 11 o 20

nurse and vaccine

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn cyn y dyddiad cau

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi annog y holl sy’n gymwys am bigiad atgyfnerthu Covid-19 y gwanwyn i fanteisio ar y cynnig cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin.

IND pic1-2

Y Prif Swyddog Nyrsio yn croesawu nyrsys rhyngwladol newydd i Gymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi cwrdd â rhai o'r nyrsys newydd o bob cwr o'r byd sydd wedi dod i weithio yn GIG Cymru.

Eluned Morgan (P)#6

Ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd wedi ailbenodi 15 aelod i Gynghorau Iechyd Cymuned ledled Cymru.

Snowdrop team-2

Gwobrau’n dathlu bydwragedd ledled Cymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Fydwraig (5ed Mai), ymunodd Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru, â thimau bydwreigiaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddathlu bydwragedd ledled Cymru a chyhoeddi enillwyr diweddaraf ei gwobrau rhagoriaeth newydd.

Welsh Government

£2.4m i brosiectau i leihau allyriadau GIG Cymru

Bydd syniadau ar gyfer prosiectau uchelgeisiol i leihau allyriadau carbon ar draws GIG Cymru yn cael cyfran o £2.4 miliwn fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government

Newidiadau i brofion COVID-19 mewn ysbytai

Mae’r dull profi ar gyfer COVID-19 mewn ysbytai yng Nghymru wedi cael ei ddiweddaru, gan fod y brechlynnau wedi bod yn effeithiol dros ben wrth leihau’r risg o gael salwch symptomatig, clefyd difrifol, mynd i’r ysbyty, a’r risg o farwolaeth.

Eluned Morgan (P)#6

Cynllun uchelgeisiol i gael gwared ar amseroedd aros hir a thrawsnewid gofal a gynlluniwyd

Heddiw (dydd Mawrth 26 Ebrill), bydd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn cyhoeddi cynllun uchelgeisiol i drawsnewid gofal a gynlluniwyd a lleihau amseroedd aros yng Nghymru yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i gyhoeddi data perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 21 Ebrill).

national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

Ymestyn Bwrsariaeth y GIG yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cadarnhau y bydd Cymru yn ymestyn cynllun Bwrsariaeth GIG Cymru i fyfyrwyr gofal iechyd cymwys sy’n astudio ym mlwyddyn academaidd 2023-24.

flu1-2

Rhaglen estynedig brechu rhag y ffliw yn cael ei hymestyn am flwyddyn arall yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cadarnhau heddiw y bydd y rhaglen brechu rhag y ffliw yng Nghymru yn cael ei hymestyn i gynnwys pobl 50 oed a hŷn a phlant ysgolion uwchradd ym mlynyddoedd 7 i 11 (11-16 oed) unwaith eto.

Chief Nursing Officer (CNO) Sue Tranka

“Rwyf am i nyrsio a bydwreigiaeth fod y dewisiadau gyrfa mwyaf deniadol i weithwyr iechyd proffesiynol” – Sue Tranka, Prif Swyddog Nyrsio Cymru.

Heddiw [8 Ebrill 2022], mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi amlinellu ei chynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y proffesiynau  Nyrsio a Bydwreigiaeth yng Nghynhadledd Prif Swyddog Nyrsio Cymru.

NHS 111 Wales logo - Cymraeg - Transparent

Y gwasanaeth 111 nawr ar gael ledled Cymru

Mae cyngor meddygol ac iechyd brys nawr ar gael ym mhob cwr o Gymru 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, wedi i’r gwaith o gyflwyno’r llinell gymorth 111 gael ei gwblhau’n llwyddiannus.