English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 9 o 21

Welsh Government

Gweithredu diwydiannol i “effeithio’n sylweddol” ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl y bydd gweithredu diwydiannol yn effeithio’n sylweddol ar Wasanaethau Iechyd Cymru, wrth i’r cyntaf o streiciau arfaethedig gan staff ddechrau heddiw.

dna-gb7e867d06 1920-2

Rhagor o brofion genynnol i ganfod canser yn gyflymach yng Nghymru

Bydd miloedd yn rhagor o bobl yng Nghymru yn elwa ar gael diagnosis o ganserau a chlefydau prin yn gyflymach, diolch i gynllun newydd i gynyddu'r defnydd o brofion genynnol.

Welsh Government

Miliwn o bigiadau atgyfnerthu COVID wedi’u rhoi yng Nghymru yr hydref hwn

Mae ystadegau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod dros filiwn o bobl yng Nghymru bellach wedi cael eu pigiad atgyfnerthu COVID-19 yr hydref hwn.

Welsh Government

Y Gweinidog yn agor gorsaf ambiwlans newydd gyda’r adnoddau diweddaraf yng Nghaerdydd

Ddoe, agorodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, orsaf newydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yng Nghaerdydd yn swyddogol.

Welsh Government

Cryfhau cymorth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ynghylch y modd y mae gwasanaethau sy’n darparu triniaeth i bobl ifanc a theuluoedd ar gyfer mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yn cael eu darparu yng Nghymru.  

Welsh Government

Galw am fwy o gyllid ar gyfer cyflogau’r GIG

Llythyr ar y cyd at Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mae Llywodraeth y DU wedi cael ei hannog i gynyddu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer cyflogau’r Gwasanaeth Iechyd.

Welsh Government

Codiad cyflog a chontract newydd i ymarferwyr cyffredinol yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi cytundeb contract newydd ag ymarferwyr cyffredinol yng Nghymru, a fydd yn cyflawni’r diwygiad mwyaf sylweddol i’r contract ers 2004.

Welsh Government

Lansio cynllun ar gyfer y tair blynedd nesaf i drawsnewid fferylliaeth yng Nghymru

Mae nodau wedi’u diweddaru ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes fferylliaeth wedi eu cyhoeddi heddiw, wrth i’r gwaith o drawsnewid gofal fferyllol yng Nghymru barhau.

WG positive 40mm-3

Cynllun brechu newydd i adeiladu ar lwyddiant y rhaglen Covid-19 o’r radd flaenaf

Bydd cofnodion brechu digidol a systemau trefnu symlach ymhlith rhai o'r newidiadau sydd wedi eu cynnwys mewn cynllun newydd i gynyddu'r nifer sy'n derbyn brechiadau yng Nghymru.

WG positive 40mm-3

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Mae cynnydd yn parhau i gael ei wneud i leihau’r amseroedd aros hiraf gyda nifer y llwybrau cleifion* sy’n aros am fwy na dwy flynedd am driniaeth wedi lleihau am y pumed mis yn olynol. Mae hyn yn ostyngiad o 16 y cant ers y brig ym mis Mawrth.

back-pain-g3a12980af 1920

Cleifion yn cael hwb gan ddatblygiadau mewn iechyd cyhyrysgerbydol

Mae dulliau newydd a gwell o reoli cyflyrau Cyhyrysgerbydol megis osteoporosis ac arthritis o fudd i bobl ledled Cymru.