English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 7 o 21

Minister for Health and Social Services, Eluned Morgan speaking at the WHO conference.

Llwyfan Ewropeaidd i iechyd a llesiant yng Nghymru

Mae ymrwymiad Cymru i iechyd a llesiant, a’r lle blaenllaw a roddir i iechyd mewn polisïau, wedi cael sylw mewn digwyddiad gan Sefydliad Iechyd y Byd yn Copenhagen.

EM - MHSS-2

Prawf newydd arloesol yn gwella gofal i famau yn y Gogledd.

Mae amryw o ddatblygiadau arloesol, gan gynnwys prawf diagnostig newydd ar gyfer cyflwr sy’n achosi marw-enedigaethau, yn gwella gofal iechyd ar draws Cymru, gyda chymorth Strategaeth Arloesi newydd i Gymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn amlygu datblygiadau i helpu pobl â chlefydau prin ac yn goleuo adeilad Parc Cathays i godi ymwybyddiaeth ar Ddiwrnod Clefydau Prin

Ar Ddiwrnod Clefydau Prin, mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan wedi tynnu sylw at ddatblygiad ap newydd. Bydd yn galluogi defnyddwyr i rannu eu proffil iechyd a thynnu sylw gwasanaethau iechyd, yn y DU neu dramor, at gyflyrau meddygol prin neu gymhleth – fel pasbort.

Welsh Government

Rhoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dan Fesurau Arbennig wrth i’r bwrdd gamu i’r naill ochr

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cael ei roi o dan fesurau arbennig yn sgil pryderon difrifol am berfformiad, arweinyddiaeth a diwylliant.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Fis Ebrill y llynedd, gwnaethom osod targed i gael gwared â nifer y llwybrau cleifion sy’n aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn 2022. Roeddem yn gwybod y byddai’n heriol, ond roeddem am weld byrddau iechyd yn canolbwyntio eu hymdrechion ar hyn. Rydym yn siomedig na chafodd y targed uchelgeisiol hwn, na osodwyd yn Lloegr, ei gyflawni."

Welsh Government

Darpar feddygon yn ffynnu yng ngogledd Cymru

Mae’r rhaglen Meddygon Seren, sy'n helpu plant oedran ysgol i fynd ymlaen i astudio Meddygaeth yn y brifysgol, yn gweld canlyniadau rhagorol yng ngogledd Cymru.     

(From left)  Upper Valleys Cluster Lead Pharmacist Niki Watts,  Primary Care Pharmacist Amy David, and Pharmacy Senior Project Manager Oliver Newman-2

Cynllun ailgylchu anadlyddion yn helpu i leihau allyriadau GIG Cymru wrth i gronfa gyllid werth £800,000 gael ei lansio

Mae cynllun ailgylchu anadlyddion sy'n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru yn helpu GIG Cymru i leihau ei allyriadau carbon ac i weithio tuag at uchelgeisiau Sero Net, wrth i gronfa gyllid werth £800,000 agor ar gyfer y sectorau gofal cymdeithasol, gofal sylfaenol a gofal yn y gymuned.

Eluned Morgan Desk-2

Cam cyntaf datblygiad canolfan driniaeth ranbarthol newydd ar y gweill

Heddiw [15 Chwefror 2023], mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd canolfan ddiagnosteg a thriniaeth newydd yn cael ei datblygu ar gyfer rhanbarth y De-ddwyrain. Bydd yn cael ei lleoli yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

Welsh Government

Cynllun i fynd i’r afael â heriau gweithlu’r GIG

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chynlluniau i fynd i’r afael â heriau staffio’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

86m to deliver new radiotherapy equipment-2

Buddsoddiad gwerth £86 miliwn i wella gwasanaethau radiotherapi ar gyfer canser yn Ne Cymru

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan heddiw y bydd mwy na £86 miliwn ar gael ar gyfer cyfleusterau, offer a meddalwedd newydd ym maes triniaethau canser.

Paramedic walking to ambulance

Uwch-barafeddygon yn lleihau nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty

Mae Uwch-ymarferwyr Parafeddygol ledled Cymru yn helpu i drin rhagor o bobl yn y gymuned ac i sicrhau na fydd pobl yn mynd i'r ysbyty yn ddiangen.