English icon English

Newyddion

Canfuwyd 109 eitem, yn dangos tudalen 7 o 10

Rhiw Cehn Glwad016 (copy)

Llywodraeth Cymru a gweithredwyr rhwydwaith i weithio gyda’i gilydd ar gynllun a fydd y cyntaf o’i fath i greu grid ynni integredig tuag at sero-net

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i allyriadau sero-net erbyn 2050. Er mwyn cyflawni hynny, mae angen trawsnewid ein system ynni'n gyflym, er mwyn gallu datgarboneiddio dulliau gwresogi yn y cartref, trafnidiaeth a diwydiant.

Welsh Government logo

Dewis ehangach o brofion COVID ar gael i deithwyr rhyngwladol

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, y bydd dewis ehangach o ddarparwyr profion ar gael ar gyfer pobl sy’n dychwelyd i Gymru o dramor i archebu profion PCR o 21 Medi ymlaen.

Eluned Morgan (P)#6

Buddsoddi mewn myfyrwyr yw’r cam nesaf at gael ysgol feddygol yn y Gogledd

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi y bydd mwy o fyfyrwyr meddygol yn treulio eu cyfnod hyfforddi i gyd yng ngogledd Cymru fel rhan o’r camau i sefydlu ysgol feddygol yno.

Sue Tranka (1)

Prif Swyddog Nyrsio Cymru yn dechrau yn ei swydd

Heddiw, mae Sue Tranka yn dechrau yn ei swydd fel Prif Swyddog Nyrsio Cymru, gan ddod â bron i 30 o flynyddoedd o brofiad nyrsio gyda hi.

Eluned Morgan (P)#6

Tynnu plant a phobl ifanc oddi ar y rhestr warchod.

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan wedi cyhoeddi nad yw plant a phobl ifanc bellach yn cael eu hystyried yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn perthynas â Covid-19, a’u bod yn mynd i gael eu tynnu oddi ar y rhestr gwarchod cleifion.

Welsh Government logo

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Datganiad Llywodraeth Cymru ar Ddata Perfformiad a Gweithgarwch diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Awst)

Eluned Morgan Desk-2

£551m o gyllid Covid ychwanegol ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi croesawu dros hanner biliwn o bunnoedd o gyllid newydd ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru i ddelio â Covid.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 40

Gadael Neb ar Ôl wrth i Fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn pwysleisio mor bwysig fydd cael pigiad ffliw a dos atgyfnerthu Covid y gaeaf hwn, wrth i’r rhaglen i frechu rhag y ffliw gael ei hehangu

Bydd Cymru'n rhoi ei rhaglen frechu fwyaf erioed ar waith i frechu rhag y ffliw yr hydref hwn. Bydd pawb sydd dros 50 oed a phob disgybl ysgol uwchradd yn cael cynnig brechiad.

Rebecca Evans#2

Codi’r taliad cymorth hunanynysu i £750

Yn dilyn newidiadau i'r polisi hunanynysu, bydd taliad cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru yn cael ei godi o £500 i £750.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Cadarnhaodd y Prif Weinidog heddiw na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws.

nurse and vaccine

Gwahodd pobl ifanc dan 18 oed i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf

Mae pobl ifanc yng Nghymru sydd ar fin troi’n 18 oed yn cael eu gwahodd i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf.

.