English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 2 o 21

Welsh Government

Arloesi yn rhoi mwy o ddewis ac annibyniaeth i bobl sy'n cael gofal cartref yng Nghymru

Mae ffyrdd newydd o ddarparu gofal cartref yn cael eu treialu mewn sawl ardal awdurdod lleol i roi mwy o annibyniaeth a rheolaeth i bobl sy'n derbyn gofal.

Welsh Government

Galw ar bob rhiant yng Nghymru i wirio statws brechu MMR eu plant ar frys yn sgil pryderon cynyddol am y frech goch

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru - Syr Frank Atherton - yn galw ar rieni i sicrhau bod eu plant wedi'u brechu'n llawn yn erbyn y frech goch a'u bod wedi cael yr holl imiwneiddiadau plentyndod eraill y dylent fod wedi'u cael.

Welsh Government

Ehangu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol yn helpu i wella mynediad at ofal sylfaenol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan wedi cyhoeddi bod ehangu gwasanaethau fferylliaeth gymunedol wedi arwain at gannoedd o filoedd o bobl yn osgoi'r angen am ymgyngoriadau gan feddyg teulu.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru i wahardd fêps tafladwy a chefnogi cynlluniau i godi oedran smygu

Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant Lynne Neagle wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â chynlluniau i wahardd fêps tafladwy ac yn cefnogi deddfwriaeth Llywodraeth y DU i godi'r oedran smygu a chyfyngu ar werthu fêps.

Welsh Government

'Bydd diogelwch cleifion yn cael ei sicrhau yn ystod y streic'

Mae NHS Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i sicrhau diogelwch cleifion yn ystod y streic gan feddygon iau yr wythnos nesaf, meddai'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan.

Welsh Government

£2.7m i wella adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau ledled Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd adrannau argyfwng ac unedau mân anafiadau yng Nghymru yn cael cyfran o £2.7m i wella amgylcheddau a gwella profiad y claf a'r staff

Welsh Government

Tîm brysbennu’r gwasanaeth ambiwlans yn gwella profiadau ac yn lleihau’r pwysau ar adrannau brys

‌Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, mae tîm brysbennu clinigol yn Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi helpu i atal yn ddiogel filoedd o siwrneiau ambiwlans i’r ysbyty.

Welsh Government

£8 miliwn ar gyfer gofal cymunedol i helpu pobl i aros yn iach gartref a lleihau'r pwysau ar ysbytai

Er gwaetha'r pwysau ariannol eithafol ar wasanaethau cyhoeddus, mae Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £8 miliwn yn ychwanegol y gaeaf hwn i helpu pobl sy'n wynebu'r risg fwyaf i aros yn iach, derbyn gofal gartref neu'n agos ato, a lleihau'r pwysau ar ysbytai.  

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Medi a Hydref 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw (Tachwedd 23ain).

Abergele-2

Canolfan orthopedig newydd yn ysbyty Llandudno

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar gyllid gwerth hyd at £29.4 miliwn ar gyfer canolfan orthopedig newydd yn Ysbyty Llandudno er mwyn helpu i leihau amseroedd aros ym maes orthopedeg.