English icon English

Newyddion

Canfuwyd 244 eitem, yn dangos tudalen 19 o 21

Rebecca Evans#2

Codi’r taliad cymorth hunanynysu i £750

Yn dilyn newidiadau i'r polisi hunanynysu, bydd taliad cymorth hunanynysu Llywodraeth Cymru yn cael ei godi o £500 i £750.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Cadarnhaodd y Prif Weinidog heddiw na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws.

nurse and vaccine

Gwahodd pobl ifanc dan 18 oed i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf

Mae pobl ifanc yng Nghymru sydd ar fin troi’n 18 oed yn cael eu gwahodd i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf.

.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 31

Mae brechu yn achub bywydau: pecyn cymorth newydd i helpu cyflogwyr i annog eu staff i gael brechlyn Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru yn annog cyflogwyr i wneud popeth o fewn eu gallu i helpu eu gweithlu i gael eu brechu.

Welsh Government

Cynllun i ddarparu gofal iechyd brys a gofal mewn argyfwng yn y lle iawn, y tro cyntaf yng Nghymru

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi nodi cynlluniau i drawsnewid y broses o ddarparu gofal brys a gofal mewn argyfwng yng Nghymru, yn ystod cyfnod  sy’n eithriadol o heriol i wasanaethau.

Eluned Morgan at Hywel Dda-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi codiad cyflog o 3% i staff GIG Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cytuno i roi codiad cyflog o 3% i holl staff y GIG, wrth iddi dderbyn argymhellion y cyrff adolygu cyflogau yn llawn heddiw.

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd ar gyhoeddiad y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu plant a phobl ifanc

Heddiw, hoffwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar gyngor diweddaraf y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar gyfer rhaglen frechu COVID-19 ac ar hunanynysu.

Welsh Government

75% o bobl yng Nghymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, wedi datgan bod tri chwarter o bobl Cymru wedi cael dau ddos o'r brechlyn coronafeirws.

103660 KWS Self-isolation support 1080x1920px-2

Ymestyn y cynllun taliadau cymorth £500 ar gyfer hunanynysu

Mae cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ar gyflogau isel drwy roi £500 iddynt os oes rhaid iddynt hunanynysu, wedi cael ei ymestyn hyd at fis Mawrth 2022.

Breast Test Wales-2

Buddsoddi dros £7.8m mewn offer newydd ar gyfer gwasanaeth Bron Brawf Cymru

Cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Eluned Morgan heddiw (dydd Gwener 9 Gorffennaf) y bydd Bron Brawf Cymru, sydd fel arfer yn sgrinio 110,000 o fenywod bob blwyddyn, yn cael £7.845m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i brynu offer delweddu newydd.

Welsh Government

Hwb ariannol gan Lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol rhaglen achub bywydau

Bydd rhaglen achub bywydau sy’n ceisio gwella cyfraddau goroesi ar ôl ataliad y galon yn cael cymorth ariannol o bron i £2.5m gan Lywodraeth Cymru dros y tair blynedd nesaf.

Eluned Morgan at Hywel Dda-2

Y Gweinidog Iechyd yn diolch i staff ar ben-blwydd y GIG

Ar ben-blwydd y GIG yn 73 oed, mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi ysgrifennu at bob un o Brif Swyddogion Gweithredol a staff y GIG, gan gynnwys y rheini sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol, i ddiolch iddyn nhw am eu hymdrechion drwy gydol y pandemig.