English icon English

Newyddion

Canfuwyd 194 eitem, yn dangos tudalen 4 o 17

Dogs from vets 1.6.1-2

Llywodraeth Cymru ar drywydd i ddyblu nifer y busnesau sy’n eiddo i weithwyr yng Nghymru

Heddiw, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, fod Llywodraeth Cymru ar drywydd i fwy na dyblu nifer y busnesau yng Nghymru sy’n eiddo i’w gweithwyr fel rhan o’i hymdrechion i sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn parhau yn nwylo Cymru.

Economy Minister at Wales Stand, Paris Air Show 2023 1-2

Cymru yn rhagori yn Sioe Awyr Paris

Heddiw yn Sioe Awyr Paris, mae Vaughan Gething, Gweinidog Economi Cymru yn chwifio’r faner ar ran cwmnïau awyrofod Cymru. Mae hefyd yn achub ar y cyfle i hybu cwmnïau sydd â diddordeb mewn buddsoddi yn y DU i ddewis Cymru yn lleoliad ar eu cyfer.

St Athen fire truck donation to Kharkiv Airport 1

Llywodraeth Cymru yn rhoi injan dân i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin yn dilyn apêl

Mae Cymru yn rhoi injan dân arbenigol ar gyfer maes awyr i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin mewn ymateb i apêl yn dilyn ymosodiad gyda thaflegrau a ddinistriodd injan dân wreiddiol y maes awyr mewn ffordd nad oes modd ei thrwsio.

Innovation Strategy Wales B - Left to Right - Cardiff University Graduation, North Hoyle Windfarm Prestatyn, Operating Theatre, Toyota Deeside Enterprise Zone

Lansio cyllid newydd gwerth £30m i hybu arloesedd yng Nghymru

 • Rhaglen Cefnogaeth Arloesedd Hyblyg SMART (SMART FIS) newydd gwerth £20m i fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi blaengar newydd a fydd yn gwella bywydau pobl.
 • Bydd yn cefnogi sefydliadau i arloesi ac yn helpu i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, yn gwella sgiliau, yn helpu i ddatblygu gallu Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a'r gallu i gefnogi twf cynaliadwy.
 • Mae gweinidogion hefyd yn lansio Cronfa’r Economi Gylchol ar gyfer Busnes gwerth £10m i'w cefnogi i symud tuag at economi garbon sero net gylchol.
AIRFLO - 2-2

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn busnes ym Mhowys yn diogelu ac yn creu 65 o swyddi

 • Llywodraeth Cymru’n neilltuo £566,000 o Gronfa Dyfodol yr Economi i Airflo Fishing Products Ltd.
 • Y cwmni o Aberhonddu yw prif gynhyrchydd y diwydiant o leiniau pysgota arbenigol di-PVC
 • Mae’r buddsoddiad yn diogelu 44 ac yn creu 21 o swyddi, gan baratoi’r ffordd ar gyfer allforio pedair gwaith yn fwy o gynnyrch i Ogledd America
Sêr Cymru General-2

Sêr Cymru IV: Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi £10 miliwn i gefnogi ymchwil wyddonol yng Nghymru

 • Gweinidog yr Economi yn cadarnhau buddsoddiad o £10 miliwn ar gyfer rhaglen Sêr Cymru a gydnabyddir yn rhyngwladol.
 • Lansiwyd Sêr Cymru i adeiladu sylfaen ymchwil wyddonol “gryf a deinamig” yng Nghymru.
 • Bydd Cam IV y rhaglen yn canolbwyntio ar ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a datblygu syniadau arloesi tarfol i helpu i ddatrys yr heriau economaidd-gymdeithasol sy’n wynebu Cymru a’r byd ehangach.
 • Mae’r rhaglen yn elfen hanfodol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gadw a denu talent, a datblygu ymhellach weithlu medrus iawn.
Retail-3

Cynllun newydd ar gyfer sector manwerthu mwy cadarn yn rhoi blaenoriaeth i bobl a chanol trefi

 • Cynllun Gweithredu newydd ar gyfer Manwerthu, sydd wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth gymdeithasol, sy’n cynnwys camau gweithredu sy’n cyfrannu at gyflawni gweledigaeth a rennir o sector manwerthu mwy teg a chadarn.
 • Nod y cynllun yw gwella rhagolygon y sector manwerthu a’r rheini sy’n gweithio ynddo.
 • Camau gweithredu allweddol i gryfhau’r sector yn ystod cyfnod o newid sylweddol.
Vaughan Gething-23

Gweinidog yr Economi yn rhybuddio bod buddsoddi yng Nghymru mewn perygl yn sgil oedi cyhoeddi Strategaeth Lled-ddargludyddion y DU

 • Gweinidog yr Economi yn datgan bod Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau gweithredol â sawl cwmni technoleg sydd wedi datgan diddordeb mewn buddsoddi yng Nghymru.
 • Heb sicrwydd o gymorth gan Lywodraeth y DU i’r sector, y Gweinidog yn dweud y gallai cwmnïau chwilio am leoedd eraill i fuddsoddi ynddynt.
 • Y Gweinidog yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn gofyn ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi’r Strategaeth Lled-ddargludyddion hirddisgwyliedig heb unrhyw oedi pellach yn ogystal â chadarnhau’r buddsoddiad yng Nghymru.
ITSUS - Cyber Action Plan lanch-2

Cynllun newydd i helpu i ddiogelu Cymru rhag ymosodiadau seiber a thyfu'r sector seiber

 • Pedair blaenoriaeth mewn Cynllun Gweithredu Seiber newydd i Gymru: Tyfu'r sector seiber, adeiladu llif o dalent, hybu seibergadernid, a diogelu gwasanaethau cyhoeddus.
 • Mae'r cynllun yn tynnu ynghyd y llywodraeth, y diwydiant, y byd academaidd a gorfodi'r gyfraith.
 • Mae'r cynllun yn bwrw ymlaen â'r Strategaeth Ddigidol i Gymru sydd wedi'i chynllunio i greu gwasanaethau sy'n fwy ystyriol o ddefnyddwyr mewn economi ddigidol gryfach.
AMRC Manufacturing Plan-3

Llywodraeth Cymru yn datgelu cynllun i gefnogi trawsnewid y sector gweithgynhyrchu a chofleidio'r pedwerydd chwyldro diwydiannol

 • Bydd y cynllun yn helpu i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn genedl weithgynhyrchu flaenllaw gydag economi fwy ffyniannus, cyfartal a gwyrdd
 • Bwriad y Cynllun Gweithredu Gweithgynhyrchu i Gymru ar ei newydd wedd yw sicrhau bod y sector mewn sefyllfa dda i groesawu’r newid technolegol a ddaw yn sgil y pedwerydd chwyldro diwydiannol, ac elwa ar y newid hwnnw
 • Mae sector gweithgynhyrchu Cymru yn wynebu ‘storm berffaith’ a achosir gan siociau economaidd byd-eang, prinder llafur, cynnydd mewn prisiau ynni ac anawsterau yn y gadwyn gyflenwi
Indro Mukerjee, CEO of Innovate UK and Vaughan Gething, Welsh Government Economy Minister

Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb partneriaeth newydd

 • Mae asiantaeth arloesedd y DU, Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun ar y cyd er mwyn helpu i ddatblygu economi Cymru.
 • Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidog Economi Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol Innovate UK, y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf i’w gytuno gyda llywodraeth ddatganoledig.
 • Bydd y cynllun yn golygu bod Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i greu cyfleoedd i arloeswyr ac entrepreneuriaid ledled Cymru.
CATC Roman Drew image-2

Datgelu effaith economaidd ‘Brwydr yn y Castell’

Mae adroddiad newydd wedi datgelu bod y buddsoddiad yn nigwyddiad "Clash at the Castle" WWE yng Nghaerdydd yn 2022 wedi talu ar ei ganfed drwy roi £21.8m yn ôl i economi Cymru.