English icon English

Newyddion

Canfuwyd 213 eitem, yn dangos tudalen 5 o 18

Arfor Logo-3

Arfor 2: Cyhoeddi cynlluniau arloesol i helpu creu swyddi, cefnogi'r economi a chryfhau'r Gymraeg

Mae cyfres o ymyriadau i gefnogi cymunedau Cymraeg i ffynnu yn economaidd fel rhan o raglen 3 blynedd ARFOR Llywodraeth Cymru gwerth miliynau o bunnoedd wedi cael ei datgelu gan Weinidog yr Economi Vaughan Gething a Aelod Dynodedig Plaid Cymru, Cefin Campbell yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd heddiw.

SNC MS UK-2

Cwmni peirianyddol uwch-dechnoleg o America yn ehangu yng Nghymru â’i is-gwmni Prydeinig

Mae cwmni peirianneg flaengar blaenllaw o America’n ehangu yng Nghymru trwy sefydlu Canolfan Ragoriaeth newydd ym Mro Morgannwg, fydd yn golygu creu 75 o swyddi newydd ac yn cynnal 200 o swyddi anuniongyrchol, cadarnhaodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw.

Ford Low-Carbon Vehicle Transformation Fund 4-2

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi buddsoddiad arall o £1m i arloesi mewn cerbydau gwyrdd

Bydd Llywodraeth Cymru’n cyd-ariannu trydedd rownd fuddsoddi mewn arloesedd gwyrddach a glanach trwy’r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford fel rhan o’i hymateb i’r argyfwng hinsawdd, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Wales at the FIFA World Cup 2022 1 - Copyright Welsh Government

Strategaeth lwyddiannus Llywodraeth Cymru i hyrwyddo Cymru i’r byd yn ystod Cwpan y Byd FIFA 2022 yn cael ei chanmol – adroddiad

Gwnaeth dull Tîm Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar gynyddu gwelededd a phroffil Cymru ar lwyfan y byd yn ystod ac ar ôl y gystadleuaeth, yn ôl ymchwil newydd sy'n cael ei chyhoeddi heddiw.

govbw2 v1

Gweinidog yr Economi yn galw ar weithwyr i ‘wrando a gweithredu’ i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail LHDTC+ mewn gweithleoedd yng Nghymru

“Ni ddylai unrhyw un gael ei ddal yn ôl am fod ei hunan” – dyna oedd geiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth i fis Pride dynnu i ben, gan esbonio’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol.

Vaughan Gething-23

Miloedd o swyddi newydd yn cael eu creu yng Nghymru drwy fewnfuddsoddi

Cafodd dros 3,000 o swyddi eu creu yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf diolch i fewnfuddsoddiadau - y canlyniadau gorau a gofnodwyd mewn pum mlynedd, yn ôl ffigyrau newydd a gyhoeddwyd heddiw.

Young Person’s Guarantee officially launched-2

Llywodraeth Cymru’n helpu dros 16,000 o weithwyr i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19

Cafodd dros 16,000 o weithwyr eu helpu i ddysgu sgiliau newydd ac i ailhyfforddi yn ystod pandemig COVID-19, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru, yn ôl ymchwil newydd.

Dogs from vets 1.6.1-2

Llywodraeth Cymru ar drywydd i ddyblu nifer y busnesau sy’n eiddo i weithwyr yng Nghymru

Heddiw, dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, fod Llywodraeth Cymru ar drywydd i fwy na dyblu nifer y busnesau yng Nghymru sy’n eiddo i’w gweithwyr fel rhan o’i hymdrechion i sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn parhau yn nwylo Cymru.

Economy Minister at Wales Stand, Paris Air Show 2023 1-2

Cymru yn rhagori yn Sioe Awyr Paris

Heddiw yn Sioe Awyr Paris, mae Vaughan Gething, Gweinidog Economi Cymru yn chwifio’r faner ar ran cwmnïau awyrofod Cymru. Mae hefyd yn achub ar y cyfle i hybu cwmnïau sydd â diddordeb mewn buddsoddi yn y DU i ddewis Cymru yn lleoliad ar eu cyfer.

St Athen fire truck donation to Kharkiv Airport 1

Llywodraeth Cymru yn rhoi injan dân i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin yn dilyn apêl

Mae Cymru yn rhoi injan dân arbenigol ar gyfer maes awyr i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin mewn ymateb i apêl yn dilyn ymosodiad gyda thaflegrau a ddinistriodd injan dân wreiddiol y maes awyr mewn ffordd nad oes modd ei thrwsio.

Innovation Strategy Wales B - Left to Right - Cardiff University Graduation, North Hoyle Windfarm Prestatyn, Operating Theatre, Toyota Deeside Enterprise Zone

Lansio cyllid newydd gwerth £30m i hybu arloesedd yng Nghymru

  • Rhaglen Cefnogaeth Arloesedd Hyblyg SMART (SMART FIS) newydd gwerth £20m i fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi blaengar newydd a fydd yn gwella bywydau pobl.
  • Bydd yn cefnogi sefydliadau i arloesi ac yn helpu i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, yn gwella sgiliau, yn helpu i ddatblygu gallu Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a'r gallu i gefnogi twf cynaliadwy.
  • Mae gweinidogion hefyd yn lansio Cronfa’r Economi Gylchol ar gyfer Busnes gwerth £10m i'w cefnogi i symud tuag at economi garbon sero net gylchol.
AIRFLO - 2-2

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn busnes ym Mhowys yn diogelu ac yn creu 65 o swyddi

  • Llywodraeth Cymru’n neilltuo £566,000 o Gronfa Dyfodol yr Economi i Airflo Fishing Products Ltd.
  • Y cwmni o Aberhonddu yw prif gynhyrchydd y diwydiant o leiniau pysgota arbenigol di-PVC
  • Mae’r buddsoddiad yn diogelu 44 ac yn creu 21 o swyddi, gan baratoi’r ffordd ar gyfer allforio pedair gwaith yn fwy o gynnyrch i Ogledd America