English icon English

Newyddion

Canfuwyd 204 eitem, yn dangos tudalen 9 o 17

Sami Gibson-2

Cynllun Llywodraeth Cymru yn helpu 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd i ddechrau eu busnes eu hunain

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod mwy na 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd sy’n eu hatal rhag cymryd rhan yn y farchnad lafur wedi cael cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain diolch i gynllun grant Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Adeiladu Cymru wyrddach: Gwaith yn dechrau ar adeiladu datblygiad cyflogaeth carbon isel arloesol gwerth £12 miliwn yn Sir Gaerfyrddin

Mae gwaith wedi dechrau ar adeiladu safle cyflogaeth gynaliadwy gwerth £12 miliwn ar Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin, a fydd yn darparu mannau masnachol arloesol a modern er mwyn i fusnesau dyfu yn yr ardal leol, mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

220810 - VG Siemens Visit 1

Canolfan Ragoriaeth newydd ar gyfer Gofal Iechyd yng Ngwynedd: Siemens Healthineers i uwchraddio'r cyfleuster yn Llanberis a buddsoddi mewn swyddi newydd, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

 • Bydd Siemens Healthineers yn lansio canolfan ragoriaeth newydd ar gyfer technoleg gofal iechyd yn Llanberis, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 • Bydd y ganolfan ragoriaeth yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu.
 • Bydd y cyfleuster newydd yn helpu i gyfuno gwaith Siemens Healthineers o gynhyrchu ei dechnoleg dadansoddi gwaed, IMMULITE®, yn Llanberis.
 • Bydd y buddsoddiad yn diogelu 400 o swyddi ac yn creu bron 100 swydd o ansawdd uchel, gyda chyflog cyfartalog gryn dipyn yn uwch na’r cyfartalog ar gyfer yr ardal.
 • Mae'r cyhoeddiad yn dod wrth i Siemens Healthineers ddathlu 30 mlynedd yn Llanberis.
GCRE Drone Frame 2-2

Gweinidog yn edrych ymlaen at ddyfodol diwydiannol disglair i’r safle fydd yn gartref i ganolfan reilffordd fyd-eang newydd

 • Gweinidog yr Economi yn cadarnhau caffael tir gan ganiatáu contractwyr i baratoi i adeiladu rheilffordd sero net gyntaf y DU
 • Y safle fydd ‘stop un siop’ y DU o ran arloesi ym maes rheilffyrdd
 • Disgwylir y bydd cam cyntaf gwaith adeiladu’r cynllun meistr wedi ei gwblhau erbyn canol 2025.
Welsh Government

Banc Datblygu Cymru yn cynnig cymhellion Sero Net

Bydd menter newydd wedi'i chynllunio i helpu busnesau i leihau eu heffaith carbon yn cael ei chyflymu a'i lansio yn y flwyddyn newydd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi.

Welsh Government

Biwroau Cyflogaeth a Menter o’r radd flaenaf yn helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer byd gwaith

Mae gan bob coleg addysg bellach yng Nghymru ei Biwro Cyflogaeth a Menter ei hun i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith a’u helpu i gael hyd i swydd neu i ddechrau eu busnes eu hunain, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

shutterstock 1471044074-Wales-America-USA-Flag-Draig Goch-2

Cwmnïau o Gymru yn ymweld ag America i hybu cysylltiadau masnach ac allforio

Mae saith o fusnesau o Gymru sydd ag arbenigedd sy’n amrywio o faes peirianneg a gofal cleifion i chwaraeon ar lawr gwlad yn mynd i UDA yr wythnos hon fel rhan o daith fasnach dan arweiniad Llywodraeth Cymru.

Egin 2-2

Rhaglen Arfor 2 gwerth £11m i hybu ffyniant economaidd mewn cymunedau Cymraeg

 • Rhaglen newydd Arfor 2 wedi'i chynllunio i gryfhau gwydnwch economaidd cadarnleoedd y Gymraeg.
 • Bydd £11m ar gael ar gyfer cymunedau mewn pedair sir sydd â’r lefelau uchaf o siaradwyr Cymraeg.
 • Bydd y cyllid yn cefnogi nifer o ymyriadau strategol, gan gynnwys canolbwyntio ar gyfleoedd i bobl ifanc a theuluoedd, er mwyn eu galluogi i aros yn eu cymunedau lleol neu ddychwelyd iddynt.
 • Bydd y rhaglen yn chwarae rhan allweddol yn strategaeth Llywodraeth Cymru (Cymraeg 2050) sy'n anelu at sicrhau bod 1m o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
My Salah Mat 2 - Original specs

Mat gweddïo rhyngweithiol gan gwmni o Gymru yn mynd yn feirol diolch i’w lwyddiant wrth allforio

Mae cwmni o Gasnewydd yng Nghymru, sydd wedi dyfeisio mat gweddïo rhyngweithiol cyntaf y byd, wedi rhoi ei fryd ar ehangu i bedwar ban byd, gyda chymorth oddi wrth Lywodraeth Cymru, ar ôl iddo weld ei gynhyrchion yn mynd yn feirol yn y Dwyrain Canol.

Welsh Government

Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA: Gweinidog yr Economi yn datgelu prosiectau Llywodraeth Cymru i fynd â Chymru i'r Byd

"Gyda chynulleidfa fyd eang o bum biliwn o bobl, mae Cwpan y Byd FIFA yn cynnig llwyfan i fynd â Chymru i'r byd."

VG at Energizer Auto - Sept 2022

Gweinidog yr Economi yn ymweld â busnes ym Mlaenau Gwent i ddathlu 25 mlynedd o lwyddiant

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi ymweld â Energizer Auto UK yng Nglyn Ebwy i ddathlu chwarter canrif yn y Cymoedd ac ailddatgan ei bartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.