English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1902 eitem, yn dangos tudalen 152 o 159

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi enwi syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

llysgennadalmaeneg-germanambassador-2

Cymru yn edrych ymlaen at berthynas gref â’i phartner masnachol pwysicaf wrth i Lysgennad yr Almaen i’r DU ymweld â lleoliadau allweddol

Bydd Cymru’n gwneud popeth y gall i sicrhau bod ei pherthynas gref â’r Almaen yn parhau, gan fod ganddynt gysylltiadau masnachol gwerth mwy na £3bn, wrth i gyfnod newydd o drafodaeth â’r UE fynd yn ei flaen.

Coleg Gwent student Holly O’Dwyer-2

Merch o Flaenau Gwent yn gobeithio y bydd cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol

Mae merch yn ei harddegau ym Mlaenau Gwent sydd wedi'i chofrestru ar gwrs Peirianneg Chwaraeon Modur mewn canolfan newydd, y cyntaf o'i math yng Nghymru, wedi dweud ei bod yn gobeithio y bydd gwneud y cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol.

Welsh Government logo

Swm ychwanegol o £500,000 i gefnogi Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

Mae'r sector Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru ar fin cael hyd at £500,000 o gyllid ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru i helpu i reoli eu dulliau rheoli a llywodraethu, meddai'r Gweinidog Llywodraeth Leol Julie James heddiw.

Welsh Government logo

Llwyddiant i fusnesau Cymru yn Sioe Awyr Paris

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bu Sioe Awyr Paris 2019 yn llwyddiant ysgubol a llwyddodd un cwmni, Tritech Group, i sicrhau gwerth dros £5 miliwn o gytundebau newydd yn ystod taith fasnach Llywodraeth Cymru.

FE Funding-2

Cymorth iechyd meddwl a chynnydd cyflogau staff ymhlith £23m ychwanegol i addysg bellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu manylion am y £23m ychwanegol bydd yn ei ddarparu i golegau addysg bellach, gan gynnwys colegau chweched dosbarth a dysgu oedolion yn y gymuned, ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Welsh Government logo

Creu cymunedau mwy cysylltiedig i helpu pobl i deimlo’n llai unig ac ynysig yn gymdeithasol

Mae teimlo’n unig ac yn ynysig yn gymdeithasol yn cael eu hystyried yn aml yn faterion sy'n effeithio ar bobl hŷn, ond maen nhw'n dod yn fwyfwy pwysig i bob un ohonom. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru 2017-18 gan Lywodraeth Cymru, dywedodd 16% o'r boblogaeth dros 16 oed eu bod yn teimlo'n unig – ac roedd pobl iau yn fwy tebygol o ddweud eu bod yn teimlo'n unig na phobl hŷn.

Welsh Government logo

“Mae angen inni ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber” meddai'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a Merched mewn Gwyddoniaeth, mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans yn llongyfarch enillwyr cystadleuaeth y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, CyberFirst Girls, yng Nghymru ac yn annog mwy o fenywod ifanc i ddilyn eu hôl troed a dewis gyrfa ym maes seiber.

Welsh Government logo

Y duedd gadarnhaol o ran ffigurau cyflogaeth y Gogledd yn parhau

Mae'r gyfradd gyflogaeth yn parhau'n uwch, a'r gyfradd ddiweithdra a'r gyfradd anweithgarwch economaidd yn parhau'n is yn y Gogledd nag yng Nghymru gyfan, yn ôl y Proffil Rhanbarthol diweddaraf ar gyfer y Farchnad Lafur a'r Economi.

black-and-grey-keys-792034-2

Datgelu cyfraith newydd i roi mwy o sicrwydd meddiannaeth i bobl sy'n rhentu cartref yng Nghymru

O dan gyfraith newydd a ddatgelir heddiw gan Lywodraeth Cymru, rhoddir diogelwch o 12 mis i bobl yng Nghymru sy'n rhentu eu cartref rhag cael eu troi allan ar ddechrau tenantiaeth newydd cyn belled nad ydynt wedi torri telerau eu contract.

Ireland coast peninsula-2

Cymru ac Iwerddon yn gyrru cydweithrediad newydd ymlaen

Wrth i dimau rygbi Cymru ac Iwerddon wynebu ei gilydd yn y Chwe Gwlad heddiw, cyhoeddodd y Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles gyllid gwerth dros €6 miliwn ar gyfer tri phrosiect newydd a fydd yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dwy wlad.

Welsh Government logo

Y Prif Weinidog yn llongyfarch prentisiaid ar eu gwaith cyn gêm Cymru ac Iwerddon

Wrth i’r Wythnos Brentisiaethau Genedlaethol ddirwyn i ben, cafodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gyfarfod â phrentisiaid Undeb Rygbi Cymru a oedd yn hyfforddi dosbarth o ferched o Academi Ummul Mumineem, yng Nghaerdydd, i chwarae rygbi cadair olwyn.