English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 148 o 194

Welsh Government

Creu 37 lle meddygol ychwanegol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu hyd at 37 o leoedd ychwanegol ar gyfer myfyrwyr yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd.

Welsh Government

Mesurau diogelwch yn y gweithle yn hollbwysig i atal lledaeniad y coronafeirws

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi galw ar gyflogwyr a gweithwyr i wneud popeth bosibl i atal lledaeniad y coronafeirws yn y gweithle.

Robertson Geologging-2

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn rhoi help hanfodol i fusnes technoleg byd-eang yng Nghonwy

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates wedi cyhoeddi bod Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn rhoi help hanfodol i fusnes technoleg rhyngwladol o sir Conwy. 

Welsh Government

Ydych chi’n gymwys i gael cymorth o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol?

O ddydd Mawrth 1 Medi ymlaen, bydd sefydliadau yn y sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyllid yn cyhoeddi £2.8m ychwanegol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Bydd cynghorau lleol ledled Cymru yn cael £2.8m ychwanegol i’w helpu i ariannu’r cynnydd yn y galw ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru ers dechrau’r pandemig.

LFF burst 2 with contact details-2

Mwy o gymorth wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol

Wrth i’r cyfyngiadau Covid-19 gael eu llacio, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi trais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

coronafeirws

Annog Cymry sy’n dychwelyd o’u gwyliau i gadw at reolau cwarantin i atal lledaeniad COVID-19

Atgoffir pobl sy’n dychwelyd o’u gwyliau i ddilyn rheolau cwarantin ar ôl dychwelyd i Gymru o dramor er mwyn atal lledaeniad coronafeirws.

Welsh Government

Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol

Yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £500,000 i Gyngor Caerdydd i wella’r seilwaith sy’n cludo band eang ffibr optig o amgylch y ddinas, yn ôl cyhoeddiad gan Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth.   

Welsh Government

Teuluoedd yng Nghymru yn cael eu hannog i ystyried opsiynau cludiant ‘yn ôl i’r ysgol

Gyda’r tymor ysgol newydd ar fin dechrau, mae teuluoedd ledled Cymru yn cael eu hannog i ystyried y gwahanol opsiynau cludiant sydd ar gael ar gyfer disgyblion sy’n dychwelyd i’r ysgol o’r wythnos nesaf.

Welsh Government

Cyflwyno dirwyon llymach i atal digwyddiadau cerddorol heb drwydded yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhagor o bwerau i'r heddlu i atal digwyddiadau cerddorol heb drwydded rhag cael eu cynnal yng Nghymru, fel rhan o'r ymdrechion i atal y coronafeirws rhag lledaenu. Cyhoeddwyd hynny heddiw gan y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething.

man in living room-2

Ymweliadau dan do â chartrefi gofal i ailddechrau yfory

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd ymweliadau dan do â chartrefi gofal oedolion a phlant yn cael ailddechrau yfory [dydd Gwener 28 Awst], ddiwrnod yn gynt na’r hyn a gyhoeddwyd yn flaenorol.

The Grange - Ariel View 2-2

Ysbyty’r Faenor i agor bedwar mis yn gynnar

Heddiw [dydd Iau 27 Awst], mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd ysbyty newydd sbon ar gyfer Cymru yn agor bedwar mis yn gynt na’r disgwyl.