English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2670 eitem, yn dangos tudalen 148 o 223

Welsh Government

Trelar Dan Embargo: Llywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth brofi wedi'i diweddaru

Heddiw (dydd Iau 28 Ionawr), bydd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething yn cyhoeddi strategaeth brofi ddiweddaraf Llywodraeth Cymru.

YH campaign 1-2

"Dyw hi byth yn rhy hwyr nac yn rhy gynnar i gael help" – mae ymgyrch atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc yn targedu'r rhai sy'n ei chael hi’n anodd oherwydd Covid

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch sy’n annog pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd eisoes yn ddigartref i ffonio Llinell Gymorth Cyngor ar Dai Shelter Cymru a Llamau, sy’n rhad ac am ddim.

Welsh Government

Cadarnhau ffliw adar mewn ffesantod mewn eiddo ar Ynys Môn

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi cadarnhau Ffliw Adar H5N8 mewn ffesantod ar Ynys Môn.

Welsh Government

Cymorth llifogydd gwerth £6.5m i gymunedau Cymru

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £6.5 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol a phobl y mae llifogydd yn effeithio arnynt yn ystod cyfyngiadau symud Lefel Rhybudd 4.

Senedd outside-2

Cyflwyno bil newydd i reoli etholiad y Senedd yn ystod y pandemig COVID

Mae bil brys wedi cael ei gyflwyno gerbron y Senedd gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y gall etholiad nesaf y Senedd ddigwydd yn ddiogel, er gwaetha’r ffaith bod pandemig y coronafeirws yn parhau.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn mynd i'r afael â llygredd amaethyddol i ddiogelu afonydd Cymru

Heddiw, mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi rheoliadau i fynd i'r afael â llygredd amaethyddol yng Nghymru i ddiogelu cyflwr afonydd, llynnoedd a nentydd Cymru.

Welsh Government

Ken Skates yn gofyn i Lywodraeth y DU am gynllun gweithredu ar gyfer porthladdoedd Cymru

 Mae cludwyr nwyddau a busnesau sy’n masnachu rhwng Prydain a’r UE dan faich biwrocratig trwm ac mae hynny’n cael effaith anghymarus ar borthladdoedd Cymru.  Rhaid gwneud rhywbeth ynglŷn â hyn meddai Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates heddiw mewn llythyr at Lywodraeth y DU

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Ken Skates ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Gan gynnig sylwadau ar Ystadegau y Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi:

GP Video Consultation-2

Hwb o £25m i wasanaethau digidol ar draws GIG Cymru

Bydd buddsoddiad ychwanegol o £25m yn helpu’r GIG i barhau i symud i wasanaethau mwy digidol, dyna gyhoeddiad y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething heddiw.

Welsh Government

Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu prosiect bwyd llwyddiannus mewn ysgolion yn y cymoedd

Bydd rhagor o ysgolion yn y Cymoedd yn cael mynediad at brosiect bwyd lwyddiannus, sydd wedi ennill gwobrau, sy’n defnyddio chynhwysydd cludo yn ganolbwynt ar gyfer dysgu’n uniongyrchol am fwyd a hefyd yn fan i deuluoedd sydd ar incwm isel ddod i gasglu nwyddau am ddim neu am bris gostyngol.

holding hands-2

Cwm Taf Morgannwg – adroddiad mamolaeth diweddaraf

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ynglŷn â gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg heddiw [dydd Llun 25].

holding hands-2

Cwm Taf Morgannwg – adroddiad mamolaeth diweddaraf

Cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf ynglŷn â gwasanaethau mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg heddiw [dydd Llun 25].