English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 146 o 194

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Cyfyngiadau lleol i reoli’r coronafeirws yn Rhondda Cynon Taf

Caiff y cyfreithiau coronafeirws eu tynhau ar draws ardal Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dilyn cynnydd mawr yn yr achosion o’r feirws, cadarnhaodd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething.

Welsh Government

Yr estyniad dros dro ar y cyfnod rhybudd cyn troi allan i gael ei ymestyn

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y bydd yr estyniad dros dro yn y cyfnodau rhybudd cyn troi allan, gan gynnwys y rhai a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf, yn cael ei ymestyn i 31 Mawrth 2021.

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun y gaeaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Heddiw (15 Medi), bu’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, yn disgrifio’r paratoadau sy’n digwydd yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru ar gyfer ymateb i’r heriau mawr y byddant yn eu hwynebu y gaeaf hwn.
Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

Wrth gynnig sylwadau ar Ystadegau Diweddaraf y Farchnad Lafur, meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:

Welsh Government

Mwy na 100,000 o swyddi wedi’u diogelu gan gronfa Covid Llywodraeth Cymru

Mae’r Gronfa Cadernid Economaidd wedi helpu i warchod dros 100,000 o swyddi ledled Cymru yn ystod y pandemig, yn ȏl ffigurau newydd.

Welsh Government

Cyhoeddi Cynllun Diogelu'r Gaeaf i Gymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Iechyd Vaughan Gething yn cyhoeddi'r Cynllun Diogelu'r Gaeaf, yn amlinellu'r paratoadau sy'n cael eu gwneud gan y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol ar gyfer y gaeaf hwn.

library -4

Y Gronfa Adferiad Diwylliannol – Yn agor ar gyfer ceisiadau

O ddydd Mercher [16 Medi], bydd cyrff a busnesau yn y sector diwylliant a threftadaeth yn cael gwneud cais am gymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cymru trwy’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, gwerth £53 miliwn

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn awyddus i ddarganfod effaith Covid-19 ar ddefnydd y Gymraeg yn gymunedol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio arolwg cymunedol i wybod beth yw effaith y cyfyngiadau yn sgîl Covid-19 ar wirfoddoli drwy’r Gymraeg, ac o ganlyniad, holl grwpiau cymunedol yng Nghymru sydd yn hyrwyddo ac, neu’n defnyddio'r Gymraeg.

Welsh Government

£33m ar gyfer cyfleuster COVID-19 newydd yng Nghaerdydd a’r Fro

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi £33m o gyllid ar gyfer cyfleuster newydd ym Mwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro i ymdopi ag unrhyw gynnydd posibl mewn achosion o COVID-19 y gaeaf hwn.

bumpy-2

Cyllid brys yn sbardun amserol i gwmnïau creadigol yng Nghymru

Mae Cronfeydd Datblygu Digidol Brys a Chronfeydd Teledu Brys Cymru Greadigol eisoes yn sicrhau manteision gwirioneddol i gwmnïau o Gymru. 

Mewn ymateb i effaith y coronafeirws ar y sector diwydiannau creadigol, lansiodd Cymru Greadigol ddwy gronfa i gefnogi’r sectorau teledu a digidol i helpu cwmnïau o fewn y sector diwydiannau creadigol drwy’r argyfwng a’u cynorthwyo i lwyddo yn y dyfodol. 

Welsh Government

Hwb cyllid ar gyfer yr awyr agored gwych

Bydd prosiectau i wella mynediad at y cefn gwlad a rhoi hwb i gynaliadwyedd Tirweddau Dynodedig yn derbyn cyllid gwerth £7.2 miliwn, mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi cyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Anelu at gael 30% o’r gweithlu yng Nghymru i weithio o bell

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei huchelgais hirdymor i weld oddeutu 30% o weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu yn agos at eu cartrefi, a hyn yn golygu wedi i fygythiad Covid-19 leihau.