English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1814 eitem, yn dangos tudalen 146 o 152

KW speech-2

Gweinidog yn croesawu'r cynnydd diweddaraf yn nifer y ceisiadau i brifysgolion Cymru

Yn ôl data ceisiadau myfyrwyr a gyhoeddwyd heddiw, gwelwyd cynnydd o 6% yn nifer y ceisiadau i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, y cynnydd mwyaf ymhlith pedair cenedl y Deyrnas Unedig. 

firefighers-2

Gweinidog yn amlinellu gweledigaeth newydd ar gyfer gwasanaethau tân ac achub Cymru

Gallai gwasanaethau tân ac achub Cymru gael rôl ehangach wrth gadw pobl yn ddiogel fel rhan o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaeth yn y dyfodol. Dyma gyhoeddiad y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn heddiw.

Healthy Weight Healthy Wales-2

£5.5m i helpu i atal a lleihau gordewdra yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi £5.5m arall i gefnogi cynlluniau i atal gordewdra yng Nghymru.

TISA-2

Cam-drin rhywiol yw hyn

Lansio ymgyrch newydd heddiw a gynlluniwyd gan oroeswyr camdriniaeth rywiol i helpu pobl i adnabod yr arwyddion

Welsh Government logo

Cynllun llwyddiannus Llwgu yn ystod y Gwyliau yn cael ei gyflwyno ledled Cymru

Bydd cynllun peilot sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd a llwgu yn ystod y gwyliau yn dychwelyd eleni – gyda chyllid Llywodraeth Cymru yn codi o £100,000 i £1m.

Williams medical supplies photo-2

Creu 91 o swyddi newydd yn Rhymni yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £650,000 yng nghwmni Williams Medical Supplies (WMS) yng Nghaerffili. Bydd 91 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y Cymoedd yn sgil y buddsoddiad hwn.

A55 carriageway 3

Rhoi wyneb newydd ar Gyffyrdd 35 – 34 yr A55

Cynhelir gwaith o roi wyneb newydd ar yr A55 i’r gorllewin rhwng Cyffordd 35  Dobshill a Chyffordd 34 Ewloe. 

Llandeilo Market Hall-2

£1.4m i drawsnewid Neuadd Marchnad Llandeilo yn ddatblygiad o’r radd flaenaf

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd Neuadd Marchnad Llandeilo yn cael ei thrawsnewid yn ganolfan fusnes arloesol ar gyfer canol y dref a’r gymuned ehangach yn sgil buddsoddiad o £1.4m gan Lywodraeth Cymru a’r UE.

Welsh Government logo

£6.5m ar gyfer gwasanaeth gofal canser digidol newydd yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Canser y Byd (dydd Mawrth 4 Chwefror), mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi £6.5m ar gyfer gwasanaeth gofal canser digidol newydd yng Nghymru.  

Riverside Venue artist's impression 1-2

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £950,000 i ddatblygu Glan yr Afon, y Drenewydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu £950,000 i ddatblygiad Glan yr Afon yn y Drenewydd, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn.

Welsh Government logo

Disgwyl i Lywodraeth Cymru guro’r targed o greu 100,000 o brentisiaethau

Mae Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i guro’r targed o ddarparu 100,000 o brentisiaethau o ansawdd uchel i bobl o bob oed ledled Cymru yn ystod tymor y Cynulliad hwn, dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates ar ddechrau’r Wythnos Prentisiaethau.

Welsh Government logo

Perthynas â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol yn hollbwysig ar gyfer y diwydiant awyrofod - Prif Weinidog

Bydd perthynas y Deyrnas Unedig (y DU) gyda'r Undeb Ewropeaidd (yr UE) yn y dyfodol yn hollbwysig ar gyfer diwydiant awyrofod Cymru. Dyna oedd neges y Prif Weinidog wrth iddo ymweld ag Airbus.