English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 144 o 187

Trees

Cynllun £1.55miliwn i helpu i blannu mwy o goed ar agor i geisiadau

Mae cynllun buddsoddi cyfalaf gwerth £1.55 miliwn i helpu i gynyddu capasiti yn y sector coedwigaeth i blannu mwy o goed a chyfrannu at adferiad gwyrdd ar agor i geisiadau.

Welsh Government

Yr adolygiad o drafnidiaeth i ddysgwyr yn cael ei estyn i ystyried y trothwyon ar gyfer disgyblion sy’n teithio am ddim

Mae adolygiad gan Lywodraeth Cymru o drafnidiaeth i ddysgwyr wedi cael ei estyn i ystyried y trothwyon pellter lle mae plant 4–16 mlwydd oed yn gymwys i deithio i’r ysgol am ddim.

WG positive 40mm-3

Mwynhau Cymru – yn ddiogel

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel

family-of-four-walking-at-the-street-2253879-2

Cyhoeddi £2.3m ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu – wrth i ymholiadau yng Nghymru godi traean yn ystod cyfnod y cyfyngiadau

  • Bu cynnydd o un rhan o draean mewn ymholiadau cychwynnol ynglŷn â mabwysiadu
  • Bu cynnydd yn nifer yr asesiadau mabwysiadu sydd wedi cychwyn
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £2.3m ar gyfer y gwasanaethau cymorth mabwysiadu
FM Presser Camera 1

Campfeydd a phyllau nofio yn ailagor

Heddiw (dydd Gwener 7 Awst), cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do a chanolfannau hamdden yn gallu ailagor o ddydd Llun ymlaen.

sky-1441936 1920-2

“Mae'n rhaid i ni weithredu nawr" – Gweinidog yn lansio Cynllun Aer Glân i Gymru, cynllun Llywodraeth Cymru i wella ansawdd aer

Heddiw (dydd Iau, 6 Awst), mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu'r camau y bydd yn eu cymryd i wella ansawdd aer y wlad o dan ei Chynllun Aer Glân i Gymru: Awyr Iach, Cymru Iach. 

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Ysgrifennydd Gwladol Simon Hart yn cadeirio’r Uwchgynhadledd Tomenni Glo

Ddoe, cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Ysgrifennydd Gwladol Simon Hart yr ail Uwchgynhadledd Tomenni Glo ers tirlithriad Tylorstown yn ystod llifogydd mis Chwefror eleni.     

Welsh Government

Gweinidogion yn cyhoeddi pecyn sefydlogi gwerth £800m ar gyfer GIG Cymru

Heddiw mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi pecyn sefydlogi newydd gwerth £800m i helpu Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru i barhau i ymateb i argyfwng y coronafeirws ac adfer o’i effaith. Mae’r pecyn diweddaraf hwn yn cymryd cyfanswm y cymorth COVID-19 gan Lywodraeth Cymru i sefydliadau’r GIG i dros £1.3bn.

Welsh Government

Cynnal Cynhadledd Gweithgynhyrchu y Gogledd ac Ardal y Ffin

Cafodd cynhadledd bwysig ei chynnull heddiw (ddydd Mawrth, 4 Awst) gan Weinidog yr Economi a’r Gogledd Ken Skates gydag arweinwyr y byd gweithgynhyrchu yn y Gogledd ac ardal y ffin.  

WG positive 40mm-3

Llacio rheolau’r Gronfa Cymorth Dewisol am gyfnod estynedig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i lacio rheolau’r Gronfa Cymorth Dewisol tan 31 Mawrth 2021.

Welsh Government

Coronafeirws: cyngor newydd ynglŷn â phryd i geisio cymorth meddygol

Heddiw (dydd Mawrth 4 Awst) mae’r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn annog unrhyw un sy’n hunanynysu gartref gyda COVID-19 i gysylltu ag 111 neu â’u meddyg teulu os nad yw eu symptomau’n gwella ar ôl saith niwrnod neu os ydynt yn dioddef o ddiffyg anadl neu’n chwydu, neu os yw blinder yn eu hatal rhag gwneud eu gweithgareddau arferol.

F Bender factory-2

Y Gronfa Cadernid Economaidd yn rhoi nawdd angenrheidiol i gwmni o Wrecsam

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn rhoi help angenrheidiol i gyflogwr pwysig yn Wrecsam allu diogelu swyddi, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates.