English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 140 o 153

GP Video Consultation-2

Cyflymu’r Cam Ehangu Ymgynghoriadau Iechyd Fideo yng Nghymru fel ymateb i’r Coronafeirws

Mae’r Gweinidog ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo ehangu ymgynghoriadau iechyd fideo yn genedlaethol, fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r achosion o goronafeirws.

Welsh Government logo

Gyda'n gilydd gallwn ni greu Coedwig Genedlaethol ar hyd a lled Cymru – Y Prif Weinidog, Mark Drakeford

Heddiw bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cyhoeddi’r weledigaeth gyffrous ar gyfer Coedwig Genedlaethol ar hyd a lled Cymru.

Girls in Lab#3

Cynllun gwyddoniaeth yn ceisio ysbrydoli darpar beirianwyr Cymru

Er mwyn nodi Wythnos Wyddoniaeth Prydain, mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi cyhoeddi heddiw bod rhaglen i ddenu pobl ifanc i ddilyn gyrfa ym maes peirianneg yn cael ei hymestyn i ysgolion cynradd.

Welsh Government logo

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn cadarnhau pedwar achos newydd o goronafeirws (COVID-19)

Mae’r Prif Swyddog Meddygol ar gyfer Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod pedwar claf arall yng Nghymru wedi profi’n bositif am goronafeirws (COVID -19).

Women in Transport 3

Gweinidog yn cyhoeddi camau i wella amrywiaeth ym maes trafnidiaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sefydlu gweithgor newydd i annog rhagor o fenywod a grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried gyrfa ym maes trafnidiaeth.

Wales Dublin 31-2

Y Gweinidog yn mynychu ‘Wythnos Cymru Dulyn’ i dathlu’r berthynas ‘hynod bwysig’ rhwng y gwledydd

Bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, yn teithio i Iwerddon heddiw (dydd Mercher, 11 Mawrth) i fynychu Wythnos Cymru Dulyn – y  tro cyntaf i’r achlysur gael ei gynnal. 

Welsh Government logo

Cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu i greu swyddi technegol newydd ym Mhort Talbot

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, wedi cyhoeddi bod Keytree Ltd, ymgynghorwyr a datblygwyr cynnyrch dylunio a thechnoleg rhyngwladol llwyddiannus yn creu 38 o swyddi newydd yn eu safle ym Mhort Talbot gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Finance Ministers-2

Y Gweinidogion Cyllid yn galw am ymgysylltu o ddifrif wrth reoli Cyllideb y Deyrnas Unedig

Heddiw, yn Llundain, cyfarfu Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon am y tro cyntaf â Steve Barclay, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys newydd. Ddiwrnod yn unig cyn i Gyllideb y DU gael ei chyhoeddi, y newid yng nghyllidebau’r gweinyddiaethau datganoledig, a maint y newid hwnnw, oedd ar frig yr agenda.

Devolved govts pic-2

Galw ar Lywodraeth i drafod â’r gweinyddiaethau datganoledig cyn negodi â’r UE

Mae Llywodraethau Datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi galwad y cyd ar Lywodraeth y DU i drafod gyda nhw cyn y negodiadau â’r Undeb Ewropeaidd.

Welsh Government logo

Cyhoeddi cynllun newydd i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau

Mae creu Cymru sy’n fwy cyfartal yn sail i’n holl waith” dywedodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt heddiw (Mawrth 10) wrth iddi gyhoeddi cynlluniau newydd i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

 

Cynhadledd Ansawdd - Climate Conference-2

Ddaeth pobl ifanc brwdfrydig dros warchod yr amgylchedd at ei gilydd ar gyfer cynhadledd yr hinsawdd ddoe

Ddaeth pobl ifanc at ei gilydd ddoe i wneud adduned i ymuno â Llywodraeth Cymru yn ei hymateb i’r argyfwng hinsawdd. 

epc 0-2

Rheolau arbed ynni ar gyfer pob cartref rhentu preifat yng Nghymru

Bydd rhaid i landlordiaid Cymru sicrhau bod eu heiddo rhentu preifat yn bodloni safonau effeithlonrwydd ynni gofynnol o 1 Ebrill 2020 ymlaen - ond mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i helpu landlordiaid i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.