English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 140 o 194

Welsh Government

Cymhellion i ddenu athrawon Bioleg newydd wrth i 50% yn fwy o athrawon uwchradd y dyfodol dderbyn lleoedd hyfforddi

  • Cynyddu cymhellion hyfforddi i addysgu Bioleg er mwyn mynd i'r afael â’r gostyngiad yn nifer yr athrawon.
  • 200 yn fwy o athrawon dan hyfforddiant yn derbyn lleoedd ar gyrsiau TAR eleni, cynnydd o dros 50%
  • Cadarnhawyd codiadau cyflog athrawon heddiw, gan gynnwys cynnydd o 8.48% i'r isafswm cyflog.
Hate Crime Awareness Week 2020-2

Dim lle i gasineb yng Nghymru

Heddiw, bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip, Jane Hutt, yn gwneud datganiad llafar yn y Senedd i nodi wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru mewn ymateb i’r Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur:

KW visit-2

Symud tuag at Gwricwlwm newydd i Gymru

Heddiw (dydd Mawrth, 13 Hydref) cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams gynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru sy'n nodi'r camau nesaf ar daith ddiwygio Cymru, cyn cyflwyno Cwricwlwm newydd i Gymru yn 2022 yn 2022.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n rhoi’r pwerau i Gynghorau roi stop ar barcio ar balmentydd

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi’r pwerau i awdurdodau lleol ddirwyo pobl sy’n parcio ar balmentydd.

Welsh Government

Ffordd ym Mro Morgannwg yn Derbyn Gwobr Adeiladu

Mae ffordd ym Mro Morgannwg wedi cael ei chydnabod yng Ngwobrau ‘Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru’ 2020, ar ôl i Ffordd Fynediad y Gogledd Sain Tathan ennill y wobr am brosiect peirianneg sifil y flwyddyn.

Welsh Government

Pentref Iechyd a Llesiant newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr i roi hwb mawr i ofal yn y gymuned, iechyd meddwl a llesiant.

Ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi cyllid gwerth £18 miliwn i gefnogi Pentref Iechyd a Llesiant integredig newydd gwerth £23 miliwn yn ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  

Welsh Government

Cydnabod gweithwyr GIG Cymru a gofal cymdeithasol yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan wedi llongyfarch gweithwyr GIG Cymru a’r sector gofal cymdeithasol sydd wedi’u cydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines.

Bangor LL Tw W-2

Cyflwyno cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli achosion ym Mangor

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau heno y bydd cyfyngiadau coronafeirws newydd yn cael eu cyflwyno ym Mangor yn dilyn cynnydd mawr mewn achosion.

Welsh Government

Profiadau disgyblion i lywio argymhellion ar gyfer cymwysterau flwyddyn nesaf

Mae arolwg newydd wedi'i lansio heddiw i glywed barn dysgwyr, athrawon a rhanddeiliaid eraill am y ffordd yr aseswyd TGAU, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol eleni a'u barn am y trefniadau ar gyfer 2021.

MH 140720 Covid-19 40-2

Cymru wedi 'arwain y ffordd' wrth ddarparu TG a gwersi ar-lein i ddisgyblion drwy gydol y pandemig

Mae'r ffordd y darparodd Llywodraeth Cymru liniaduron a dyfeisiau wi-fi i fynd i'r afael â'r diffyg mynediad at ddysgu ar-lein a achoswyd gan y pandemig coronafeirws wedi'i ddisgrifio fel un clodwiw mewn adroddiad annibynnol a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener, 9 Hydref).

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cryfhau’r tîm iechyd Gweinidogol

Heddiw mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi cryfhau ymateb Llywodraeth Cymru i’r coronafeirws ymhellach drwy ad-drefnu portffolios Gweinidogol allweddol.