English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 143 o 153

VG with alcohol care team in Newport’s Royal Gwent Hospital March 2020

Cymru'n rhoi terfyn ar werthu alcohol rhad a chryf

Mae cyfraith newydd yn dod i rym heddiw (dydd Llun, 2 Mawrth) sy'n gosod isafbris am alcohol yng Nghymru.

PGI Welsh Lamb, mint and Traditional Welsh Caerphilly bites recipe-2

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni beth am brofi’r gorau o fwyd a diod Cymru?

Heb unrhyw amheuaeth mae sector bwyd a diod Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae ffigurau diweddaraf y diwydant yn dangos y trosiant uchaf erioed, sef bron i £7.5 biliwn. 

Welsh Government logo

Cadarnhau’r achos cyntaf o’r Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru

Mae'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod claf yng Nghymru wedi cael canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19). Dyma'r achos cyntaf i gael ei gadarnhau yng Nghymru.

Senedd outside-2

Rhannu ffyniant? A fydd Prif Weinidog y DU yn cadw’i addewid i barchu datganoli?

Llywodraeth Cymru yn galw ar Lywodraeth y DU i gefnogi cynlluniau buddsoddi rhanbarthol unigryw i sicrhau bod penderfyniadau cyllid y dyfodol yn agosach at y bobl.

HEG2-2

Sector yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru’n mynd i’r afael â heriau’r newid yn yr hinsawdd

Mae grŵp o arbenigwyr wedi lansio Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd: Cynllun Addasu’r Sector.

(From left) Chairman of Gwynedd council, Councillor Edgar Wyn Owen, with Economy, Transport and North Wales Minister Ken Skates,  and Traffic Commissioner for Wales Victoria Davies

Swyddfa y Comisiynydd Traffig yng Nghaernarfon yn agor yn swyddogol

Mae gan y Comisiynydd Traffig ganolfan yng Ngogledd a De Cymru bellach yn dilyn agor swyddfa Gogledd Cymru yng Nghaernafon yn swyddogol heddiw [dydd Iau, 27 Chwefror]. 

Welsh Government logo

Llywodraeth y DU yn dewis mynd ar ei liwt ei hun Prif Weinidog Cymru: mae Llywodraeth y DU yn rhoi ideoleg o flaen bywoliaeth pobl

Heddiw, rhybuddiodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford y bydd cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer masnach â’r UE yn y dyfodol yn niweidio economi Cymru mewn ymgais frysiog i sicrhau cytundeb.

Canva - Single Reusable Bag-2

Dweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn am ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd ac i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

J13-Abergwyngregyn (Eastbound)-1 (003)

Dyfarnu contract ar gyfer cynllun £29 miliwn Tai’r Meibion ar yr A55 – wrth i welliannau i drafnidiaeth Gogledd Cymru barhau

Mae’r gwaith ar wella yr A55 Aber i Tai’r Meibion i ddechrau ar ddiwedd mis Mawrth, yn ȏl cyhoeddiad gan Ken Skates, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw [dydd Iau, 27 Chwefror]. 

Rails

Llywodraeth y DU yn penderfynu peidio â buddsoddi yng ngorsafoedd Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei siom ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu peidio â rhoi arian i orsafoedd ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, gan ei ddisgrifio fel “methiant Llywodraeth y DU i ddarparu'r buddsoddiad y maent yn gyfrifol amdano.”

W Train stats - Lead

Y twf mwyaf yn y defnydd o orsafoedd trên mewn mwy na degawd

Gwelwyd 9.4% o dwf yn y defnydd o orsafoedd trên yng Nghymru yn 2018-19, y cynnydd blynyddol mwyaf mewn mwy na degawd.