English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 141 o 153

Canva - Single Reusable Bag-2

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd, a'n helpu ni i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi bod cyfarpar diogelu personol yn cael ei ryddhau ar gyfer meddygon teulu

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, y bydd meddygfeydd teulu ledled Cymru yn cael pecynnau o fygydau wyneb, menyg a ffedogau i'w hamddiffyn wrth iddynt drin pobl yr amheuir bod ganddynt Coronafeirws.

Welsh Government logo

Rhaid cael system fudo sy'n gweithio i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â GIG Cymru, sefydliadau busnes, llywodraeth leol, prifysgolion, y sector gwirfoddol a'r Undebau Llafur i alw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno system fudo sy'n gweithio i Gymru.

Welsh Government logo

Bil yn ymateb i geisiadau Gweinidogion Cymru am bwerau brys newydd i fynd i'r afael â Coronafeirws (COVID-19)

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi croesawu cadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno’r pwerau brys mae Cymru wedi gofyn amdanynt i fynd i'r afael â Coronafirus (COVID-19).

Welsh Government logo

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn cadarnhau dau achos newydd o Goronafeirws (COVID-19)

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod dau glaf pellach yng Nghymru wedi profi'n bositif am Goronafeirws (COVID -19).

Money-2

Rhaid i Gyllideb y DU fynd i’r afael o’r diwedd â’r addewidion sydd wedi’u torri

Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i gymryd camau pendant i roi terfyn ar galedi a darparu buddsoddiad cynaliadwy, hirdymor ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, wrth iddi baratoi ar gyfer Cyllideb hir-ddisgwyliedig y DU. 

Welsh Government logo

Mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod bob dydd yng Nghymru

Mae 100 mlynedd wedi pasio ers Diwrnod Rhyngwladol cyntaf y Menywod. Ers hynny mae wedi tyfu'n ddigwyddiad gwirioneddol fyd-eang - diwrnod sy'n cydnabod yr hyn a gyflawnwyd gan ferched a menywod ledled y byd.

pollingstation-2

Datgelu cynlluniau ar gyfer caniatáu i garcharorion bleidleisio

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu cynlluniau i ganiatáu i garcharorion a phobl ifanc sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru sydd yn y ddalfa yn y DU, ac sydd wedi cael dedfryd o lai na phedair blynedd, bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

Welsh Government logo

Cymorth ychwanegol ar gael i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ym mhob gweithle yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Ryngwladol y Menywod, mae'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £6,000,000 i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau ym mhob gweithle drwy Cymru.

Trawsfynydd-3

Gweinidog Gogledd Cymru yn pwysleisio ymrwymiad i safle Trawsfynydd

            Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi pwysleisio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i safle Trawsfynydd yng Ngwynedd, ynghyd â'r posibiliadau at y dyfodol o ran datblygu adweithyddion modiwlaidd bach a thechnolegau cysylltiedig.

Welsh Government logo

Cadarnhau’r ail achos o’r Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru

Mae'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod ail claf yng Nghymru wedi cael canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19). Mae'r claf yn breswylydd yn ardal awdurdod lleol Caerdydd a newydd ddychwelyd o ogledd yr Eidal, lle cafodd y firws ei gontractio. Mae'r claf yn cael ei drin mewn lleoliad sy'n briodol yn glinigol.

Dog breeding regulations-2

Y Gweinidog yn ymrwymo i wella safonau lles ar safleoedd magu cŵn

Mae ymrwymiad i wella safonau lles gwael i gŵn ar safleoedd magu cŵn yng Nghymru wedi ei gyhoeddi gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths