English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 141 o 194

Welsh Government

Mae’n rhaid i Gymru dderbyn cyfran deg o’r cyllid Ymchwil a Datblygu i gyflawni ei photensial – Gweinidog yr Economi

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi annog Llywodraeth y DU i gefnogi Cymru i gyrraedd ei photensial llawn drwy sicrhau bod cyfran deg o’r cyllid Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yn cael ei gyfeirio tuag at brosiectau Cymru.

CovidTesting-48

Safleoedd profi galw i mewn newydd i agor yn agos at Brifysgolion Cymru

Bydd nifer o drefi a dinasoedd Prifysgol yng Nghymru’n elwa ar Safleoedd Profi Lleol Galw i Mewn newydd. Ym mis Medi agorodd y Safle Profi Lleol cyntaf ym Mhontypridd ger Prifysgol De Cymru.

Welsh Government

Gwahodd y cyhoedd i ddysgu am lygredd aer fel rhan o Ddiwrnod Aer Glân 2020

Bydd cyrff a mudiadau o bob rhan o Gymru’n cymryd rhan heddiw (dydd Iau, 8 Hydref) mewn digwyddiadau ar-lein fel rhan o’r Diwrnod Aer Glân, a gwahoddir aelodau’r cyhoedd i ddysgu am lygredd aer, i rannu gwybodaeth ac i wneud aer Cymru’n lanach ac yn iachach er lles pawb.

Health Minister flu vaccine-2

Fferyllfeydd cymunedol yn dweud bod mwy yn manteisio ar y brechlyn ffliw wrth i Gymru gynnal ar ei rhaglen frechu fwyaf

Ers y cyhoeddiad ym mis Gorffennaf gan Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y byddai Cymru’n cynnal ei rhaglen frechu fwyaf rhag y ffliw erioed, mae'r nifer sy'n manteisio ar y brechlyn eisoes yn uchel.

Non emergency vehicle and ambulance

“Nawr yn fwy nag erioed mae angen i bobl feddwl yn ofalus ymhle i ofyn am gyngor er mwyn osgoi rhoi pwysau ychwanegol ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol y gaeaf hwn.”

Dyma alwad Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wrth i’n gwasanaethau gofal iechyd a’n byrddau iechyd barhau i ymateb i bandemig y coronafeirws.

Welsh Government

Y Gronfa Cadernid Economaidd – Dysgwch a yw eich busnes yn gymwys i gael cymorth gan y trydydd cam

Gall busnesau ledled Cymru bellach gael gwybod a ydyn nhw’n gallu gwneud cais am drydydd cam y Gronfa Cadernid Economaidd.

Welsh Government

Lansio cynllun yng Nghymru i helpu tenantiaid sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, gynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth newydd gwerth £8 miliwn i helpu tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu ôl-ddyledion rhent o ganlyniad i’r coronafeirws.

Welsh Government

Gweinidogion Cyllid yn galw am eglurhad ar frys am yr Adolygiad o Wariant a Chyllid y Trysorlys

Mae Gweinidogion Cyllid y gwledydd datganoledig wedi uno heddiw i alw am hyblygrwydd, tegwch ac eglurder gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

welsh flag-3

Hwb gwerth sawl miliwn i gefnogi addewidion ar ôl COVID-19

Bydd Cymru yn adeiladu dyfodol newydd yn dilyn pandemig y coronafeirws, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw, gan ddarparu £320m ar gyfer gwaith ail-greu uniongyrchol.

MH 140720 Covid-19 40-2

Yr OECD yn cydnabod gweledigaeth glir Cymru ar gyfer ei system addysg a’i dysgwyr mewn adroddiad annibynnol newydd

Heddiw (dydd Llun 5 Hydref) mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi cyhoeddi adroddiad annibynnol ar y cynnydd a wnaed o ran cyflawni cwricwlwm newydd i Gymru.

Melin Edomwonyi-2

Cronfa i gefnogi gweithwyr llawrydd creadigol o effaith Covid-19 nawr ar agor

Mae  gweithwyr llawrydd yn y sectorau creadigol a diwylliannol yng Nghymru’n bellach yn gallu ymgeisio am eu cyfran o gronfa gwerth £7m sy’n targedu’n arbennig y rheini yn y sector llawrydd sydd wedi’u taro galetaf gan bandemig y Covid-19.

Jonathan Rew-Dixon-2

Ymgyrch newydd i helpu pobl i chwilio am gyfleoedd newydd

Fel rhan o’i hymateb i COVID-19, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r cymorth mae’n ei ddarparu ar gyfer pobl yr effeithiwyd arnyn nhw gan ddiswyddiadau, mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates wedi dweud.