English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2711 eitem, yn dangos tudalen 145 o 226

Hannah Blythyn-2

Lansio ymgynghoriad ar Fil newydd i wella arferion gwaith a chreu Cymru deg

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad 8 wythnos o hyd sy’n gofyn i bobl am eu barn am fil newydd i wella arferion gwaith teg a gwasanaethau cyhoeddus, lleihau anghydraddoldebau ac i greu’r amodau economaidd cywir ar gyfer economi a gweithlu mwy llewyrchus.

St David Award-5

‘Ysbrydoliaeth wirioneddol i ni i gyd’ – Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi’r bobl ysbrydoledig sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dewi Sant.

Welsh Government

Cynllun newydd i ddiogelu gweithgynhyrchu yng Nghymru at y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun gweithredu newydd i helpu i ddiogelu dyfodol tymor hir y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Vaughan Gething

Codi’r gwaharddiad ar ddefnyddio rhoddion plasma o’r DU i wneud meddyginiaeth

Yn unol â chytundeb rhwng y pedair gwlad, mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething heddiw (dydd Iau 25 Chwefror) wedi cyhoeddi y bydd y gwaharddiad ar ddefnyddio plasma o’r DU i wneud meddyginiaeth yn cael ei godi.

IMG 2989-2

Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn dyblu’r cyllid i gefnogi dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru â phecyn £10m

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y caiff mwy na £10m ei ddarparu i ymestyn un o raglenni Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru.

Welsh Government

Hwb i’r rhaglenni brechu a phrofi er mwyn helpu i ailagor Cymru yn ddiogel

Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd y rhaglen brofi yn cael ei ehangu, a brechiadau’n cael eu rhoi’n gyflymach er mwyn helpu Cymru i ailagor yn ddiogel.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n penodi asesydd diogelu’r amgylchedd

Mae cyfreithiwr amgylcheddol a gwledig profiadol iawn wedi cael ei phenodi’n asesydd interim diogelu’r amgylchedd Cymru.

Welsh Government

Diwygio cyllid llywodraeth leol – Cymru yn cymryd camau breision

Mae angen cefnogi a grymuso llywodraeth leol ledled Cymru fel y gall ein cynghorau lleol a’n heddluoedd barhau i ddarparu gwasanaethau lleol a chenedlaethol i’w cymunedau. Dyna neges y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans, wrth i grynodeb o ganfyddiadau ynglŷn â diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru gael ei gyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £6m mewn cwmni cynhyrchu papur blaenllaw ym Maesteg

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi £6m i WEPA UK i gefnogi’i gynlluniau ehangu.  Bydd hyn yn arwain at greu 54 o swyddi a diogelu cannoedd ar ei safle ym Maesteg.

Welsh Government

“Edrych tuag at ddyfodol gwyrddach, tecach a mwy ffyniannus ar gyfer y Gogledd” – Ken Skates

Gall y Gogledd edrych tuag at ddyfodol gwyrddach, tecach a mwy ffyniannus a rhaid i ni weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r heriau mawr sy’n ein hwynebu, meddai Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

Welsh Government

Amlinellu gweledigaeth ugain mlynedd ar gyfer datblygu yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi lansio Cymru’r Dyfodol, sy’n nodi ble dylid datblygu tai, cyflogaeth a seilwaith i gefnogi ein trefi a’n dinasoedd, datgarboneiddio a sicrhau hinsawdd gadarn, a gwella iechyd a lles ein cymunedau.