English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2235 eitem, yn dangos tudalen 145 o 187

jessica-rockowitz-lMLG68e4wYk-unsplash-2

Cynnig Gofal Plant Cymru i ailagor

Heddiw [dydd Mawrth 4 Awst], mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod Cynnig Gofal Plant Cymru yn mynd i ailagor, gan ddarparu 30 awr o addysg gynnar a gofal i rieni plant 3 a 4 oed ledled Cymru sy’n gweithio.

Welsh Government

‘Mae niferoedd uwch nag erioed yn defnyddio technoleg i ddysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clo’ meddai Eluned Morgan yn Eisteddfod rithiol AmGen

Mae Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, wedi pwyso ar y niferoedd uwch nag erioed sy’n dysgu Cymraeg yn ddigidol i gymryd rhan yn Eisteddfod rithiol AmGen eleni.

Welsh Government

Gweinidog yn cyhoeddi £22.7m arall i helpu’r sector gofal cymdeithasol i oedolion

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi £22.7m o gyllid arall i helpu i fodloni’r costau ychwanegol y mae darparwyr gofal cymdeithasol i oedolion yn eu hysgwyddo o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

FM Presser Camera 1

Teulu a ffrindiau yn ganolog i’r rheoliadau coronafeirws newydd

Daw rheolau newydd i rym ddydd Llun i’w gwneud yn haws i deulu a ffrindiau gwrdd yn yr awyr agored. Dyna oedd cyhoeddiad y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw (Dydd Gwener 31 Gorffennaf) wrth iddo amlinellu newidiadau pellach i’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.

KW presser-2

Canllawiau newydd i gefnogi darparwyr addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru yn sgil y coronafeirws

Heddiw  cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau diwygiedig i gefnogi addysg uwch, addysg bellach a darparwyr dysgu yn y gweithle wrth iddynt barhau i baratoi ar gyfer tymor yr hydref a thu hwnt.

WG positive 40mm-2

RHAGFLAS DAN EMBARGO: 00.01 Dydd Gwener 31 Gorffennaf

Bydd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford yn datgan heddiw (dydd Gwener 31 Gorffennaf) y newidiadau i reoliadau’r coronafeirws yng Nghymru gan ei gwneud yn haws i deuluoedd a ffrindiau gyfarfod yn yr awyr agored.

Welsh Government

Camau i helpu diwydiant bwyd a diod Cymru i adfer o effeithiau COVID-19 yn cael eu cyhoeddi

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru o’r radd flaenaf ac mae cyfres o gamau â blaenoriaeth i’w helpu i adfer o effeithiau COVID-19 wedi cael ei chyhoeddi heddiw [dydd Mercher 29 Gorffennaf, ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod.

P1021799-2

Datganiad ar y cyd gan Brif Swyddogion Meddygol y DU: Ymestyn cyfnod hunan-ynysu

"Mewn pobl symptomatig, mae Covid-19 yn fwyaf heintus ychydig cyn i’r symptomau ddechrau, ac am y dyddiau cyntaf ar ôl hynny. Mae'n bwysig iawn bod pobl sydd â symptomau yn ynysu eu hunain ac yn cael prawf, a fydd yn caniatáu olrhain cyswllt.

Jukebox Collective 2-2

Sicrhau dyfodol sector diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £53 miliwn i helpu sector diwylliant amrywiol Cymru i ddelio gydag effeithiau pandemig y coronafeirws, yn ôl cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

plastic-waste-3962409 1920-3

Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau i leihau plastig untro yng Nghymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd ystod o eitemau plastig untro.

Welsh Government

Y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed i ailddechrau ar-lein

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pobl sydd am gwblhau’r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed yn gallu cwblhau’r rhaglen gyfan ar-lein, am gyfnod dros dro.

Welsh Government

Allech chi gael gostyngiad yn eich treth gyngor?

Oherwydd argyfwng y coronafeirws mae mwy o bobl nag erioed yn wynebu caledi ariannol ac mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn annog pawb i geisio cael gwybod a oes modd iddynt gael cymorth i dalu eu treth gyngor.