English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 137 o 153

Welsh Government logo

Coronavirus: Mesurau newydd anodd

Heddiw cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, fesurau newydd cadarn er mwyn arafu lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru ac arbed bywydau. O heddiw ymlaen, bydd parciau carafanau, safleoedd gwersylla, cyrchfannau twristiaid ac ardaloedd hardd poblogaidd ar gau i ymwelwyr.

2-188

Camau syml i helpu eich Practis Meddyg Teulu i’ch helpu chi

Wrth i’r achosion o’r coronafeirws, sydd bellach yn bandemig, barhau i ddatblygu, bydd y pwysau ar holl wasanaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn cynyddu. Rydym wedi llunio pum cam syml i’ch helpu chi i gael y gofal iechyd a’r cymorth cywir. Drwy ddilyn y camau hyn, gallwch helpu eich meddygfa leol ar yr un pryd.

black-close-up-coal-dark-46801-2

Datblygu y gwaith o asesu diogelwch tomeni glo wrth lansio llinell gymorth

Bydd cronfa ddata newydd o domeni glo yng Nghymru a llinell rhadffôn ar gael ar ôl y difrod a achosir gan lifogydd ym mis Chwefror.

Visit gov.walessafehelp to find simple tips and advice to safely help someone who is staying at home because of coronavirus.-2

Prif Weinidog Cymru yn lansio ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein Gilydd’

Canmol pobl ym mhob cwr o’r wlad am helpu ei gilydd yn ddiogel

Welsh Government logo

5 peth mae angen i chi eu gwybod cyn anfon eich plant i’r ysgol neu ofal plant

1. Y cyngor gwyddonol diweddaraf

Mae’r cyngor gwyddonol diweddaraf ar sut i gyfyngu ymhellach ar ledaeniad COVID-19 yn glir. 

Rhaid i bawb, cyn belled ag sy’n bosibl, leihau cysylltiadau cymdeithasol a sicrhau bod unrhyw un sy’n arbennig o agored i’r firws yn gallu cadw pellter cymdeithasol llym.

Welsh Government logo

Diogelu tenantiaid a landlordiaid sy’n cael eu heffeithio gan y coronafeirws

Bydd deddfwriaeth frys i amddiffyn pobl sy’n rhentu a landlordiaid sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19 yn gymwys i Gymru, cadarnhaodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James.

Welsh Government logo

Datganiad gan y Prif Weinidog Mark Drakeford am deithio yng Nghymru ac ymbellhau cymdeithasol.

Mae hunan-ynysu ar gyfer y rhai sydd â symptomau ac ymbellhau cymdeithasol gan bawb yn gwbl hanfodol yn awr os ydyn ni am oedi lledaeniad y feirws hwn ac achub bywydau.

Welsh Government logo

Dr Frank Atherton yn cadarnhau saith o farwolaethau pellach yn gysylltiedig â COVID-19 yng Nghymru

Dywedodd y Prif Swyddog Meddygol ar gyfer Cymru, Dr Frank Atherton:

Welsh Government logo

Angen cyn gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol i helpu Cymru ymateb i coronafeirws

Mae cyn gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol heddiw [dydd Sadwrn 21 Mawrth] yn cael ei gofyn i ddychwelyd i’r gwaith, wrth i ymgyrch recriwtio brys gael ei lansio i fynd i’r afael â phandemig y coronafeirws.

Getty Images - 2018 19 - Education - healthy lunchbox - 860582418

Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £7 miliwn ar gael i gefnogi disgyblion tra mae ysgolion ar gau

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cefnogaeth i deuluoedd plant sy’n cael prydau ysgol am ddim.