English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2786 eitem, yn dangos tudalen 135 o 233

Welsh Government

Y Gweinidog Iechyd yn annog pawb i Ddiogelu Cymru yr haf hwn

Bydd y Gweinidog Iechyd Eluned Morgan yn atgoffa pawb i chwarae eu rhan i ddiogelu Cymru yr haf hwn yn ystod cynhadledd i'r wasg y prynhawn yma [21 Mehefin].

PO 200521 Miles 25-2

Cyhoeddi camau gweithredu newydd i ‘greu lle’ i ysgolion

Heddiw, nododd Jeremy Miles gyfres o fesurau y byddwn yn eu rhoi ar waith i greu mwy o gapasiti ac i leddfu pwysau posibl yn system addysg Cymru, gan ddarparu rhagor o eglurder am sut flwyddyn fydd y flwyddyn academaidd nesaf.

Welsh Government

“Bydd Gwarant i Bobl Ifanc yn helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru” – Vaughan Gething

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi cyfle i bawb dan 25 oed gael gwaith, addysg, hyfforddiant, neu hunangyflogaeth drwy ei Gwarant newydd i Bobl Ifanc, i helpu i sicrhau nad oes cenhedlaeth goll yng Nghymru yn dilyn y pandemig Covid, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Zip World Tower 3-4

"Mae atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr" – Vaughan Gething

Ar ymweliad ag atyniad mwyaf newydd Cymru, Zip World Tower, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething fod atyniadau Cymru ar agor ac yn barod i groesawu ymwelwyr dros yr haf.

Welsh Government

Haf o Hwyl i helpu plant a phobl ifanc i adfer o’r pandemig

Mae’r cynllun ‘Haf o Hwyl’ i helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau’n ymwneud â chwaraeon, diwylliant a chwarae wedi’i gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Creu mwy na 100 o swyddi newydd yng Nglynebwy yn sgil hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru

Mae'r gwneuthurwr batri byd-eang GS Yuasa yn creu 105 o swyddi newydd ac yn diogelu 360 o swyddi eraill yn ei ffatri gynhyrchu yng Nglynebwy diolch i hwb gwerth £2.5m gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Newidiadau i’r rheolau ar stop am bedair wythnos wrth i amrywiolyn delta ledaenu

Ddydd Gwener (18 Mehefin), bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn cyhoeddi na fydd rheolau’r coronafeirws yn newid am bedair wythnos arall er mwyn helpu i ddiogelu rhag yr amrywiolyn delta newydd.

Welsh Government

Cofrestr newydd ar gyfer perchenogion ffuredau i atal COVID-19

Mae pobl sy’n berchen ar ffuredau ac aelodau eraill teulu’r wenci (Mustelinae) yng Nghymru’n cael eu hannog i ymuno â chofrestr wirfoddol newydd all helpu i atal lledaeniad y feirws sy’n achosi COVID-19 ac i gael cyngor ar sut i gadw eu hanifeiliaid a nhw eu hunain yn ddiogel.

Rhyl-4

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

Mae cronfa gwerth £3m sy’n cael ei threialu gan Lywodraeth Cymru yng nghanol pedair o drefi yn y Gogledd i annog entrepreneuriaid i sefydlu yno bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf.

lee waters-2

'Rhaid inni ddiogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer', meddai'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd

Mynd i'r afael â llygredd aer yw un o'r heriau mwyaf cymhleth sy'n ein hwynebu, heb ateb syml meddai Lee Waters, y Dirprwy Weinidog newydd dros Newid yn yr Hinsawdd, wrth i Gymru nodi Diwrnod Aer Glân.