English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1827 eitem, yn dangos tudalen 138 o 153

Welsh Government logo

Datganiad y Prif Weinidog – Mesurau Ychwanegol

Brynhawn heddiw mynychais gyfarfod COBR, lle cytunwyd ar fesurau arwyddocaol pellach i fynd i’r afael â’r achosion o goronafeirws ym mhedair gwlad y Deyrnas Unedig.  

Welsh Government logo

£10m o gymorth brys ar gyfer pobl sy'n cysgu allan yng Nghymru yn ystod coronafeirws

Mae'r Gweinidog Tai, Julie James wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn rhoi £10m ar gael i gynghorau yng Nghymru i'w helpu i gymryd camau yn syth ac yn uniongyrchol i ddiogelu pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.

girl and women-2

Cydsyniad Brenhinol wedi’i dderbyn i Fil Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Resymol) (Cymru)

Heddiw [Dydd Gwener 20fed] derbyniodd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Resymol) (Cymru) Gydsyniad Brenhinol a daeth yn Ddeddf Plant (Diddymu Amddiffyn Cosb Resymol) (Cymru) 2020.

Welsh Government logo

Gweinidogion yn cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth £1.4bn i fusnesau

Mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans a Gweinidog yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi pecyn cymorth newydd gwerth £1.4bn i fusnesau er mwyn helpu busnesau ar draws Cymru.  

Ambulance front on

Y Gweinidog Iechyd yn ymateb i ddata perfformiad GIG Cymru

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, yn ymateb i ddata gweithgarwch a pherfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Mawrth)

Welsh Government logo

Camau syml i helpu eich fferyllfa i’ch helpu chi

Heddiw (dydd Iau 19 Mawrth) Mae'r Prif Swyddog Fferyllol, Andrew Evans, wedi cyhoeddi pum cam syml y gallwch eu cymryd i helpu’ch fferyllfa gymunedol i roi'r cymorth y mae ei arnoch ei angen yn ystod y cyfnod prysur hwn.

child playing-2

Taliadau Cynnig Gofal Plant Cymru i barhau hyd yn oed os na fydd plant yn bresennol yn sgil ynysu rhag coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi heddiw [18 Mawrth] y bydd cyllid ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru yn parhau i gael ei dalu i awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant sy'n derbyn taliadau ar gyfer plant yn eu gofal ar hyn o bryd, hyd yn oed os bydd amharu ar y gwasanaethau. 

1a183a99eb468f (1)

Sut y daeth Cymru yn arweinydd y byd ym maes ailgylchu.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i wneud Cymru yn wlad wyrddach, mwy cyfartal, a mwy llewyrchus.  Mae ein dull o reoli ein gwastraff a’r adnoddau yr ydym yn eu defnyddio wedi dod yn bwysicach; yn y frwydr gynyddol i fynd i’r afael â’r newid hinsawdd.  Ers i Gymru gael ei llywodraeth ei hun yn 1999, rydym wedi dod yn arweinydd byd ym maes ailgylchu.  Rydym bellach yn gyntaf yn y DU, yn ail yn Ewrop ac yn drydydd yn y byd am ailgylchu gwastraf y cartref.  Yn syml, daw ailgylchu yn naturiol inni! Mae’r llwyddiant hwn o weledigaeth glir, hirdymor, o weithio mewn partneriaeth gref, buddsoddi sylweddol a cherrig milltir clir ar hyd y ffordd. 

Welsh Government logo

Gwahardd y defnydd o blastig untro yng Nghymru

Mae gwellt a chytleri plastig, a chynwysyddion bwyd a diod polystyren i gael eu gwahardd yng Nghymru fel rhan o fesurau ehangach i wneud Cymru yn brif wlad ailgylchu y byd, meddai Hannah Blythyn, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol heddiw: 

htbw-2

Cadarnhad gan y Gweinidog Tai y bydd ad-daliadau llog benthyciadau Cymorth i Brynu yn cael eu gohirio dros dro

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ad-daliadau llog yn cael eu gohirio dros dro ar gyfer cwsmeriaid Cymorth i Brynu sy’n dioddef straen ariannol o ganlyniad i’r coronafeirws, meddai’r Gweinidog Tai, Julie James.