English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1902 eitem, yn dangos tudalen 150 o 159

J13-Abergwyngregyn (Eastbound)-1 (003)

Dyfarnu contract ar gyfer cynllun £29 miliwn Tai’r Meibion ar yr A55 – wrth i welliannau i drafnidiaeth Gogledd Cymru barhau

Mae’r gwaith ar wella yr A55 Aber i Tai’r Meibion i ddechrau ar ddiwedd mis Mawrth, yn ȏl cyhoeddiad gan Ken Skates, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw [dydd Iau, 27 Chwefror]. 

Rails

Llywodraeth y DU yn penderfynu peidio â buddsoddi yng ngorsafoedd Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi ei siom ar ôl i Lywodraeth y DU benderfynu peidio â rhoi arian i orsafoedd ar rwydwaith Cymru a’r Gororau, gan ei ddisgrifio fel “methiant Llywodraeth y DU i ddarparu'r buddsoddiad y maent yn gyfrifol amdano.”

W Train stats - Lead

Y twf mwyaf yn y defnydd o orsafoedd trên mewn mwy na degawd

Gwelwyd 9.4% o dwf yn y defnydd o orsafoedd trên yng Nghymru yn 2018-19, y cynnydd blynyddol mwyaf mewn mwy na degawd.

Quebec DoI-2

Gweinidogion Rhyngwladol yn cyhoeddi bod datganiad o Fwriad wedi’i lofnodi i gryfhau perthynas Québec â Chymru

Defnyddiwyd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Cymru a Nadine Girault, Gweinidog La Francophonie a Chysylltiadau Rhyngwladol Québec, eu cyfarfod cyntaf i lofnodi datganiad o fwriad a fydd, ymysg pethau eraill, yn ceisio cryfhau perthynas Cymru a Québec drwy gydgyfranogi mewn gweithgareddau ym maes yr economi, arloesi, diwylliant ac addysg.

The National Digital Exploitation Centre

Coleg Seiber ar-lein er mwyn meithrin dawn ddigidol mewn cenhedlaeth newydd

Cwmnïau blaenllaw a sefydliadau addysg Cymru’n dod ynghyd er mwyn creu llwybr newydd at yrfa mewn technoleg

Welsh Government logo

Lansio menter newydd gyffrous i roi hwb i natur 'ar garreg eich drws'

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cynllun newydd pwysig fory (dydd Mercher, 26 Chwefror) i helpu cymunedau i ddod â natur at 'garreg eich drws' ac atal a gwyrdroi'r dirywiad ym myd natur.  

The Britain-wide Red Meat Levy Ring-fenced Fund will increase from £2million to £3.5million next year-2

Gweinidog yn croesawu cyllid ychwanegol ar gyfer hyrwyddo cig coch Cymreig

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi croesawu’r cadarnhad y bydd y Gronfa  Ardoll Cig Coch ar gyfer Prydain gyfan yn cynyddu o £2 filiwn o £3.5 miliwn y flwyddyn nesaf, ar ôl i fyrddau’r Ardoll Cig Coch yng Nghymru, yr Alban a Lloegr ddod i gytundeb.

Digital hub -2

Cam yn nes at sicrhau Cymru Ddigidol

Mae uchelgais Llywodraeth Cymru i sicrhau Cymru Ddigidol wedi dod gam yn nes wrth i'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans gyhoeddi cychwyn profion ar gyfer Canolfan ddigidol newydd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Modularhousing-2

Dylai tai modiwlar wedi eu ‘cynhyrchu mewn ffatri’ gael eu defnyddio i gynyddu’r cyflenwad tai yng Nghymru ar fyrder – Julie James

Bydd y Gweinidog Tai, Julie James, yn datgan heddiw y dylai tai modiwlar wedi eu ‘cynhyrchu mewn ffatri’ gael eu defnyddio i gynyddu’n gyflym y nifer o dai cymdeithasol fforddiadwy, o ansawdd uchel, sy’n cael eu hadeiladu ar draws Cymru – fel rhan o strategaeth newydd gan Lywodraeth Cymru i roi hwb cychwynnol i ddulliau modern yn y diwydiant adeiladu.

black-close-up-coal-dark-46801-2

Heddiw, bu Simon Hart, yr Ysgrifennydd Gwladol, a Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn cadeirio cyfarfod i drafod diogelwch tomennydd glo yn dilyn y stormydd diweddar

Heddiw, bu Simon Hart, yr Ysgrifennydd Gwladol, a Mark Drakeford, y Prif Weinidog, yn cadeirio cyfarfod i drafod diogelwch tomennydd glo yn dilyn y stormydd diweddar. Roedd arweinwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, yr Awdurdod Glo a Chyfoeth Naturiol Cymru yn bresennol yn y cyfarfod.

Welsh Government logo

Creu 100 o swyddi dur newydd yn Rhisga

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a'r Gogledd, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod rhagor na 100 o swyddi'n cael eu creu yn sgil buddsoddiad cwmni ffabricadu dur William Hare yn Rhisga, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Dioddefwyr Llifogydd mis Chwefror i gael cymorth ariannol o heddiw ymlaen

O heddiw ymlaen, bydd pobl y mae eu cartrefi wedi dioddef o lifogydd yn ystod y stormydd Ciara a Dennis yn derbyn hyd at £1000 gan Lywodraeth Cymru.