English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 151 o 194

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams ar Lefel A/UG a Chanlyniadau Uwch Gymhwyster Bagloriaeth Cymru 2020

"Rwyf am ddanfon fy nymuniadau gorau at bawb sy'n derbyn graddau Safon Uwch, UG, Bagloriaeth Cymru a Chymwysterau Galwedigaethol heddiw.

Welsh Government

Hwb ar gyfer cynlluniau newydd yng Nghymru i gynhesu cartrefi a busnesau drwy rwydweithiau gwres canol dinas.

  • Prosiectau rhwydwaith gwres newydd ar gyfer Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr
  • Benthyciad di-log gwerth £8.6 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Cyngor Caerdydd i gefnogi Prosiect Bae Caerdydd
child-1864718 1920-2

£4m o gyllid i ddarparwyr gofal plant mewn ymateb i’r Coronafeirws

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw y bydd dros £4m o gyllid yn cael ei roi i gefnogi darparwyr gofal plant sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19.

Welsh Government

Cwmni meddalwedd yng Nghaerdydd yn creu 100 o swyddi newydd

Mae cwmni meddalwedd newydd Aforza yn creu 100 o swyddi, diolch i £900,000 o gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Bus lane

£10 miliwn ychwanegol ar gyfer bysiau wrth i ganllawiau ar drafnidiaeth ysgol gael eu cyhoeddi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £10 miliwn ychwanegol i helpu’r diwydiant bysiau i gludo rhagor o deithwyr i’r ysgol, y coleg a’r gwaith mewn modd diogel.  

Julie Visit-3

Llywodraeth Cymru’n datgelu pecyn cymorth i gadw pobl yn eu cartrefi ac i roi diwedd ar ddigartrefedd

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, wedi cadarnhau y bydd yn rhoi hyd at £50 miliwn i gefnogi prosiectau ledled Cymru, gan ddarparu cartrefi diogel a sefydlogi bobl i wneud yn siŵr nad ydynt yn mynd yn ddigartref ac nad oes neb yn cael eu gorfodi yn ôl i'r strydoedd.

Trees

Cynllun £1.55miliwn i helpu i blannu mwy o goed ar agor i geisiadau

Mae cynllun buddsoddi cyfalaf gwerth £1.55 miliwn i helpu i gynyddu capasiti yn y sector coedwigaeth i blannu mwy o goed a chyfrannu at adferiad gwyrdd ar agor i geisiadau.

Welsh Government

Yr adolygiad o drafnidiaeth i ddysgwyr yn cael ei estyn i ystyried y trothwyon ar gyfer disgyblion sy’n teithio am ddim

Mae adolygiad gan Lywodraeth Cymru o drafnidiaeth i ddysgwyr wedi cael ei estyn i ystyried y trothwyon pellter lle mae plant 4–16 mlwydd oed yn gymwys i deithio i’r ysgol am ddim.

WG positive 40mm-3

Mwynhau Cymru – yn ddiogel

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel

family-of-four-walking-at-the-street-2253879-2

Cyhoeddi £2.3m ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu – wrth i ymholiadau yng Nghymru godi traean yn ystod cyfnod y cyfyngiadau

  • Bu cynnydd o un rhan o draean mewn ymholiadau cychwynnol ynglŷn â mabwysiadu
  • Bu cynnydd yn nifer yr asesiadau mabwysiadu sydd wedi cychwyn
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £2.3m ar gyfer y gwasanaethau cymorth mabwysiadu